Legislativní změny, podpora a účtování překročení rezervovaného příkonu a výkonu

Informace pro výrobce

Od 1. 1. 2016 již nejsou výrobcům účtovány ceny za související službu v elektroenergetice za lokální spotřebu (pevná cena za systémové služby, cena za úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny, cena za činnosti operátora trhu).

V souladu s cenovým rozhodnutím výrobcům také zanikl nárok na účtování snížené potřeby systémových služeb z celkového množství lokální spotřeby výrobce.

Informace o účtování regulované ceny při překročení hodnoty rezervovaného příkonu a výkonu

Provozovatel distribuční soustavy účtuje překročení hodnoty rezervovaného příkonu a výkonu, jejichž hodnoty jsou stanoveny podle vyhlášky o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění pozdějších předpisů, v předávacím místě výrobce a sjednány smlouvou o připojení výrobny uzavřenou mezi Vámi a společností ČEZ Distribuce, a. s., jako provozovatelem distribuční soustavy.

Dle Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 20/2020 ze dne 27. listopadu 2020 jsou od 1. ledna 2021 regulované ceny při překročení hodnoty rezervovaného příkonu a výkonu stanoveny následovně:

  • bod 4.17: „Cena za rezervovanou kapacitu pro odběr z distribuční soustavy je uplatňována na kalendářní rok s měsíční cenou za roční rezervovanou kapacitu nebo na kalendářní měsíc s měsíční cenou za měsíční rezervovanou kapacitu, přičemž měsíční cenu za roční rezervovanou kapacitu lze kombinovat s měsíční cenou za měsíční rezervovanou kapacitu pro daný kalendářní rok. Došlo-li v odběrném nebo předávacím místě ke změně roční rezervované kapacity v průběhu kalendářního roku, účtuje se platba za nově sjednanou kapacitu počínaje kalendářním měsícem, pro který byla změna roční rezervované kapacity uplatněna. Roční rezervovanou kapacitu zákazníka, výrobce elektřiny druhé kategorie nebo provozovatele lokální distribuční soustavy lze v odběrném nebo předávacím místě snížit až po uplynutí doby 12 měsíců od poslední změny výše roční rezervované kapacity, nebo na základě změny zákazníka, výrobce elektřiny druhé kategorie nebo provozovatele lokální distribuční soustavy v odběrném nebo předávacím místě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Uzavření smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo o sdružených službách dodávky elektřiny s libovolnou hodnotou roční rezervované kapacity při změně zákazníka, výrobce elektřiny druhé kategorie nebo provozovatele lokální distribuční soustavy v odběrném nebo předávacím místě se považuje za změnu výše roční rezervované kapacity i v případě, že je roční rezervovaná kapacita v odběrném nebo předávacím místě stejná jako před změnou zákazníka, výrobce elektřiny druhé kategorie nebo provozovatele lokální distribuční soustavy. Měsíční cena za roční rezervovanou kapacitu je na hladině velmi vysokého napětí 71 703 Kč/MW a měsíc a na hladině vysokého napětí 176 388 Kč/MW a měsíc. Měsíční cena za měsíční rezervovanou kapacitu je na hladině velmi vysokého napětí 79 724 Kč/MW a měsíc a na hladině vysokého napětí 196 119 Kč/MW a měsíc."

  • bod 4.31: „Cena za překročení rezervovaného příkonu podle vyhlášky o podmínkách připojení k elektrizační soustavě pro místo připojení zákazníka, výrobce elektřiny nebo provozovatele lokální distribuční soustavy sjednaného ve smlouvě o připojení je rovna čtyřnásobku pevné měsíční ceny za měsíční rezervovanou kapacitu podle bodu 4.17.“

  • bod 4.33: „Cena za překročení rezervovaného výkonu podle vyhlášky o podmínkách připojení k elektrizační soustavě pro místo připojení výrobce elektřiny, zákazníka, do jehož odběrného místa je připojena výrobna elektřiny nebo provozovatele distribuční soustavy sjednaného ve smlouvě o připojení je rovna za každý kW překročení na hladině velmi vysokého napětí 356 Kč/kW/měsíc, na hladině vysokého napětí 872 Kč/kW/měsíc a na hladině nízkého napětí s výjimkou mikrozdrojů při zjednodušeném připojení 1 631 Kč/kW/měsíc."

Na základě uvedených skutečností Vás žádáme o provedení kontroly Vašeho sjednaného rezervovaného příkonu a rezervovaného výkonu ve smlouvě o připojení a skutečných naměřených údajů z měření elektřiny. Změnu rezervovaného příkonu nebo výkonu pro výrobnu elektřiny připojovanou k distribuční soustavě je možno provést jen se souhlasným vyjádřením společnosti ČEZ Distribuce, a. s., které je vydáváno na základě podané Žádosti o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě.

Systém výplaty podpory vyráběné z OZE a KVET

V souvislosti s přijetím zákona 165/2012 Sb. (zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů) došlo od 1. 1. 2013 ke změně v programu podpory elektřiny vyráběné z obnovitelných a druhotných zdrojů (OZE) a při vysokoúčinné kombinované výrobě elektřiny a tepla (KVET). Mění se systém výplaty podpory zajišťovaný dříve provozovatelem distribuční soustavy dle zákona 180/2005 Sb. (o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie).

Více informací naleznete na stránkách OTE, a.s.