Otázky a odpovědi

Mezi nejčastější připomínky zákazníků patří, že si vylepených plakátů nevšimnou a o plánované odstávce se tak nedozví včas. V řadě obcí také narážíme na plošné zákazy výlepu plakátů. Přechod na elektronickou formu oznamování plánovaných odstávek elektřiny má také ekologický aspekt, protože ročně uspoříme 4 000 kg papírů, to představuje 10 zachráněných stromů a za pár let to může být celý les.

Běžného zákazníka z řad domácností se plánovaná odstávka dodávky elektřiny dotkne v průměru 1krát ročně, a to zpravidla v rozsahu několika hodin v pracovní den. Výjimkou mohou být rozsáhlé investiční akce a rekonstrukce, kdy se plánované odstávky mohou během roku opakovat vícekrát.

Zákazníkům nabízíme bezplatnou službu oznamování plánovaných odstávek e-mailem i prostřednictvím SMS. Výhodou poskytovaných informací je, že jsou vázány ke konkrétnímu odběrnému místu (adrese) a zákazník se tak o plánované odstávce či poruše dozví i v případě, že se na dotčeném místě nevyskytuje pravidelně (chaty, zahrádky apod.). Výhodou je možnost dát zákazníkovi rychle vědět o nějaké změně, například zasláním SMS s předpokládanou dobou odstranění zjištěné poruchy nebo informace o zrušení plánované odstávky.

Stačí se zdarma zaregistrovat na www.cezdistribuce.cz/sluzba.

Změna se týká všech zákazníků připojených k elektrické síti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (více o nás), a to bez ohledu na zvoleného dodavatele elektřiny. ČEZ Distribuce, a. s., je provozovatelem distribuční soustavy a zajišťuje bezpečné a spolehlivé dodávky na území 11 krajů (vyjma území Hlavního města Prahy, kraje Jihočeského a Jihomoravského kraje a částečně krajů Vysočiny a Zlínského).

O ukončení výlepů plakátů a nahrazení oznamování přechodem na e-maily a SMS jsme informovali v průběhu roku 2020 výlepy informačních příloží k plakátům, současně roznášíme v rámci pravidelných odečtů stavů elektroměrů zákazníkům manuály k registraci služby automatického zasílání informací o odstávkách do schránek a informace jsou také zveřejněny na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz

Na závěr roku proběhla k seznámení našich zákazníků s přínosy změny plošná mediální informační kampaň „Léta s létaky končí“. 

I nadále budeme informovat příslušné obecní a městské úřady s žádostí o vyvěšení upozornění na úřední desku a informování obyvatel dalšími v místě obvyklými způsoby (veřejný rozhlas, sociální sítě, SMS info kanály apod.).

Na www.cezdistribuce.cz/sluzba si můžete registrovat bezplatnou službu zasílání upozornění na odstávku elektřiny e-mailem i prostřednictvím SMS. Zákazníci, kteří nedisponují ani mobilním telefonem, mohou požádat své příbuzné či známé a požádat je o registraci služby zasílání oznámení o odstávkách na jejich telefon nebo e-mail. Upozornění chodí minimálně s 15denním předstihem, je tedy dostatek času, aby byla tato informace předána např. seniorům.

Odstávky budeme také nadále zveřejňovat na www.cezdistribuce.cz/odstavky, kde pro zákazníky připravujeme nově i orientační mapu s odstávkou dotčenými adresami v konkrétní obci. Ke zjištění aktuální informace o bezproudí a případnému nahlášení poruchy je možné využít také portál Bez Šťávy (www.bezstavy.cz).

Jsme si vědomi aktuální složité situace, kdy řada lidí pracuje z domova a studenti jsou povinni se účastnit distanční výuky. Jako provozovatel distribuční soustavy se snažíme zajistit bezpečné a spolehlivé dodávky elektřiny prostřednictvím pravidelné údržby a investičního programu. Již na jaře letošního roku jsme z důvodu vyhlášeného stavu nouze omezili řadu plánovaných odstávek a stejně tak jsme k tomu přistoupili i nyní v aktuálně vyhlášeném stavu nouze. Pokud to situace dovoluje, tak řadu prací již dnes vykonáváme metodou tzv. „práce pod napětím“ bez nutnosti přerušení dodávek elektřiny. Bohužel ve všech případech to možné není a případné neprovedení naplánovaných prací může vést k dlouhodobějším poruchám, především v zimních měsících.

Letošní program údržby a rozvoje elektrické sítě byl bohužel narušen již na jaře, kdy byl také vyhlášen nouzový stav a řada plánovaných odstávek musela být také zrušena či odsunuta na pozdější období.

Realizace plánovaných prací je nezbytně nutná. Jejich neprovedení by mohlo zákazníkům, zejména v zimních měsících, působit potíže spojené s častějšími výpadky dodávky elektřiny a prodloužit čas jejich obnovení. Rozsáhlé investiční akce jsou i s ohledem na dostupnou kapacitu realizačních firem plánovány až s půlročním předstihem. U podzimních odstávek se případným posunem dostáváme do zimních měsíců, kdy tyto rozsáhlé akce není možné z důvodu klimatických podmínek vlivem poklesu teploty realizovat, takže by případný posun znamenal nejdříve jaro příštího roku, kdy bychom se dostali do kolize s dalšími aktuálně plánovanými pracemi.

Plánované odstávky jsou nutné k pravidelné údržbě elektrického vedení, sloupů, stožárů, abychom vám mohli zajišťovat bezpečnou a spolehlivou dodávku elektřiny. Některé plánované odstávky jsou vyvolané připojeními nových odběrů (např. průmyslových zón, které představují nová pracovní místa v regionu) či přeložkami distribučního zařízení (např. z venkovního vedení v obci do kabelového vedení v zemi).

Práce pod napětím běžně využíváme, jinak by bylo odstávek elektřiny mnohem více, ale ne vždy je možné tuto metodu využít. Počet plánovaných odstávek se vždy snažíme minimalizovat a jejich rozsah plánovat jen na nezbytně nutnou dobu.

I nadále budeme zprostředkovávat informace o odstávkách obchodníkům. Služba distributora nabízí navíc informace o předpokládané době odstranění poruchy formou SMS.

Zasílání informací o odstávkách a poruchách e-mailem nebo SMS je koncipováno jako bezplatná služba určená našim zákazníkům a datum narození je tedy nezbytným údajem pro jednoznačnou identifikaci zákazníka při registraci. O této skutečnosti jste informováni v podmínkách poskytování předmětné služby. Je pouze na vůli zákazníka, jaké kontaktní údaje si pro informování nastaví, z pohledu naší společnosti je současným nastavením identifikace při registraci služby dostatečně zajištěno, aby informace nedostávala neoprávněně jiná osoba, čímž bychom se mohli vystavit i možným postihům ze strany regulátora na poli energetiky.

Nejjednodušší je samozřejmě si e-mailovou schránku založit, nápovědu najdete v každém internetovém prohlížeči. Pokud má e-mail někdo z okruhu vašich rodinných příslušníků nebo známých, může být pro oznamování plánované odstávky k vaší adrese použit kontaktní e-mail jiné osoby. Od nového roku spouštíme oznamování odstávek elektřiny i prostřednictvím SMS, telefonní číslo lze zaregistrovat již nyní. Upozornění na plánovanou odstávku rozesíláme minimálně 15 dní předem.