Skip to Content

VZNIK NOVÉ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

Při požadavku na vznik nové lokální distribuční soustavy, jako nového připojení tzv. „na zelené louce“", nebo změnu odběrného místa/výrobny na LDS, musíte podat žádost o připojení a doložit potřebné dokumenty.

V případě připojení LDS na "zelené louce" doporučujeme podat žádost o připojení odběrného místa a následně udělat převod na LDS.

V případě změny odběrného místa/výrobny na LDS je třeba podat žádost z důvodů stanovení technických podmínek připojení ve vazbě na platné připojovací podmínky.

Jak podat žádost o připojení

Žádost podejte elektronickou formou. Potřebný formulář je přístupný v Distribučním portále v sekci Nový požadavek / Připojení / Žádost o připojení k připojení nové výrobny s poznámkou, že se jedná o LDS.

Přílohy nutné k podání žádosti

S podáním je nutné přiložit níže uvedené přílohy:

 • Plná moc pro zastupování v případě požadavku na podpis smlouvy o budoucí smlouvě o připojení jinou osobou, než jsou osoby oprávněné jednat za společnost podle obchodního rejstříku – vzor zde.
 • Katastrální mapa s vyznačením nemovitostí, na kterých bude LDS umístěna.
 • Výpis z katastru nemovitostí k nemovitostem, na kterých má být LDS umístěna, případně další doklad o vlastnickém nebo jiném právu, např. kupní nebo nájemní smlouva.
 • Pokud žadatel není vlastníkem nemovitostí, na kterých má být umístěna LDS, pak je nutné doložit souhlasy vlastníků všech dotčených nemovitostí s umístěním LDS – vzor zde.

S podáním je nutné přiložit níže uvedené přílohy:

 • Plná moc pro zastupování v případě požadavku na podpis smlouvy o připojení / smlouvy o budoucí smlouvě o připojení jinou osobou, než jsou osoby oprávněné jednat za společnost podle obchodního rejstříku – vzor zde.
 • Jednopólové schéma zapojení LDS.
 • Žádost – Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí – vzor zde.
 • Žádost – Smlouva o zajištění služby distribuční soustavy ze sítě nízkého napětí – vzor zde.

K žádosti o připojení je nutné přiložit níže uvedené dokumenty:

 • Plná moc pro zastupování, a to v případě požadavku na podpis smlouvy o připojení / smlouvy o budoucí smlouvě o připojení jinou osobou, než jsou osoby oprávněné jednat za společnost podle obchodního rejstříku – vzor zde.
 • Jednopólové schéma zapojení LDS (jednopólové schéma trafostanice s vyznačením míst připojení, hranice vlastnictví a fakturačního měření včetně případného zapojení výroben do LDS, akumulace a telemetrie).
 • V případě požadavku na rezervovaný výkon je vyžadováno upřesnění výkonů a parametrů výroben připojených do LDS.

V případě chybějících, neúplných nebo chybných podkladů bude žadatel písemně vyzván k doplnění. Pokud požadované kompletní doklady nebudou doloženy do 30 kalendářních dní od vyzvání, bude žádost vyřazena z evidence.

POŽADAVKY NA TECHNICKÉ VYBAVENÍ LDS PŘIPOJENÉ K DISTRIBUČNÍ SÍTI ČEZ DISTRIBUCE NA HLADINĚ NN

Níže uvedené podmínky na osazení řídicí jednotky (pro dispečerské řízení a měření) budou předepsány všem LDS při požadavku na změnu smlouvy o připojení.

V případě ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu elektrizační soustavy je nezbytné při dispečerském řízení dočasně omezit nebo přerušit dodávku činného výkonu z výroben elektřiny v LDS.

PDS definuje požadované povely odesílané z dispečerského řídicího systému do řídicí jednotky LDS, způsob realizace povelů je již plně v kompetenci LDS.

Doporučujeme, aby provozovatel LDS požadoval po výrobcích v LDS nastavení ochran výrobny včetně rozpadových míst výrobního modulu dle Připojovacích podmínek nn - ČEZ Distribuce / Pro zákazníky / Potřebuji vyřešit / Ceny a podmínky / Připojovací podmínky a poplatky.

POŽADAVKY K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

 • Technická zpráva musí odpovídat technickým podmínkám připojení.
 •  Požadavky vychází z Připojovacích podmínek nn.
 •  Příklad zapojení - zde.
Jednopólové schéma PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE musí být v souladu s technickými podmínkami připojení, které jsou součástí smlouvy o připojení / smlouvy o budoucí smlouvě o připojení LDS a musí obsahovat:
 • Hranice vlastnictví mezi částí PDS a místy připojení LDS k distribuční soustavě.
 • Spínací prvky k odpojení míst připojení LDS od distribuční soustavy.
 • Rozpadová místa výroben v LDS.
 • Umístění fakturačního měření mezi LDS a distribuční soustavu.