Skip to Content

Na této stránce najdete potřebné informace pro řešení požadavků souvisejících se vznikem nové LDS, změnou parametrů stávající LDS nebo s přepisem stávající LDS.

V případě chybějících, neúplných nebo chybných podkladů bude žadatel písemně vyzván k doplnění. Pokud požadované kompletní doklady nebudou doloženy do 30 kalendářních dní od vyzvání, bude žádost vyřazena z evidence.

POŽADAVKY NA TECHNICKÉ VYBAVENÍ LDS PŘIPOJENÉ K DISTRIBUČNÍ SÍTI ČEZD NA HLADINĚ VN, VVN

Níže uvedené podmínky na osazení řídicí jednotky (pro dispečerské řízení a měření) budou předepsány všem LDS při požadavku na změnu smlouvy o připojení.

V případě ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu elektrizační soustavy je nezbytné při dispečerském řízení dočasně omezit nebo přerušit dodávku činného výkonu z výroben elektřiny v LDS.

PDS definuje požadované povely odesílané z dispečerského řídicího systému do řídicí jednotky LDS, způsob realizace povelů je již plně v kompetenci LDS.

Doporučujeme, aby provozovatel LDS požadoval po výrobcích v LDS nastavení ochran výrobny včetně rozpadových míst výrobního modulu dle Připojovacích podmínek vn, vvn - ČEZ Distribuce / Pro zákazníky / Potřebuji vyřešit / Ceny a podmínky / Připojovací podmínky a poplatky.

POŽADAVKY K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI 

Technická zpráva musí odpovídat technickým podmínkám připojení.

V jednopólovém schématu projektové dokumentace musí být uvedeno:
 • Hranice vlastnictví mezi částí PDS a místy připojení LDS k distribuční soustavě.
 • Spínací prvky k odpojení míst připojení LDS od distribuční soustavy.
 • Rozpadová místa výroben v LDS.
 • Umístění dispečerského měření.
 • Umístění fakturačního měření mezi LDS a distribuční soustavou.
 • Všechny výrobní moduly, BSAE nebo odběrná zařízení poskytující služby výkonové rovnováhy (instalovaný výkon; typ zdroje FVE, VTE, MVE, KGJ apod.; druh zdroje asynchronní / synchronní generátor; typ zařízení BSAE, elektrokotel apod).
 • Požadavky k přenášeným informacím do dispečerského řídicího systému jsou definovány v Připojovacích podmínkách vn, vvn - ČEZ Distribuce / Pro zákazníky / Potřebuji vyřešit / Ceny a podmínky / Připojovací podmínky a poplatky.

(Tabulka telemetrie – vzor zde). Tabulka telemetrie je součástí projektové dokumentace.

Požadavky k odsouhlasení projektové dokumentace zadávejte přes Distribuční portál v sekci Lokální distribuční soustava (LDS) - požadavek Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci.

Dotazy k řešené žádosti podávejte přes Distribuční portál nebo přes anonymní aplikaci.

Navazující postup uvedení LDS do provozu po odsouhlasení projektové dokumentace:
 • Požádejte o odsouhlasení Místního provozního předpisu (MPP) přes Distribuční portál (požadavky na MPP včetně šablony MPP najdete níže).
 • Pro zajištění SIM karty na přenos dat řídící jednotky požádejte přes Distribuční portál, k požadavku přiložte odsouhlasenou projektovou dokumentaci LDS.
 • Pro funkční zkoušky řídící jednotky požádejte minimálně 3 měsíce před uvedením LDS do provozu přes Distribuční portál. Následně vás bude kontaktovat oprávněná osoba PDS.
 • Po ověření funkčnosti komunikace řídící jednotky vystaví pracovník PDS protokol ASDŘ o funkčních zkouškách (ASDŘ = automatizovaný systém dispečerského řízení).
 • Po funkčních zkouškách požádejte přes Distribuční portál o fyzické testy LDS.
 • Po přezkoušení řídící jednotky vystaví pracovník PDS protokol ASDŘ o funkčních zkouškách a fyzických testech LDS.
PDS požaduje předání strukturálních dat zařízení dle PPDS přílohy č.1.

PDS dálkově neovládá silové prvky uvnitř LDS, vyžaduje pouze signalizaci stavu těchto prvků a dispečerské měření.

Veškerá komunikace mezi dispečerským řídicím systémem a LDS bude realizována prostřednictvím řídicí jednotky. Komunikace mezi řídicí jednotkou LDS a jednotlivými zařízeními uvnitř LDS je záležitostí provozovatele LDS.

PDS v místech připojení LDS ani ve vnořených zařízeních LDS neosazuje přijímač HDO.

V rámci žádosti o spolupráci LDS v rámci poskytovaných služeb výkonové rovnováhy mohou být aktualizovány požadavky na dispečerské měření a řízení.

POŽADAVKY NA DISPEČERSKÉ MĚŘENÍ MÍST PŘIPOJENÍ LDS

 •  celkovým povoleným rezervovaným výkonem 100 kW a více nebo
 • s celkovým povoleným rezervovaným příkonem 1000 kW a více nebo
 • pokud jsou v LDS poskytovatelé služeb výkonové rovnováhy, tak již od RP 100 kW a více.

V těchto případech požadujeme dispečerské měření činného výkonu (P), jalového výkonu (Q), sdruženého napětí (US), proudu 2. fáze (IL2), frekvence (f), účiníku (cos φ) ze všech míst připojení LDS a signalizaci stavu všech silových prvků vstupních polí.

POŽADAVKY NA PŘENOS ZE ZAŘÍZENÍ V LDS

 • P, Q ze svorek jednotlivých synchronních výrobních modulů, pokud je Pi 100 kW a více.
 • Sumu P, Q VTE, pokud je suma Pi 100 kW a více – nesynchronní výrobní modul.
 • Sumu P, Q FVE, pokud je suma Pi 100 kW a více – nesynchronní výrobní modul.
 • Sumu P, Q ostatních nesynchronních výrobních modulů, pokud je suma Pi 100 kW a více.
 • Sumu P, Q synchronních výrobních modulů a nesynchronních výrobních modulů, pokud je suma Pi 100 kW a více (jednotlivé výrobní moduly mají Pi do 100 kW).
 • Sumu P, Q BSAE s vlastním střídačem, pokud je suma Pi 100 kW a více.
 • BSAE bez vlastního střídače je měřena v sumě se svým výrobním modulem, pokud je suma Pi 100 kW a více.
 • Sumu P, Q odběrných zařízení poskytujících služby výkonové rovnováhy, pokud je suma Pi 100 kW a více.

Kde se měří P, Q na svorkách zařízení samostatně, signalizovat každé rozpadové místo / silový vypínací prvek samostatně.

Kde se měří sumy P, Q na svorkách zařízení, signalizovat rozpadová místa / silové vypínací prvky jako logický součet zařízení v dané sumě.

Signalizovat sumy působení ochran rozpadových míst.

Rozpadová místa mohou být i na vstupních polích LDS v případě, že se celá LDS odpojuje rozpadovými místy do ostrovního provozu.

POŽADAVKY NA DISPEČERKÉ ŘÍZENÍ LDS

Dálkové ovládání silových prvků v majetku LDS není vyžadováno, PDS toto dálkové ovládání neprovádí.

U LDS požadujeme realizovat omezování dodávaného nebo odebíraného činného výkonu P. Jedná se o požadavek na Dispečerské řízení, které se týká všech provozovaných LDS.

Požadavek na omezování činného výkonu bude z dispečerského řídicího systému zaslán do řídicí jednotky LDS. Je v kompetenci provozovatele LDS, jakým způsobem omezování činného výkonu zajistí.

Požadavky jsou kladeny na ovládání a omezování činného výkonu vnořených výroben v LDS jako celku.

Omezování činného výkonu (P) s Pi do 100 kW: 0, 100 % Pi sumy výrobních modulů.

Omezování činného výkonu (P) s Pi nad 100 kW Pi sumy výrobních modulů

 • VTE, FVE 0-100 % Pi 0-30-60-100 % Pi.
 • Ostatní 0-50-75-100 % Pi (kogenerační jednotky, bioplyn a biomasa, MVE a další).

MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPISY

Místní provozní předpisy (MPP) je nutné vypracovat pro každé předací místo LDS připojené k napěťové hladině VN a VVN. V předpisech se mimo jiné stanovuje rozsah odpovědnosti za provoz elektrického zařízení dle hranice vlastnictví, uvádí se kontaktní údaje odpovědných osob, popisují provozní stavy trafostanice a základní informace o LDS.

Vyplněné MPP ve formátu souboru *.doc nebo *.docx, předejte k akceptaci prostřednictvím Distribučního portálu.

Povinné přílohy MPP:

 • Titulní strana MPP (např. ve formátu *.pdf) podepsána odpovědnou osobou.
 • Jednopólové schéma zapojení LDS.
 • Katastrální snímek se zákresem trafostanice/transformovny, přípojkou vn/vvn.

Akceptované MPP budou ke stažení v Distribučním portále ve Vámi zadaném požadavku, zpravidla do 30 dní od jejich vložení. Po akceptaci MPP bude zaslána notifikační zpráva.

Za průběžnou aktualizaci MPP odpovídá provozovatel LDS. Pokud dojde ke změně obsahu MPP, je potřeba zaslat aktualizované MPP prostřednictvím Distribučního portálu.

VZOROVÉ ŠABLONY MÍSTNÍCH PROVOZNÍCH PŘEDPISŮ KE STAŽENÍ:

 • Šablona MPP k trafostanici – vzor zde.
 • Šablona MPP k trafostanici s připojenou výrobnou – vzor zde.

Upozornění: Tento materiál má informativní charakter a nenahrazuje ustanovení příslušných právních předpisů a PPDS.