Neměřené odběry

12. Neměřené odběry

12.1. Účel

Neměřený odběr je možné zřídit jen v případech, které jsou vymezeny aktuálním cenovým rozhodnutím ERÚ, a kde není technicko-ekonomicky možné odběr řádně měřit měřicím zařízením ČEZ Distribuce, a. s., a zároveň v požadovaném místě není v elektroměrovém rozváděči k dispozici volná pozice pro umístění dalšího měření.

Místo a způsob připojení neměřeného odběru určí pověřený pracovník ČEZ Distribuce, a. s.

V budovách, které mají charakter bytových domů, kde je již instalováno měření
v elektroměrových rozváděčích, nebo v budovách občanské vybavenosti, kde jsou stávající elektroměry soustředěny do jednoho místa (např. energetické centrum, rozvodna nn apod.), se napojení neměřeného odběru provede z neměřených míst těchto elektroměrových rozváděčů, které musí být uzpůsobeny pro zaplombování. Jistič neměřeného odběru musí být umístěn ve společném prostoru s hlavními jističi stávajících elektroměrů.

Tam, kde není možné provést napojení ze stávajícího elektroměrového rozváděče, provede se napojení neměřeného odběru z přípojkové skříně jednotlivých odběrných míst v souladu s příslušnými technickými normami. Jistič se v těchto případech umísťuje v samostatném rozváděči k tomuto účelu připraveném a umožňujícím řádné zaplombování krytů hlavního jističe a svorkovnice PEN. Umístění tohoto rozváděče musí být co nejblíže přípojkové skříni, z níž je připojen, kde pro umístění tohoto rozváděče platí pravidla dle kapitoly 6. Pro uzavírání rozváděče neměřeného odběru se doporučuje zámek na trnový klíč 6×6 mm.

12.2. Jistič neměřeného odběru

Hlavní jistič neměřeného odběru musí mít proudovou hodnotu maximálně 6 A, odpovídající technické normě ČSN EN 60898-1, a musí být s vypínací charakteristikou B a jmenovitou vypínací zkratovou schopností minimálně 10 kA. Vyšší proudová hodnota jističe je přípustná pouze po předložení dokladů k zařízení, jejich projednání a odsouhlasení pověřeným pracovníkem ČEZ Distribuce, a. s.

Jistič neměřeného odběru a vývody z přípojkové skříně musí být označeny štítkem
s nápisem: „Neměřený odběr“ a označením účelu použití.