Odstoupení od smlouvy o připojení

Jestliže již nemáte zájem realizovat připojení zamýšleného odběrného místa nebo výrobny a již jste zaplatil podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu nebo jeho část (dále jen podíl),1 je postup následující:

  • doručte společnosti ČEZ Distribuce, a. s., požadavek na ukončení smluvního vztahu a vyplněnou a podepsanou žádost o vrácení podílu
  • ČEZ Distribuce, a. s., ověří, zda a v jaké výši jste podíl uhradil a postupuje v souladu s ujednáními vypovídané smlouvy (v některých případech je uzavírána dohoda o skončení smluvního vztahu)
  • po ukončení smluvního vztahu vám bude vrácen podíl snížený o náklady na připojení, které ČEZ Distribuce, a. s., vynaložila do doby skončení smluvního vztahu2 (v případě, že jsou tyto náklady vyšší než uhrazený podíl, bude vám fakturován rozdíl mezi vynaloženými náklady a uhrazeným podílem)

 

1Vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění pozdějších předpisů.

2 Jedná se pouze o náklady spojené se zajištěním úprav distribuční soustavy přímo souvisejících s připojením zamýšlené výrobny nebo odběrného místa. Mezi tyto náklady patří např. náklady na projektovou a inženýrskou činnost související s vybudováním přípojného bodu, vlastní náklady na vybudování přípojného bodu v dané napěťové hladině (např. instalace úsekového odpínače vn včetně odbočení z vedení apod.).