Pro výrobny vn, vvn

JAK POŽÁDAT O UMOŽNĚNÍ PROVOZU PRO OVĚŘENÍ TECHNOLOGIE A SOULADU A UMOŽNĚNÍ TRVALÉHO PROVOZU?

Žádáme o řádné vyplnění a doložení kompletní níže specifikované dokumentace on-line prostřednictvím Distribučního portálu, popř. elektronicky nebo korespondenčně případně můžete využít naše kontaktní místa.

Při zasílání požadované dokumentace prosím specifikujte napěťovou hladinu (vn, vvn), na kterou bude vaše výrobna připojena. Pokud posíláte dokumentaci k více výrobnám, popř. na různých napěťových hladinách, žádáme vás o specifikaci zasílaných dokumentů. Upozorňujeme vás, že lhůty stanovené PPDS pro uvedení výrobny do provozu začínají plynout až dnem doložení všech kompletních podkladů.

U výrobního modulu kategorie A1 nebo A2 (instalovaný výkon do 100 kW) je podle článku 30 odst. 1 nařízení RfG proces Umožnění provozu pro ověření technologie a souladu nahrazen předložením instalačního dokumentu.  V případě výrobního modulu kategorie A1 a A2 výrobce podává pouze žádost o umožnění trvalého provozu výrobny v paralelním provozu s distribuční soustavou, na jejímž základě je vydáno konečné provozní oznámení.

Pro vyhovění žádosti o umožnění trvalého provozu výrobny je podle PPDS třeba (po předložení kompletních podkladů) splnit nezbytnou podmínku, jíž je provedení kontroly výrobny pověřenými pracovníky společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Jaké dokumenty je NEZBYTNÉ DOLOŽIT pro žádost o UMOŽNĚNÍ PROVOZU PRO OVĚŘENÍ TECHNOLOGIE A SOULADU?

Uzavřená smlouva o připojení nebo podaná žádost o její uzavření a doklad o uhrazení plateb podle smlouvy o připojení

PDS odsouhlasená projektová dokumentace aktualizovaná podle skutečného stavu provedení výrobny v jednom vyhotovení v rozsahu podle části přílohy č. 4 PPDS  

Jednopólové schéma zapojení zdroje, pokud již není součástí projektové dokumentace  

Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení výrobny a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu, které souvisí s výrobnou a bez kterého nelze provést připojení výrobny k síti PDS  

Protokol o nastavení ochran, pokud není součástí zprávy o výchozí revizi 

Zpráva o výchozí revizi el. zařízení - přípojky ve vlastnictví výrobce popř. potvrzený Protokol o kontrole bezpečnosti a provozuschopnosti elektrického zařízení připojovaného k distribuční soustavě, plánek skutečného provedení el. přípojky, kolaudační souhlas nebo protokol o předčasném užívání přípojky nebo čestné prohlášení o vlastnictví a provozování přípojky (pouze u nového místa připojení, pokud je připojeno přípojkou budovanou na náklady výrobce) 

Protokoly o úředním ověření MTP / MTN (jsou-li vyžadovány)  

Místní provozní předpisy (pro výrobny nad 100 kW v souladu s přílohou č. 4 PPDS)

Harmonogram a rozsah zkoušek a simulací (pro výrobny nad 100 kW)

Další povinné doklady pro připojení výrobního modulu (VM) k distribuční soustavě v rámci procesu ověřování souladu s čl. 41 odst. 3 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/631 (RfG) 

Stanovení termínu kontroly výrobny a účast na kontrole

Pověřený pracovník ČEZ Distribuce kontaktuje výrobce s nabídkou možného termínu kontroly; pokud ani opakovaný pokus o uvedené kontaktování výrobce nebude úspěšný, bude výrobci písemně sdělen pevně stanovený termín.

V případě, že se výrobce ve sjednaném či pevně stanoveném termínu k provedení kontroly nedostaví, ČEZ Distribuce nemůže provést kontrolu výrobny a vystavit doklad o splnění technických podmínek pro uvedení výrobny do provozu s distribuční soustavou; to platí obdobně i v případě, kdy výrobce znemožní provedení kontroly nebo znemožní její provedení v potřebném rozsahu. 

Předmět a rozsah kontroly je uveden a musí být v souladu s PPDS a technickými podmínkami připojení stanovenými ve smlouvě o připojení nebo ve smlouvě o uzavření smlouvy budoucí o připojení. Po celou dobu kontroly výrobny je nezbytná přítomnost výrobce nebo osoby výrobcem k tomu řádně pověřené. Po provedení kontroly bude výrobci zaslán doklad o splnění technických podmínek pro uvedení výrobny do provozu s distribuční soustavou potvrzený s účinností ke dni provedení kontroly. 

Uzavřená smlouva o připojení, splnění podmínek a potvrzené konečné provozní oznámení jsou nutnou podmínkou pro uzavření dalších smluv (smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy, potažmo smluv s vybraným dodavatelem elektřiny jako je smlouva o dodávce elektrické energie, smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny, popř. smlouva o podpoře výkupu elektřiny).

 

Upozornění: Tento materiál má informativní charakter a nenahrazuje ustanovení příslušných právních předpisů a PPDS.