Práce v blízkosti elektrického zařízení

BEZPEČNOST JE PRO NÁS NA PRVNÍM MÍSTĚ, I PŘESTO DOCHÁZÍ KAŽDOROČNĚ KE KONTAKTU OSOB NEBO STROJŮ S VODIČI POD NAPĚTÍM.

Pokud se chystáte rekonstruovat nemovitost nebo provádět nějaké jiné práce v blízkosti elektrického zařízení, pravděpodobně od nás budete potřebovat zajistit některou z následujících činností:

Ochrana osob při provádění prací v blízkosti vedení nízkého napětí (nn) – izolace vedení

Co potřebuji vědět?

 • Za izolaci vedení nic neplatíte
 • Izolaci vedení je možné provádět při teplotách nad 5 °C
 • Maximální doba zaizolování je 3 měsíce
 • Zaizolování vodičů se musí provádět za přítomnosti zákazníka nebo jeho zástupce za účelem seznámení s povinnostmi a podepsání Zápisu o izolačním zakrytí
 • Žádost podejte v dostatečném předstihu alespoň 15 dní před požadovaným termínem, abychom stihli zajistit vše potřebné
 • Osoby, které budou provádět neelektrické práce, se při jejich realizaci nesmí za žádných okolností jakoukoli částí svého těla či použitými pracovními prostředky a jinými věcmi přiblížit k zakrytým živým částem vedení nízkého napětí na vzdálenosti bližší než 30 cm
 • V případě, že osoby provádějící neelektrické práce se při jejích realizacích přiblíží jakoukoliv částí svého těla či použitými pracovními prostředky a jinými věcmi k zakrytým živým částem vedení nízkého napětí na vzdálenost bližší než 30 cm, je nutné, aby žadatel zajistil pracovníka s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. nebo dle nařízení vlády 194/2022, který bude provádět dozor a bude odpovídat za bezpečnost prací prováděných v blízkosti izolačního zakrytí venkovního vedení nízkého napětí

Co si mám připravit?

 • Kompletní adresu, na které požadujete zaizolovat vodiče
 • Důvod žádosti (popis prováděných prací např. stavební práce na objektu)
 • Požadovaný termín zaizolování vodičů nízkého napětí (od/do); od – nejdříve 15 dní od podání žádosti/ do – nejdéle tři měsíce
 • Odhad délky požadovaného zaizolování vodičů (v metrech)
 • Počet vodičů u objektu
 • Možný příjezd k objektu pro nákladní automobil s výsuvnou plošinou? (ANO/NE)
 • Informaci, zda příjezdu na adresu brání nějaká překážka (brána, nízký most na průjezd plošiny atd.)
 • Telefonní kontakt na vás nebo vašeho zástupce

Chci požádat o izolaci vedení

Zvládnete to jednoduše a pohodlně on-line. Je to také nejrychlejší způsob, jak se k nám žádost dostane. Jde to i bez registrace, ale doporučujeme vám registrovat se nejdřív do našeho Distribučního portálu, kde budete mít všechny své požadavky kdykoli na dosah. Registrujte se na dip.cezdistribuce.cz.

Chci podat žádost on-line

Požádejte si o izolaci vedení on-line.

Co bude následovat?

1. Žádost posoudí technik a bude vás kontaktovat z důvodu domluvení termínu – do 5 pracovních dnů.
Technik v rámci posouzení všech okolností může rozhodnout i o jiném způsobu řešení (např. o nutnosti přerušení dodávky). V tom případě s vámi domluví všechny potřebné náležitosti.

2. Proběhne zaizolování vodičů za přítomnosti vaší nebo vašeho zástupce – v dohodnutém termínu instalace.
Technikovi podepíšete Zápis o izolačním krytí.

3. Odstraníme izolační krytí – po uplynutí dohodnutého termínu pro izolaci vedení.
Pokud skončíte práce dříve nebo naopak budete potřebovat termín prodloužit, požádejte nás o změnu termínu:

Chci podat žádost on-line

Požádejte si o změnu termínu odstranění izolačního krytu on-line.

Ochrana před dotykem strojů či vozidel

Co potřebuji vědět?

 • Izolace vedení neslouží jako ochrana před dotykem strojů a vozidel, je nutné požádat o vypnutí/zajištění zařízení distribuční soustavy
 • Žádost podávejte v dostatečném předstihu alespoň 45 dní před požadovaným termínem z důvodu možného přerušení dodávky elektřiny ostatním zákazníkům

Co si mám připravit?

Chci podat žádost o ochranu před dotykem strojů nebo vozidel

Zvládnete to jednoduše a pohodlně on-line. Je to také nejrychlejší způsob, jak se k nám žádost dostane. Jde to i bez registrace, ale doporučujeme vám registrovat se nejdřív do našeho Distribučního portálu, kde budete mít všechny své požadavky kdykoli na dosah. Registrujte se na dip.cezdistribuce.cz.

Chci podat žádost on-line

Požádejte si o ochranu před dotykem strojů nebo vozidel on-line.

Co bude následovat?

Na základě podané žádosti vás bude do 5 pracovních dnů kontaktovat náš technik a domluví s vámi potřebné náležitosti.

Umístění stavby nebo činnosti v ochranném pásmu

Co potřebuji vědět?

Před zahájením prací si důkladně projděte důležité informace k ochranným pásmům.

Využijte možnosti předběžného nezávazného on-line posouzení plánované stavby a související činnosti. Stačí vybrat z číselníku typ uvažované stavby a uvést nejkratší vodorovnou vzdálenost stavby nebo související činnosti od zařízení distribuční soustavy (např. od krajního vodiče, paty podpěrného bodu, hrany půdorysu), konkrétní typ zařízení distribuční soustavy ve svém zájmovém území zjistíte z platného sdělení o existenci zařízení distribuční soustavy.

Aktuální podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech nebo bezprostřední blízkosti zařízení distribuční soustavy:

Co si mám připravit?

 • Platné sdělení o existenci zařízení distribuční soustavy (pokud ho máte k dispozici)
 • Informace o činnosti/stavbě (název, druh, adresa/místo)
 • Popis způsobu prováděné činnosti/realizace stavby (např. technická zpráva, projektová dokumentace, popis rozměrů, materiálů a použité techniky pro realizaci stavby)
 • Situační schéma s čitelným zákresem zařízení, objektů, staveb s vyznačením kót nejkratší vzdálenosti od zařízení distribuční soustavy
 • Kontaktní údaje na žadatele

Chci podat žádost o umístění stavby nebo činnosti v ochranném pásmu

Zvládnete to jednoduše a pohodlně on-line. Je to také nejrychlejší způsob, jak se k nám žádost dostane. Jde to i bez registrace, ale doporučujeme vám registrovat se nejdřív do našeho Distribučního portálu, kde budete mít všechny své požadavky kdykoli na dosah. Registrujte se na dip.cezdistribuce.cz.

Chci podat žádost on-line

Požádejte si o oumístění stavby nebo činnosti v ochranném pásmu on-line.

Potřebujete i Vyjádření k dokumentaci stavby, ÚP, PD? Využijte prosím požadavek zde.

Co bude následovat?

Žádost posoudí náš technik a do 30 dnů vám zašle vyjádření a podmínky k vašemu záměru.

Odstávka sítě

Co potřebuji vědět?

 • Odstávkou sítě může dojít k omezení dodávky elektrické energie i ostatním odběratelům, proto z důvodu legislativních povinností distributora žádost podávejte v dostatečném předstihu:
ZAŘÍZENÍ DS OMEZENÍ OSTATNÍCH ODBĚRATELŮ TERMÍN PŘEDÁNÍ POŽADAVKU NEJPOZDĚJI PŘÍKLAD
nn, vn ANO 2 KALENDÁŘNÍ MĚSÍCE předem, a to do 20. kalendářního dne druhého kalendářního měsíce před požadovaným vypnutím do 20. 4. pro požadované termíny od 1. 6. až 30. 6.
vvn (včetně transformátorů vvn/vn)
zařazení do roční přípravy provozu DS
ANO/NE do 31. 5. předcházejícího roku před požadovaným termínem vypínání do 31. 5. 2019 pro požadované termíny od 1. 1. až 31. 12 2020
vvn (včetně transformátorů vvn/vn)
zařazení do měsíčního plánu odstávek
ANO/NE 2 KALENDÁŘNÍ MĚSÍCE PŘEDEM, a to do posledního dne kalendářního měsíce předcházejícího měsíci, v němž se požaduje vypínání do 31. 3. pro požadované termíny od 1. 5. až 31. 5.
nn, vn, vvn NE 15 KALENDÁŘNÍCH DNŮ před požadovaným termínem do 3. 3. pro požadovaný termín 18. 3.
zařízení jiného vlastníka na jeho vlastní žádost jen vlastník cizího zařízení 15 KALENDÁŘNÍCH DNŮ před požadovaným termínem do 13. 8. pro požadovaný termín 28. 8.

Co si mám připravit?

Chci podat žádost o odstávku sítě

Zvládnete to jednoduše a pohodlně on-line. Je to také nejrychlejší způsob, jak se k nám žádost dostane. Jde to i bez registrace, ale doporučujeme vám registrovat se nejdřív do našeho Distribučního portálu, kde budete mít všechny své požadavky kdykoli na dosah. Registrujte se na dip.cezdistribuce.cz.

Chci podat žádost on-line

Požádejte si o odstávku sítě on-line.

Co bude následovat?

Na základě podané žádosti vás bude kontaktovat náš technik a domluví s vámi potřebné náležitosti.

Obdrželi jste od nás výzvu k nahlášení odečtu elektroměru k ročnímu vyúčtování?

Odečet můžete nahlásit jednoduše jedním z těchto způsobů:

 

Chci se dozvědět více.

Od 1. 6. 2023 měníme způsob příjmu podkladů k připojení mikrozdrojů a výroben. Všechny žádosti a podklady přijímáme výhradně elektronicky prostřednictvím Distribučního portálu.