Umístění elektroměrového rozváděče

6. Umístění elektroměrového rozváděče

Elektroměrový rozváděč:

 • musí být umístěn tak, aby byl obsluze trvale přístupný;
 • před elektroměrovým rozváděčem a elektrorozvodným jádrem musí být volný prostor o hloubce a šířce minimálně 800 mm, umožňující otevření dvířek v úhlu minimálně 90°, s rovnou podlahou nebo definitivně upraveným terénem k bezpečnému provádění obsluhy a prací;
 • musí mít střed elektroměru ve výšce 1000–1700 mm od podlahy nebo definitivně upraveného terénu;
 • v případech, kdy je v jednom rozváděči umístěno více elektroměrů (spínacích prvků) nad sebou, musí být jejich středy ve výšce 700–1700 mm od podlahy nebo definitivně upraveného terénu;
 • výška spodní hrany rozváděče od podlahy nebo definitivně upraveného terénu:
  • ve vnitřních instalacích není stanovena, avšak jističe a svorkovnice PEN musí být obsluze přístupné ve výšce minimálně 300 mm;
  • ve venkovních instalacích musí být minimálně 600 mm. S ohledem na místní a klimatické podmínky může pověřený pracovník ČEZ Distribuce, a. s., požadovat umístění nad definovanou minimální výšku.
 • nesmí být osazen do společných skříní s plynoměry, výjimku tvoří sestavy skříní pro tento účel schválené;
 • se nesmí umísťovat na rameni schodiště;
 • není dovoleno umístit elektroměrový rozváděč na sloup (stožár) v majetku ČEZ Distribuce, a. s.;
 • v objektech pro osoby se zdravotním postižením jsou požadavky na umístění elektroměrového rozváděče stanoveny příslušnou ČSN;
 • v atypických případech určí způsob připojení a umístění měření odběru elektřiny pověřený pracovník ČEZ Distribuce, a. s.

 

Odběrná místa nová a po ukončení rezervace příkonu

Typová schémata zapojení vývodů z jedné HDS pro více odběrných míst jsou uvedeny v příloze č. 14. U jednotlivých odběrných
míst uvádíme odkazy na konkrétní schémata (a, b, c nebo d) v této příloze.

 

Bytové domy (schémata a, b, c):

Elektroměrové rozváděče a elektrorozvodná jádra se umísťují obvykle na chodbě nebo na podestách schodiště nebo v energetických centrech přístupných obsluze.

 

Rodinné domy (schémata c, d):

Elektroměrový rozváděč se umísťuje vždy na veřejně přístupné místo, tj. na hranici pozemku nebo na vnější stranu objektu, pokud tvoří hranici pozemku. Otevírání dvířek elektroměrového rozváděče musí být umožněno z vnější přístupné strany pozemku.

 

Chatové a zahrádkářské osady, řadové garáže (schémata c):

Elektroměry se umísťují pro několik objektů (zákazníků) v jednom elektroměrovém rozváděči instalovaném co nejblíže k místu napojení na DS nn tak, aby byl tento rozváděč přístupný vždy z veřejně přístupného místa. Každé odběrné místo musí být měřeno samostatným měřicím zařízením.

 

Provozovny a obchody (schémata a, b, c, d):

Umístění elektroměrových rozváděčů stanoví pověřený pracovník ČEZ Distribuce, a. s., individuálně podle charakteru odběrného zařízení, avšak tak, aby byl tento rozváděč přístupný vždy z veřejně přístupného místa.

 

Občanská vybavenost s více zákazníky (obchodní střediska, domy služeb, hospodářské pavilony apod.) (schémata a, c):

Elektroměry se doporučuje soustředit do jednoho místa k tomu účelu vybaveného (např. energetické centrum, rozvodna nn apod.) a vždy přístupného z vnitřního veřejného prostoru.