Požární ochrana

Prvořadým úkolem tohoto procesu je vytvoření optimálních podmínek k zajišťování požární ochrany na všech pracovištích a stanovení preventivních opatření vedoucích k minimalizaci rizik, vznikajících provozováním technologického zařízení.

V souladu se strategickými záměry a cíli společnosti vyhlašuje vrcholové vedení společnosti politiku bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Předmětem politiky je také postoj společnosti k zabezpečování systému požární ochrany v objektech, na technologickém zařízení a při provádění činností souvisejících s provozováním zařízení distribuční soustavy (elektrické stanice, kabelové rozvody, venkovní vedení, správní budovy atd.).

Požární ochrana je zajišťována prostřednictvím techniků PO (odborně způsobilých osob v oblasti požární ochrany) s působností jak centrální tak i regionální.

Technici PO jsou pověřeni zabezpečováním povinností na úseku PO. Jejich posláním je naplňování legislativních povinností a normativních požadavků, vytváření metodických předpisů, zpracovávání dokumentace PO a zabezpečování prevence v PO. Řídící dokumentace se v přiměřeném rozsahu vztahuje i na jiné společnosti a firmy, které pro vlastníka a provozovatele objektů smluvně zajišťují provoz elektroenergetického zařízení. Jednotliví technici PO jsou zmocněni statutárním orgánem společnosti k jednání a provádění nezbytných právních a jiných úkolů v oblastech požární ochrany jménem společnosti.

Součástí řídící dokumentace je vymezení povinností a odpovědností zaměstnavatele, vedoucích pracovníků a zaměstnanců, za účelem vytváření podmínek pro účinnou ochranu života a zdraví zaměstnanců a majetku společnosti.

Je zde stanoven postup systematického vzdělávání zaměstnanců s ohledem na jejich pracovní zařazení, aby byli schopni předcházet vzniku mimořádných událostí (požárů) a současně byli připraveni na všechny eventuality, které mohou nastat v případě požáru. 

Strategie v oblasti PO je úzce spojena s mírou odpovědnosti každého zaměstnance. Bez ohledu na postoj jednotlivců, zákonná povinnost: "každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob a majetek", je závazná pro všechny zaměstnance.

Obecné povinnosti, odpovědnosti a kompetence zaměstnanců jsou stanoveny v legislativních předpisech a v následujících vnitřních řídících dokumentech společnosti:

  • Řád společnosti,
  • Organizační řád,
  • Směrnice Řízení požární ochrany,
  • Dokumentace PO,
  • Profesiogramy zaměstnanců.

Plněním výše stanovených povinností a soustavnou prevencí je možné maximálně omezit riziko vzniku požáru v objektech a na pracovištích společnosti. Je nezbytné systematicky řídit, organizovat a zvyšovat úroveň zabezpečování požární ochrany ve společnosti.