Technická bezpečnost

Technická bezpečnost je stav zařízení, při kterém je docíleno shody s technickou normou, jakožto standardem technické bezpečnosti. Předpokladem  technické bezpečnosti je snížení rizika ohrožení zdraví, života osob a majetku na přijatelnou úroveň.

(V souvislosti s provozováním distribuční soustavy a jejích technologií má technická bezpečnost svou nezastupitelnou roli přímo související s bezpečností práce na těchto zařízeních. I přes tuto přímou vazbu nemůže být technická bezpečnost vnímána shodně jako bezpečnost práce.)