Časté dotazy

Připravili jsme pro vás odpovědi na nejčastěji kladené otázky.

Upozorňujeme, že u jednotlivých rozebíraných případů musí být dodržena i ostatní ustanovení Připojovacích podmínek nn, která nejsou odpovědí dotčena. 

Své náměty můžete zasílat na e-mailovou adresu podnety-rt@cezdistribuce.cz.

Existují čtyři základní druhy měření:

 • měření typu A, kterým je průběhové měření s dálkovým denním přenosem údajů a průběžný záznam střední hodnoty činného a jalového výkonu za měřicí interval provádí přímo měřicí zařízení,
 • měření typu B, kterým je průběhové měření s dálkovým jiným něž denním přenosem údajů a průběžný záznam střední hodnoty činného a jalového výkonu za měřicí interval provádí přímo měřicí zařízení. Pokud není možné uskutečnit dálkový přenos údajů z technických důvodů, je možné přenos údajů provést jiným způsobem,
 • měření typu M, kterým je průběhové měření s dálkovým přenosem údajů a průběžný záznam střední hodnoty činného výkonu za měřicí interval provádí přímo měřicí zařízení. Pokud není možné uskutečnit dálkový přenos údajů z technických důvodů, je možné přenos údajů provést jiným způsobem,
 • měření typu C, kterým je ostatní měření. Měření typu C není průběhové, může být s dálkovým přenosem údajů.

Takzvané průběhové měření komunikuje na dálku pomocí moderních IT technologií. Není tedy nutné provádět odečet z číselníku elektroměru. U neprůběhového měření je nutné provádět klasický odečet elektroměru (z pravidla jednou za rok).

Dále lze dělit měření na přímé a nepřímé:

 • přímé měření, kdy elektroměrem prochází veškerá měřená elektřina a nejsou použity měřicí transformátory,
 • nepřímé měření, kdy je elektroměr použit v zapojení s měřicími transformátory proudu, kterými prochází veškerá měřená elektřina, a případně i s měřicími transformátory napětí. Podle strany transformátoru, na kterou jsou měřicí transformátory připojeny, je měření rozděleno na primární (na straně vyššího napětí) nebo sekundární (na straně nižšího napětí) měření.

Přímé měření se používá do hodnoty hlavního jističe 80 A (včetně). Nad tuto hodnotu se používá měření nepřímé.

Měření elektřiny legislativně upravuje vyhláška č. 359/2020 Sb.

Nejsnadnějším způsobem je zaregistrovat se v Distribučním portálu a řešit veškeré požadavky on-line. Lze přes něj elektronicky zaslat i zprávu o revizi, či potvrzení o jejím vydání.

Kdykoliv se na nás můžete obrátit i prostřednictvím Kontaktní bezplatné linky 800 850 860 (24 hodin denně, 7 dní v týdnu), e-mailem na info@cezdistribuce.cz, korespondenčně na adrese ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň, či osobně navštívit Technická konzultační místa.

Odběratele dělíme na čtyři kategorie podle toho, jakým způsobem elektřinu odebírají a k čemu ji používají. Jednotlivé kategorie se označují písmeny A, B, C a D.

Kategorie 

Popis 

A

připojení k napěťové úrovni velmi vysokého napětí, či zvláště vysokého napětí (tito odběratelé mohou být připojeni z přenosové i distribuční soustavy) 

B

připojení k napěťové hladině vysokého napětí 

C

všichni odběratelé, kteří nespadají do kategorií A, B nebo D. Jsou to odběry na napěťové úrovni nízkého napětí sloužící pro komerční účely 

D

odběratelem je fyzická osoba, odběr je z napěťové úrovně nízkého napětí a odběr slouží k uspokojování potřeb domácností 

Praktický tip: Dříve se používaly kategorie maloodběr a velkoodběr. Maloodběr byl napájen z úrovně nízkého napětí, velkoodběr z vyšších napěťových úrovní. Toto dělení se již oficiálně nepoužívá.

Tato hodnota je na napěťové hladině nn daná tzv. jmenovitou řadou jističů (kdy jednofázové připojení lze realizovat max. do výše 25 A):

6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1 000 A

Konkrétní hodnota rezervovaného příkonu je uvedena ve smlouvě a vychází z požadavku zákazníka a kapacity zařízení distribuční soustavy v místě připojení.

Přehledný postup naleznete ZDE.

Od revizního technika s platným odvědčením. Každý revizní technik má přiděleno evidenční číslo v této struktuře - AAAA/B/CC/R-EZ-EXX.

Pro posouzení správnosti a platnosti oprávnění revizního technika jsou pro nás podstatné:  

CC 

Poslední dvojčíslí roku vydání osvědčení revizního technika (platnost je 5 let).

R-EZ 

Musí být vždy, jedná se o revize elektrických zařízení.

EXX 

Rozsah oprávnění – přípustné jsou obecně E1A, E1B, E2A a E2B. 

Upozornění: Osvědčení s jiným rozsahem (např. C1, C2) neuznáváme.

Pilíř elektroměrového rozváděče můžete vyzdít. Do pilíře je ale nutno osadit elektroměrový rozváděč určený pro zazdění
do pilíře. Na tento rozváděč musí být vydáno Prohlášení o shodě EU a musí být označen značkou CE.

Praktický tip: Dejte pozor na minimální výšku spodní hrany rozváděče dle Připojovacích podmínek nn minimálně 600 mm nad definitivně upraveným terénem ve venkovních instalacích.

Prohlášení o shodě vydává výrobce stanoveného výrobku. Výrobce tím prohlašuje, že výrobek splňuje technické požadavky stanovené ve všech nařízeních vlády. Výrobek označí značkou CE.

Existuje několik variant, jak nahradit nulový můstek, který se již nevyrábí.

Blíže specifikováno ZDE.

 

ANO, při navýšení stávající premixovou desku akceptujeme.

ANO, mohu ji použít v obou případech.

 • Při změně sazby lze ponechat stávající premixovou desku. Naopak dřevěnou, pertinaxovou nebo gumónovou elektroměrovou desku je nutné při změně sazby nahradit za premixovou desku.
 • U nového odběrného místa lze premixovou desku použít v případě, že je součástí elektroměrového rozváděče
  (jako celku) splňujícího všechny náležité legislativní požadavky.

ANO, může zůstat.

Podrobněji tuto problematiku řeší kapitola 7.2 Připojovacích podmínek nn.

 

ANO, může.

Zámek pro dveře elektroměrového rozváděče na trnový klíč 6 x 6 mm je dle Připojovacích podmínek nn pouze doporučen.

Většina elektroměrů umožňuje využívat následující komunikační rozhraní elektroměru:

  • rozhraní S0 (impulzní výstup) – pro měření typu B, C
   • S0 („S nula“) je rozhraní definované normou DIN 43864, a každý elektroměr nebo jiný druh měřiče energie (plynoměr, vodoměr, měřič tepla) by jím měl být vybaven.
  • metrologická dioda (impulzní výstup) – pro měření typu B, C
  • optické rozhraní (odečet registrů z elektroměru) – pro měření typu C (kromě odběrných míst s elektroměry AMM). Zařízení pro komunikaci přes optické rozhraní musí být schváleno společností ČEZ Distribuce. Poskytnutí výstupů z komunikačních rozhraní elektroměru je možné dle platných PPDS (Pravidla provozování distribuční soustavy), Připojovacích podmínek nn a při splnění technických podmínek pro odběrné místo, které jsou definovány ve vyjádření ČEZ Distribuce.
  • U průběhového měření a u odběrných míst osazených elektroměrem AMM je možné sledovat průběh spotřeby na distribučním portále prostřednictvím PND (Portál naměřených dat)

Využívání těchto komunikačních rozhraní není bez souhlasu ČEZ Distribuce povoleno. Rozhraní jsou podrobněji popsána ZDE.

Zajistěte si na své náklady osazení zvoleného zařízení pro čtení komunikačního rozhraní v souladu s Připojovacími podmínkami nn. Neprodleně nás informujte o instalaci takového zařízení odesláním elektronického formuláře pro podání oznámení on-line nebo jako přílohu e-mailu na info@cezdistribuce.cz, případně zasláním podepsaného tiskopisu na korespondenční adresu ČEZ Distribuce,a. s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň.

Popis vodičů je nutný z důvodu správného připojení ovládaných spotřebičů ke spínacímu zařízení. U elektroměrů pro zjednodušení následných výměn.

 

Minimální rozměry prostoru (v mm) pro umístění měřicích přístrojů:  šířka výška hloubka
elektroměr jednofázový  180  300  160
elektroměr třífázový  200  400  160
spínací prvek nebo komunikační jednotka  180  300  160
optočlen včetně jeho napájecího zdroje, zařízený pro dálkový přenos impulzů, vysílač k přenosu stavu kontaktů přijímače hlavního dálkového ovládání  100  200  160

NE, tento jistič použít nelze. Kapitola 9.1 připojovacích podmínek nn použití takového jističe jako hlavního jističe zakazuje.

 

ANO, lze.

Praktický tip: Doporučujeme rekonstrukci elektroměrového jádra s ohledem na předpokládaný vyšší instalovaný příkon odběrných míst v objektu. Hlavní domovní vedení musí být dimenzováno na všechny k němu připojené odběry v souladu s ČSN 33 2130 ed. 3.

ANO, pokud je hlavní domovní skříň v majetku zákazníka. Pokud je pilíř s hlavní domovní skříní nebo rozpojovací skříní v majetku ČEZ Distribuce, nesmí k němu být shora ani z boku mechanicky připevněno žádné další zařízení.

První fáze (L1) je hnědá, druhá fáze (L2) je černá a třetí fáze (L3) je šedá. Toto barevné značení je vyžadováno v elektroměrových rozváděčích vyrobených po 1. 1. 2020. Viz tabulka č. 4 v Připojovacích podmínkách nn.

ANO, musí být vyveden z první fáze (L1), dále musí dodržovat barevné značení (L1), tudíž být hnědý a zřetelně potištěn nebo označen návlečkou s popisem (L). Toto barevné značení je vyžadováno u rozvaděčů s datem výroby v elektroměrových rozváděčích vyrobených po 1. 1. 2020.

Ze skla, či plexiskla. K masce musí být přichyceny šrouby, či nýty, nesmí být k masce přilepeny.

Závěrem zprávy o revizi musí být, že zařízení je schopno bezpečného provozu.

Pohon kompresoru tepelného čerpadla se neblokuje. Blokují se pouze spotřebiče pro přímotopné vytápění a ohřev teplé užitkové vody, které nejsou součástí tepelného čerpadla. V takovém případě je nutné krom vodiče nesoucího informaci o sepnutí nízkého tarifu pro řídící automatiku tepelného čerpadla (ATC) připojit i vodiče blokující stykače přímotopného vytápění (PV), či ohřevu užitkové vody (TUV). Viz Připojovací podmínky nn, schéma zapojení č. 6.

 

NE, pokud dochází pouze ke změně zákazníka, jistič není nutno měnit.

 

NE, měření se oddělovat nemusí, sazba C45d může být zachována, pokud je i nadále instalováno el. vytápění objektu splňující podmínky pro sazbu C45d.

 

Platnost rezervace příkonu po ukončení odběru stanovuje vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 16/2016 Sb., která v §10 uvádí, že v případě ukončení smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy trvá rezervace příkonu 48 měsíců ode dne ukončení smlouvy. Při připojování nových elektrických zařízení nebo v případě propadlé rezervace se podává žádost o připojení, na základě které je odesílána smlouva o připojení nebo smlouva o smlouvě budoucí o připojení, kde je uvedený povolený termín připojení nebo lhůta na zajištění úpravy zařízení distribuční soustavy.

U odběrných míst, kde došlo k ukončení odběru před 1. 2. 2016, platí rezervace 60 měsíců.

 

Navýšení hodnoty jističe nebo změna vypínací charakteristiky je možné pouze se souhlasem ČEZ Distribuce. Pro ten je nutné podat Žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí, kde vyberete variantu změna stávajícího odběru – rezervovaný příkon (navýšení hlavního jističe) nebo charakter odběru (změna vyp. char.).

Používaní jističů vypínací charakteristiky C ČEZ Distribuce povoluje pouze v odůvodněných případech, zejména pokud jsou v odběrném místě instalovány spotřebiče se zpětnými vlivy. Proto je k žádosti o změnu vypínací charakteristiky nutné přiložit vyplněný Dotazník pro posouzení zpětných vlivů.

Žádost je možné zadat on-line, poslat poštou nebo předat v kontaktním místě. Vaši žádost posoudí Technik připojování, který Vám zašle do 30 dní návrh smlouvy nebo podá další informace.

 

K této situaci dochází zejména, pokud rekonstruujete nemovitost a potřebujete dočasně využít stroj, který vyžaduje vyšší hodnotu hlavního jističe nebo vypínací charakteristiku C hlavního jističe. Obraťte se na kontaktní bezplatnou linku (800 850 860) a sdělte
na ní svůj požadavek. Do 3 pracovních dní vás budeme telefonicky informovat, zda je krátkodobá změna vypínací charakteristiky povolena.

Krátkodobé navýšení hodnoty hlavního jističe nebo osazení jističe s vypínací charakteristikou C je po schválení povoleno maximálně na dobu 30 kalendářních dní. Není potřeba podávat Žádost o připojení, platit „za podíl“ ani dokládat zprávu o revizi.
Za dobu navýšení hlavního jističe není navýšena ani stálá platba za příkon.

Pokud opětovná montáž elektroměru proběhne do 12 měsíců od ukončení předchozí smlouvy a v odběrném místě nebyly při demontáže měřidla zjištěny závažné závady, není revize nutná. V ostatních případech revizní zprávu požadujeme.

 

U přímého měření stačí pouze nahlásit rozplombování, upravit rozváděč a poté dodat zprávu o revizi ČEZ Distribuci. Následně na odběrné místo přijede zaměstnanec ČEZ Distribuce, který rozváděč zaplombuje.

V případech s převodovým měřením je nutno podat Žádost o změnu rezervovaného příkonu (nad 80 A rezervovaného příkonu).

 

U nepřímého měření se vždy podává Žádost o změnu rezervovaného příkonu (při zvýšení i snížení).
Před zahájením úprav podle podmínek stanovených Smlouvou o připojení je nutné požádat o rozplombování odběrného místa (provádí pracovník ČEZ Distribuce).
Po úpravě odběrného místa, doložení platné zprávy o revizi a případných dalších podkladů, provedou pracovníci ČEZ Distribuce kontrolu/výměnu elektroměru a odběrné místo zaplombují.

 

V tomto případě je nutné podat Žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí, kde vyberete variantu změna stávajícího odběru – charakter odběru.

Žádost je možné zadat on-line, poslat poštou nebo předat v kontaktním místě.

Vaši žádost posoudí Technik připojování, který Vám zašle do 30 dní návrh smlouvy nebo podá další informace. Změnu sazby musíte v případě, že máte sdruženou smlouvu s obchodníkem, dořešit prostřednictvím svého obchodníka.

Praktický tip: Pokud plánujete osazení bojleru pro ohřev teplé vody s příkonem do 3,5 kW, není potřeba podávat Žádost o připojení.

Před připojením nového odběrného místa je nutné podat Žádost o připojení k distribuční soustavě na napěťové hladině nízkého napětí. Na základě této žádosti obdržíte návrh smlouvy a technické podmínky připojení, které řeší i případnou výměnu hlavní domovní skříně. Pokud je přípojka v majetku ČEZ Distribuce, provede její výměnu na základě smlouvy ČEZ Distribuce. K výměně dojde po uzavření smlouvy a uhrazení podílu za rezervovaný příkon nově připojovaného odběrného místa.