Rozvoj optické infrastruktury

Koncepce rozvoje optické infrastruktury společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (ke stažení)

V souladu s ustanovením Energetického zákona je provozovatel distribuční soustavy oprávněn zřizovat a provozovat vlastní telekomunikační síť k řízení, měření, zabezpečování a automatizaci provozu distribuční soustavy a k přenosu informací pro činnost výpočetní techniky a informačních systémů.

Rozvoj optické sítě umožní společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zvládnout technologické změny související s nárůstem decentralizované výroby, rozvojem elektromobility, zvyšujícími se nároky na spolehlivost distribuční sítě či očekávaným nárůstem objemu měřených a přenášených dat z inteligentních měřicích systémů. Díky optické infrastruktuře bude možné rychleji zavádět nové technologie a inteligentní sítě poskytnou spotřebitelům technologickou podporu pro zvýšení účinnosti využití energie.

Společnost ČEZ Distribuce, a. s., jakožto povinná osoba, tímto dále sděluje, že případné žádosti o přístup k fyzické infrastruktuře pro fyzickou infrastrukturu specifikovanou v Koncepci bude do roku 2030 odmítat ve smyslu zákona č. 194/2017 Sb. z důvodu nedostupnosti prostoru fyzické infrastruktury k umístění prvků vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, včetně budoucích potřeb povinné osoby. Žadatelé o přístup k fyzické infrastruktuře (oprávněné osoby) se tak mohou ještě před podáním žádosti seznámit s plánem umístění technologií ČEZ Distribuce, a. s., dotčených výstavbou vlastní optické infrastruktury, aby mohli předcházet vzniku marně vynaložených nákladů za zpracování žádosti o přístup.