Skip to Content

Chybí hlavní jistič

Není namontován hlavní jističNení namontován hlavní jistič

 

Před elektroměrem musí být umístěn hlavní jistič. Pokud jistič chybí, či je nahrazen jiným přístrojem (např. vypínačem), který neposkytuje instalaci patřičnou ochranu, při návštěvě odběrného místa náš montér zaznamená závadu.

 

Použit vypínač namísto hlavního jističe

Hlavní vypínač - slouží k rozpojení obvodu

Hlavní jistič - chrání obvod proti nadproudům - přetížení - liší se označením

 

Chybí jistič pro spínací prvek

Chybí jistič pro hromadné dálkové ovládání, nejsou připraveny vodiče pro zapojení hromadné dálkové ovládání

Je-li v odběrném místě přiznána dvoutarifní distribuční sazba, musí být rozváděč osazen i jističem pro spínací prvek. Tento jistič musí být jednofázový a s jmenovitým proudem 2–6 A, zkratovou schopností 10 kA s vypínací charakteristikou B nebo C.

 

Nesoulad počtu fází hlavního jističe a elektroměru

Zákazník požadoval třífázové připojení, ale nemá připraveno měřicí místo k montáži třífázového elektroměru. Nemá osazený třífázový jistič.

Hlavní jistič před elektroměrem musí mít stejný počet fází jako elektroměr. Není proto možné použít jako hlavní jistič u jednofázového elektroměru třífázový jistič, u kterého bude zapojena pouze jedna fáze.

 

Nedostatečné krytí hlavního jističe nebo rozváděče

Velká mezera

Chybí kryt jističe

Nedostatečné krytí

Živé části elektrické instalace musí být chráněny proti dotyku s živou částí elektrické instalace a zároveň proti možnosti neoprávněného odběru.

 

Vodič PEN je vedený přes elektroměr

Vodič PEN v zapojení elektroměrového rozváděče nesmí být veden přes elektroměr. Při sejmutí takto zapojeného elektroměru dojde k přerušení vodiče PEN. Tento stav je velice nebezpečný zejména v rozváděčích pro více odběrných míst.

 

Nevyhovující elektroměrová deska

Dřevo

Pertinax

Elektroměrová deska, na níž je uchycen elektroměr, musí splňovat bezpečnostní standardy zejména z hlediska izolačních vlastností a žáruvzdornosti. Není možné používat desky gumónové, pertinaxové nebo dřevěné.

 

Nevyhovující rozměry rozváděče

Rozměr elektroměrového rozváděče nevyhovuje pro montáž dvoutarifového měření, není místo pro hlavní dálkové ovládání

Minimální rozměry pro montáž měřicích zařízení v rozváděči jsou uvedeny v Připojovacích podmínkách NN (kapitola 9. Vybavení elektroměrových rozváděčů, tabulka č. 3.).

 

Barevné značení není v souladu s ČSN (České Technické Normy)

Neodpovídá barevnému značení vodičů

U nových odběrných míst musí být barevné značení vodičů provedené v souladu s Připojovacími podmínkami NN (kapitola 9.2 Provedení a značení vodičů, tabulka č. 4.) a PNE (Podnikové normy energetiky) 35 7030.

 

Nedodržená výška rozváděče od podlahy nebo terénu

Informace k umístění elektroměrového rozváděče a elektroměru v rozváděči jsou uvedeny v Připojovacích podmínkách NN (kapitola 6. Umístění elektroměrového rozváděče).

 

Více vývodů z elektroměru

 Na odvodech do instalace dva vodiče

Do svorky elektroměru může být zapojen pouze jeden vodič.

 

Rozváděč s odnímatelným krytem (maskou)

Elektroměrový rozváděč nových odběrných míst již nesmí mít krycí masku

Z důvodu přístupnosti ovládacích prvků na elektroměrech je požadováno provedení elektroměrových rozváděčů výhradně bez odnímatelného krytu (masky) za dveřmi rozváděče. Tato podmínka platí dle kapitoly 7.2 Připojovacích podmínek nn.

 

Rozváděč nemá výrobní štítek

  

Elektroměrové rozváděče nově zřizovaných odběrných míst musí být od výrobce označeny výrobním štítkem s předepsanými údaji.

 

Rozváděč není připraven pro osazení spínacího prvku (SP)

Chybí jistič pro hromadné dálkové ovládání (HDO) – nejsou připraveny vodiče pro zapojení HDO

Pro používání dvoutarifní sazby musí být rozváděč připraven na montáž spínacího prvku, který bude přepínat tarify elektroměru a zároveň spínat blokované spotřebiče. Pro montáž spínacího prvku je nutné dodržet rozměry rozváděče a zároveň připravit podmínky pro jeho snadnou montáž.

 

Vadná nebo nevyhovující svorkovnice PEN

 

Svorkovnice ochranného vodiče (PEN) nesmí být mechanicky poškozena a do ní zapojené vodiče nesmí mít větší průřezy, než na jaké je svorkovnice konstruována

 

Nedostatečná zkratová odolnost hlavního jističe

Minimální zkratová odolnost hlavního jističe je uvedena v Připojovacích podmínkách NN (kapitola 7.1. Elektroměrové rozváděče a rozvodná jádra).

 

Hlavní jistič se záměnným štítkem

 

Vyhovující

Nevyhovující

Hlavní jistič musí mít údaje o hodnotách jističe označeny nesmazatelným a nezáměnným způsobem.

Jističe Eaton typ PL 7 třífázový označený zámkem, nezáměnné označení pomocí barvy páčky (více se dozvíte ZDE):

 VyhovujícíNevyhovující

Jističe Eaton typ PL 7 jednofázový označený zámkem:

 

Chybějící označení ovládacích vodičů

Vodiče musí být zřetelně označeny v souladu s kapitolou 9.2 Připojovacích podmínek.

Příklad - u elektroměru:

 • Přívod do elektroměru: L1P, L2P, L3P
 • Vývod z elektroměru: L1, L2, L3
 • Nulový vodič: N

 

Nevhodné označení měřicího místa

Není žádné očíslování,ani hlavního jističe ani pozice

Označení elektroměrového rozváděče a místa pro elektroměr musí umožnit jednoznačnou identifikaci příslušného odběrného místa, aby nedošlo k jeho záměně (např. jméno odběratele, číslo bytu, patro, číslo popisné či evidenční).

 

Nevhodné nebo chybějící zapojení měřicího místa

Neoznačené místo, volně přístupné přívodní kabely, nevhodný nulový můstek, bez výrobního štítku

Proměna výměna elektroměrové desky za nový elektroměrový rozváděč

Elektrické zapojení není v souladu se schéma dle Připojovacích podmínek nn. Mohou chybět některé vodiče.

 

Hlavní domovní vedení - nevhodné krytí nebo provedení

Hlavní domovní vedení není zajištěno krytem, je umístěno v plastových lištách nebo jeho provedení není evidentně v souladu s požadavky na bezpečný provoz.

Hlavní domovní vedení nemá dostatečné krytí

Hlavní domovní vedení nemá dostatečné krytí

 Hlavní domovní vedení nemá dostatečné krytí

Hlavní domovní vedení nemá dostatečné krytí

 

Rozváděč není pod napětím

Elektroměrový rozváděč není pod napětím. Může to být z důvodu poruchy na přívodním vedení nebo chybějících částech tohoto vedení. Neznamená to, že nejsou vloženy pojistky.

Není-li při montáži elektroměru napětí na přívodních svorkách hlavního jističe, nelze montáž provést.

 

Chybí přívodní kabel do hlavní domovní skříně

Chybí přívodní kabel (hlavní domovní vedení) k hlavnímu jističi, elektroměrový rozváděč není pod napětím.

 

Překážka před rozváděčem

Před rozváděčem není zajištěn bezpečný prostor pro manipulaci.

Minimální rozměry (hloubka, šířka) jsou uvedeny v Připojovacích podmínkách NN (kapitola 5.1. Hlavní domovní skříně).

Nový pilíř, po oplocení je nepřístupný obsluze

Pilíř u nového odběrného místa musí být umístěn k provádění prací vždy z veřejně přístupného místa

Každé odběrné místo má (na základě smlouvy o připojení) definované parametry odběru, které naši pracovníci kontrolují.

Nedodržení těchto parametrů je často důvodem k neprovedení požadovaných prací v odběrném místě (tzn. například nedojde k osazení elektroměru či k provedení změny sazby). 

Příklady:

 • Nesouhlasí jmenovitý proud hlavního jističe.
  • Např. odběrné místo má smluvně zajištěný rezervovaný příkon 20 A, ale hlavní jistič má jmenovitý proud 25 A.
 • Neodpovídá vypínací charakteristika jističe, případně jeho zkratová schopnost.
  • Ve smlouvě o připojení je obvykle uvedená vypínací charakteristika typu B.