Havarijní připravenost

Havarijní připravenost je předpokladem úspěšného krizového řízení mimořádných událostí (kalamitních stavů, povodní, systémových poruch až po vyhlášení stavu nouze dle zák. č. 458/2000 Sb.). Podstatou krizového řízení je schopnost včas a správně reagovat při vzniku krizové situace, kalamity a jiné mimořádné události a na nejvyšší možnou míru eliminovat riziko ohrožení životů, zdraví, majetku nebo životního prostředí.

V souladu s energetickým zákonem má společnost ČEZ Distribuce, a. s., zpracován havarijní plán, který představuje soubor plánovaných opatření k předcházení a odvrácení stavů nouze a k účinné a rychlé likvidaci těchto stavů.

Dalším důležitým nástrojem prevence jsou povodňové plány zpracovávané v digitální podobě v součinnosti s orgány státní a veřejné správy.

K zajištění koordinace činností spojených s řešením krizových situací jsou ve společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zřízeny krizové štáby.

Informovanost veřejnosti v případě vyhlášení stavu nouze, respektive kalamitního stavu, je zajištěna prostřednictvím internetové aplikace, která obsahuje konkrétní informace o mimořádné kalamitní situaci včetně predikce obnovy dodávek elektrické energie v konkrétní lokalitě.

Problematiku krizového řízení a krizové připravenosti upravují tyto právní předpisy
  • zákon č. 458/2000 Sb., (energetický zákon), v platném znění,
  • zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění,
  • zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, v platném znění,
  • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění,
  • vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu MPO č. 80/2010 Sb. o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijních plánů.