Časté závady

Příklady závažných pochybení

Chybí hlavní jistič

Před elektroměrem musí být umístěn hlavní jistič. Pokud jistič chybí, či je nahrazen jiným přístrojem (např. vypínačem), který neposkytuje instalaci patřičnou ochranu, při návštěvě odběrného místa náš montér zaznamená závadu.

Není namontován hlavní jističNení namontován hlavní jistič

 

Použit vypínač namísto hlavního jističe

Hlavní vypínač - slouží k rozpojení obvodu

Hlavní jistič - chrání obvod proti nadproudům - přetížení - liší se označením

Chybí jistič pro spínací prvek

Je-li v odběrném místě přiznána dvoutarifní distribuční sazba, musí být rozváděč osazen i jističem pro spínací prvek. Tento jistič musí být jednofázový a s jmenovitým proudem 2–6 A, zkratovou schopností 10 kA s vypínací charakteristikou B nebo C.

Chybí jistič pro hromadné dálkové ovládání, nejsou připraveny vodiče pro zapojení hromadné dálkové ovládání

Nesoulad počtu fází hlavního jističe a elektroměru

Hlavní jistič před elektroměrem musí mít stejný počet fází jako elektroměr. Není proto možné použít jako hlavní jistič u jednofázového elektroměru třífázový jistič, u kterého bude zapojena pouze jedna fáze.

Zákazník požadoval třífázové připojení, ale nemá připraveno měřicí místo k montáži třífázového elektroměru. Nemá osazený třífázový jistič.

Nedostatečné krytí hlavního jističe nebo rozváděče

Živé části elektrické instalace musí být chráněny proti dotyku s živou částí elektrické instalace a zároveň proti možnosti neoprávněného odběru.

Velká mezera

Chybí kryt jističe

Nedostatečné krytí

Vodič PEN je vedený přes elektroměr

Vodič PEN v zapojení elektroměrového rozváděče nesmí být veden přes elektroměr. Při sejmutí takto zapojeného elektroměru dojde k přerušení vodiče PEN. Tento stav je velice nebezpečný zejména v rozváděčích pro více odběrných míst.

Nevyhovující elektroměrová deska

Elektroměrová deska, na níž je uchycen elektroměr, musí splňovat bezpečnostní standardy zejména z hlediska izolačních vlastností a žáruvzdornosti. Není možné používat desky gumónové, pertinaxové nebo dřevěné.

Dřevo

Pertinax

Nevyhovující rozměry rozváděče

Minimální rozměry pro montáž měřicích zařízení v rozváděči jsou určeny touto tabulkou.

Rozměr elektroměrového rozváděče nevyhovuje pro montáž dvoutarifového měření, není místo pro hlavní dálkové ovládání

Barevné značení není v souladu s ČSN

U nových odběrných míst musí být barevné značení vodičů provedené v souladu s Připojovacími podmínkami nn a PNE 35 7030 ed. 2.

 

Neodpovídá barevnému značení  vodičů

Nedodržená výška rozváděče od podlahy nebo terénu

Spodní hrana rozváděče nesmí být níže než 60 cm nad definitivně upraveným terénem ve venkovní instalaci. Střed elektroměru v rozváděči však nesmí být výše než 170 cm.

Více vývodů z elektroměru

Do svorky elektroměru může být zapojen pouze jeden vodič.

 Na odvodech do instalace dva vodiče

Rozváděč s odnímatelným krytem (maskou)

Z důvodu přístupnosti ovládacích prvků na elektroměrech je požadováno provedení elektroměrových rozváděčů výhradně bez odnímatelného krytu (masky) za dveřmi rozváděče. Tato podmínka platí dle kapitoly 7.2 Připojovacích podmínek nn.

Elektroměrový rozváděč nových odběrných míst již nesmí mít krycí masku

Rozváděč nemá výrobní štítek

Elektroměrové rozváděče nově zřizovaných odběrných míst musí být od výrobce označeny výrobním štítkem s předepsanými údaji.

  

Rozváděč není připraven pro osazení spínacího prvku (SP)

Pro používání dvoutarifní sazby musí být rozváděč připraven na montáž spínacího prvku, který bude přepínat tarify elektroměru a zároveň spínat blokované spotřebiče. Pro montáž spínacího prvku je nutné dodržet rozměry rozváděče a zároveň připravit podmínky pro jeho snadnou montáž.

Chybí jistič pro hromadné dálkové ovládání (HDO) – nejsou připraveny vodiče pro zapojení HDO

Vadná nebo nevyhovující svorkovnice PEN

Svorkovnice ochranného vodiče (PEN) nesmí být mechanicky poškozena a do ní zapojené vodiče nesmí mít větší průřezy, než na jaké je svorkovnice konstruována

 

Nedostatečná zkratová schopnost hlavního jističe

Hlavní jistič musí mít zkratovou schopnost minimálně 10 000 A.

Hlavní jistič se záměnným štítkem

Hlavní jistič musí mít údaje o hodnotách jističe označeny nesmazatelným a nezáměnným způsobem.

Jističe Eaton typ PL 7 třífázový označený zámkem, nezáměnné označení pomocí barvy páčky:

Vyhovující

Nevyhovující

Jističe Eaton typ PL 7 jednofázový označený zámkem:

 VyhovujícíNevyhovující

Chybějící označení ovládacích vodičů

V souladu s kapitolou 9.2 Připojovacích podmínek, musí být vodiče zřetelně označeny.

Nevhodné označení měřicího místa

Označení elektroměrového rozváděče a místa pro elektroměr musí umožnit jednoznačnou identifikaci příslušného odběrného místa, aby nedošlo k jeho záměně (např. jméno odběratele, číslo bytu, patro, číslo popisné či evidenční).

Není žádné očíslování,ani  hlavního jističe ani pozice

Nevhodné nebo chybějící zapojení měřicího místa

Elektrické zapojení není v souladu se schéma dle Připojovacích podmínek nn. Mohou chybět některé vodiče.

Neoznačené místo, volně přístupné přívodní kabely, nevhodný nulový můstek, bez výrobního štítku

Proměna výměna elektroměrové desky za nový elektroměrový rozváděč

Hlavní domovní vedení - nevhodné krytí nebo provedení

Hlavní domovní vedení není zajištěno krytem, je umístěno v plastových lištách nebo jeho provedení není evidentně v souladu s požadavky na bezpečný provoz.

Hlavní domovní vedení nemá dostatečné krytí

Hlavní domovní vedení nemá dostatečné krytí

 Hlavní domovní vedení nemá dostatečné krytí

Hlavní domovní vedení nemá dostatečné krytí

Rozváděč není pod napětím

Elektroměrový rozváděč není pod napětím. Může to být z důvodu poruchy na přívodním vedení nebo chybějících částech tohoto vedení. Neznamená to, že nejsou vloženy pojistky.

Není-li při montáži elektroměru napětí na přívodních svorkách hlavního jističe, nelze montáž provést.

Chybí přívodní kabel do hlavní domovní skříně

Chybí přívodní kabel (hlavní domovní vedení) k hlavnímu jističi, elektroměrový rozváděč  není pod napětím.

Překážka před rozváděčem

Před rozváděčem není zajištěn bezpečný prostor pro manipulaci o minimálních rozměrech o hloubce a šířce minimálně 800 x 800 mm.

Nový pilíř, po oplocení je nepřístupný obsluze

Pilíř u nového odběrného místa musí být umístěn k provádění prací vždy z veřejně přístupného místa

Každé odběrné místo má na základě smlouvy o připojení definované parametry odběru. Při návštěvách pracovníci ČEZ Distribuce tyto parametry kontrolují. Nedodržení těchto parametrů je pro nás důvodem k neprovedení prací v odběrném místě (např. neosazení elektroměru v případě nově připojovaného odběrného místa, či k neprovedení změny sazby na stávajícím odběrném místě).

Nejčastěji dochází k nesouladu smluvních údajů z hlediska jmenovitého proudu hlavního jističe (např. odběrné místo má smluvně zajištěný rezervovaný příkon 20 A a hlavní jistič má jmenovitý proud 25 A). Další častou závadou je neodpovídající vypínací charakteristika jističe, případně jeho zkratová schopnost (minimálně 10 kA). Obvykle je uvedená ve smlouvě o připojení vypínací charakteristika typu B.

 

Při své práci občas narazíme na velice zajímavé instalace.