Skip to Content

Jak požádat o umožnění trvalého provozu mikrozdroje? 

Podklady pro umožnění trvalého provozu mikrozdroje přijímáme pouze on-line a to prostřednictvím Distribučního portálu s registrací nebo webového rozhraní bez registrace.

Při zasílání požadované dokumentace prosím specifikujte žádost uvedením čísla smlouvy nebo žádosti (zpravidla označena desetimístným číslem 412xxxxxxx). Upozorňujeme Vás, že lhůta pro umožnění trvalého provozu mikrozdroje začíná plynout až dnem doložení všech kompletních podkladů.

Pro vyhovění žádosti o umožnění trvalého provozu mikrozdroje k distribuční soustavě je podle PPDS třeba (po předložení kompletních podkladů) splnit nezbytnou podmínku, jíž je provedení fyzické kontroly mikrozdroje pověřenými pracovníky společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Jaké dokumenty je pro žádost o umožnění trvalého provozu mikrozdroje nezbytné doložit?

    • SPLNĚNÉ PODMÍNKY
     ▪   
     uzavřená smlouva o připojení
     ▪   
     uhrazeno 100 % podílu (byl-li vyměřen)
    • POVINNÉ PŘÍLOHY
     ▪   
     realizační firmou potvrzená příloha smlouvy Chování výroben v síti
     ▪   
     žadatelem nebo zplnomocněnou realizační firmou potvrzený Instalační dokument výrobního modulu typu A1 (RfG)

TIP: Revizní zprávu, protokol o nastavení ochran i projektovou dokumentaci (pro mikrozdroje připojené podle předepsaných schémat) můžete nahradit potvrzením na formuláři Žádost o umožnění trvalého provozu mikrozdroje.

   • Projektová dokumentace

    • Doporučujeme využít zapojení dle předepsaných typových schémat. Při podání žádosti o uvedení mikrozdroje do trvalého provozu nám oznamte, podle jakého typového schématu jste mikrozdroj připojili.
    • Pokud vám předepsané typové schéma nevyhovuje, doložte nám projektovou dokumentaci podle skutečného stavu provedení mikrozdroje v jednom vyhotovení v rozsahu podle části 4.5 přílohy č. 4 PPDS.
   • Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení mikrozdroje a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu, které souvisí s mikrozdrojem a bez kterého nelze provést připojení mikrozdroje k distribuční síti 
 • Protokol o nastavení ochran, pokud není součástí zprávy o výchozí revizi
  • způsob opětovného připojení mikrozdroje po odstávce do paralelního provozu s distribuční soustavou - automaticky; v případě automatického opětovného připojení uvést jednu variantu zajištění opětovného připojení (při splnění parametrů U, f po 20 minutách nebo při splnění parametrů U, f po 5 minutách s gradientem nárůstu výkonu maximálně 10 % Pn/min.)
  • do data vydání aktualizovaných PPDS (příloha č. 4) akceptujeme dvě varianty nastavení ochran (původní nastavení i nové nastavení hodnot). Od účinnosti nových PPDS (příloha č. 4) budeme striktně bez výjimek vyžadovat pouze nastavení ochran podle nových hodnot. Předpokládaný termín vydání aktualizovaných PPDS (příloha č. 4) je v první polovině roku 2024.
  • Nové nastavení ochran:
Parametr Nastavení pro vypnutí Požadovaný vypínací čas [s]  
Nadpětí 3. stupeň    U>>>  1,2 x Un  0,1 okamžitá hodnota
Nadpětí 2. stupeň    U>>  1,15 x Un  5 okamžitá hodnota
Nadpětí 1. stupeň    U>  1,11 x Un  0 10 min. průměr
Podpětí 1. stupeň - nesynchronní VM (FVE)  U<  0,7 x Un  2,7 okamžitá hodnota
Podpětí 1. stupeň - synchronní VM  U<  0,7 x Un  0,5 okamžitá hodnota
Podpětí 2.stupeň  U<<  0,45 x Un 0,2 okamžitá hodnota
Nadfrekvence  f>  51,5 Hz 0,1  
Podfrekvence f<  47,5 Hz 0,1  

 

 • Původní nastavení 3stupňovité ochrany

Parametr

Nastavení pro vypnutí

Požadovaný vypínací čas [s]

Nadpětí 1. stupeň

230 V + 10 %

3

Nadpětí 2. stupeň

230 V + 15 %

1

Nadpětí 3. stupeň

230 V + 20 %

0,1

Podpětí

230 V - 15 %

1,5

Nadfrekvence

52 Hz

0,5

Podfrekvence

47,5 Hz

0,5

Stanovení termínu kontroly mikrozdroje a účast na kontrole

Pověřený pracovník ČEZ Distribuce kontaktuje žadatele s nabídkou možného termínu kontroly. Pokud ani opakovaný pokus o uvedené kontaktování žadatele nebude úspěšný, bude žadateli/výrobci písemně sdělen pevně stanovený termín.

V případě, že se žadatel ve sjednaném či pevně stanoveném termínu k provedení kontroly nedostaví, ČEZ Distribuce nemůže provést kontrolu mikrozdroje a vystavit doklad o splnění/nesplnění technických podmínek pro uvedení mikrozdroje do provozu s distribuční soustavou; to platí obdobně i v případě, kdy žadatel znemožní provedení kontroly nebo znemožní její provedení v potřebném rozsahu.

Předmět a rozsah kontroly je uveden a je v souladu s PPDS a technickými podmínkami připojení stanovenými ve smlouvě o připojení nebo ve smlouvě o uzavření smlouvy budoucí o připojení. Po provedení kontroly je žadateli zaslán doklad o splnění/nesplnění technických podmínek pro uvedení mikrozdroje do provozu s distribuční soustavou potvrzený s účinností ke dni provedení kontroly.

 

Upozornění: Tento materiál má informativní charakter a nenahrazuje ustanovení příslušných právních předpisů a PPDS.