Skip to Content

Umožnění provozu pro ověření souladu

Podmínkou pro zahájení procesu UPOS je splnění veškerých předchozích kroků.

Upozorňujeme, že lhůty stanovené Pravidly provozování distribuční soustavy (dále jen „PPDS“) pro uvedení výrobny do provozu začínají plynout až dnem doložení všech kompletních podkladů.

Podání žádosti o UPOS:

Žádost o UPOS podejte prostřednictvím Distribučního portálu v sekci Nový požadavek -> Mikrozdroje/Výrobny -> Výrobny – Žádost o umožnění provozu pro ověření technologie a souladu (UPOS), nebo on-line bez registrace.

 • Před podáním žádosti si připravte číslo žádosti 412xxxxxx.
 • Kompletní požadované dokumenty předejte najednou a pro každý projekt zvlášť s identifikací žádosti nebo čísla smlouvy. Přílohy vkládejte ve standardních formátech pdf, doc, jpg pojmenované dle obsahu přílohy (např. schválená PD, JPS, protokol o nastavení ochran apod.). Není třeba vkládat typové listy střídačů, panelů apod.
Výčet povinných podkladů
 • Odsouhlasená projektová dokumentace aktualizovaná podle skutečného stavu provedení výrobny s vyznačením „odpovídá skutečnému provedení“
 • Geodetické zaměření trafostanice a VN přípojky - pouze u nově budovaného zařízení (dokládáte pouze v případě připojení výrobny na napěťové hladině VN a VVN)
 • Zpráva o výchozí revizi odběrného elektrického zařízení – trafostanice (dokládáte pouze v případě připojení výrobny na napěťové hladině VN a VVN)
 • Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení – přípojky ve vlastnictví výrobce, nebo potvrzený Protokol o kontrole bezpečnosti a provozuschopnosti elektrického zařízení připojovaného k distribuční soustavě, plánek skutečného provedení el. přípojky, kolaudační souhlas nebo protokol o předčasném užívání přípojky nebo čestné prohlášení o vlastnictví a provozování přípojky (pouze u nového místa připojení, pokud je připojeno přípojkou budovanou na náklady žadatele)
 • Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení výrobny
 • Jednopólové schéma zapojení odběrného zařízení a výrobních modulů, pokud již není součástí schválené projektové dokumentace
 • Protokol o nastavení ochran, pokud není součástí revizní zprávy
 • Protokol o ověření měřicích transformátorů proudu (dále jen „MTP“), případně měřicích transformátorů napětí (dále jen „MTN“), pokud jsou vyžadovány
 • Akceptované Místní provozní předpisy (dále jen „MPP“) - (dokládáte pouze v případě připojení výrobny na napěťové hladině VN a VVN)
 • Protokol o odzkoušení komunikace řídicí jednotky s dispečerským systémem
 • Harmonogram a rozsah funkčních zkoušek
 • Potvrzení odborné firmy realizující výstavbu výrobny, že vlastní výrobna elektřiny je provedena v souladu s podmínkami stanovenými uzavřenou smlouvou, v souladu s podmínkami definovanými v příslušném povolovacím správním aktu (stavební povolení apod.) a podle předpisů, norem a zásad uvedených v kapitole 3 hlavní části PPDS a v příloze č. 4 PPDS
 • Příloha smlouvy k potvrzení chování výrobny
 • Žádost o uzavření smlouvy o připojení, formulář zde
 • Žádost o uzavření smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy, formulář zde (dokládáte pouze v případě připojení výrobny na napěťové hladině VN a VVN)
 • Kontaktní údaje žadatele
Stanovení termínu kontroly výrobny a účast na kontrole
 • Po úspěšném ověření splnění všech požadovaných podmínek připojení bude uzavřena smlouva o připojení (pokud již nebyla uzavřena) a smlouva o zajištění služby distribuční soustavy.
 • Pověřený pracovník kontaktuje žadatele s nabídkou možného termínu kontroly výrobny.
 • Po provedení kontroly bude výrobci zasláno PROVOZNÍ OZNÁMENÍ K UPOS.