Fyzická ochrana

Zařízení distribuční soustavy a systémy jejich řízení tvoří důležitou část technické infrastruktury státu, jejíž narušení by mohlo způsobit těžko nahraditelné škody.

Společnost ČEZ Distribuce, a. s., proto věnuje soustavnou pozornost ochraně důležitých objektů a zabezpečení všech zařízení distribuční soustavy.

Fyzická ochrana je tvořena systémem technických, organizačních a režimových opatření zabraňujících neoprávněnému nakládání s majetkem (neoprávněné užívání, poškození, zničení nebo zcizení hmotného a nehmotného majetku), nebo směřujících k zajištění bezpečnosti osob.

Politika ochrany majetku zavazuje společnost ČEZ Distribuce, a. s., vytvořit a rozvíjet odpovídající podmínky a dostatečné lidské i finanční zdroje, účinné řídicí struktury a kontrolní mechanismy. 

Cílem realizace fyzické ochrany je navrhnout a implementovat bezpečnostní opatření vedoucí k dosažení stanovené úrovně fyzické ochrany ve společnosti ČEZ Distribuce, a. s., a v závislosti na těchto opatřeních nastavit pravidla pro kontrolu a hodnocení fyzické ochrany.

Tento záměr je realizován kontinuálně v oblastech systémů technické ochrany, fyzické ostrahy a režimových opatření.

V oblasti fyzické ochrany jsou ve společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zajišťovány následující činnosti
  • kategorizace objektů podle jejich významu v distribuční soustavě,
  • určení standardu fyzické ochrany kategorizovaných objektů (mechanické zabezpečení, elektronické zabezpečení, fyzická ostraha, případně kombinace uvedených způsobů zabezpečení),
  • provozování systémů technické ochrany (např. elektronické zabezpečovací systémy, elektronické protipožární systémy),
  • provozování kamerových systémů se záznamem,
  • ověřování a vyhodnocování účinnosti přijatých bezpečnostních opatření.