Ořezy stromoví

Práva a povinnosti vlastníků nemovitostí (údržba vegetace)

POVINNOSTI MAJITELŮ pozemků

Majitelé a uživatelé pozemků pozemků, přes něž vedení nadzemní elektrické vedení distribuční sosutavby nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, jsou povinni pravidelně odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz. Ke zjištění existence sítí na Vašem pozemku můžete využít náš Geoportál.

Energetický zákon stanovuje majitelům nemovitostí tyto povinnosti:

  • Odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování distribuční soustavy.
  • Umožnit vstup a vjezd pověřeným pracovníkům provozovatele distribuční soustavy (dále jen "PDS") v souvislosti se zřizováním, obnovou a provozováním distribuční soustavy.
  • V ochranném pásmu distribuční soustavy je zakázáno vysazovat chmelnice a nechat růst porosty nad výšku 3 m.
  • V ochranném pásmu podzemního vedení distribuční soustavy je zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.
  • V lesních průsecích umožnit pověřeným pracovníkům provozovatele distribuční soustavy udržovat volný pruh o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů nadzemního vedení. Náklady na údržbu tohoto pruhu jdou na vrub PDS.
  • V ochranném pásmu i mimo něj se zdržet jednání, kterým by mohl poškodit, omezit nebo ohrozit bezpečný a spolehlivý provoz distribuční soustavy.

ČEZ Distribuce, a. s., každoročně zasílá na města a obce žádost o zveřejnění upozornění k odstranění a okleštění stromoví způsobem v místě obvyklým. Dle příslušných ustanovení energetického zákona, má PDS právo odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v případech, kdy tak po předchozím upozornění a stanovení rozsahu neučinil sám vlastník či uživatel.

InstruktáŽní video:

Podívejte se, jak bezpečně provádět ořez dřevin v blízkosti elektrického vedení. Video vzniklo ve spolupráci s ČSRES.