Související dokumenty v platném znění

4. Související dokumenty v platném znění

4.1. Legislativa

 • zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon)
 • zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
 • zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
 • zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků
 • zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii
 • nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh
 • nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
 • vyhláška MPO č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny
 • vyhláška ERÚ č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
 • vyhláška ERÚ č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb
 • vyhláška MMR 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

4.2. Ostatní závazné dokumenty

4.3. Výčet některých souvisejících technických norem

ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost – Ochrana před nadproudy

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

ČSN 33 2000-6 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

ČSN 33 2000-7-704 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrická zařízení na staveništích a demolicích

ČSN 33 2000-7-704 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrická zařízení na staveništích a demolicích

ČSN 33 0165 ed. 2 Značení vodičů barvami nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení

ČSN 33 0166 ed. 2 Označování žil kabelů a ohebných šňůr

ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 3320 ed. 2 Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky

ČSN 34 1090 ed. 2 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení

ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody

ČSN EN 61869-1 Přístrojové transformátory - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60059 Normalizované hodnoty proudů IEC

ČSN EN 61439 Rozváděče nn (části 3, 4, 6)

ČSN EN 61439 ed. 2 Rozváděče nn (části 1, 2, 5)

ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

ČSN EN 60947-2 ed. 3 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 2: Jističe

ČSN EN 60947-2 ed. 4 Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 2: Jističe

ČSN IEC 757 Elektrotechnické předpisy. Kód pro označování barev

ČSN EN 60445 ed. 4 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů

ČSN EN 60445 ed. 5 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů

ČSN IEC 304 Normalizované barvy izolace nízkofrekvenčních kabelů a vodičů

ČSN EN 60898 Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací (části 1-2)

ČSN EN 60898-2 ed. 2 Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 2: Jističe pro střídavý a stejnosměrný proud

ČSN EN 62056-21 Měření elektrické energie - Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže - Část 21: Přímá místní výměna dat

ČSN EN 62056-6-1 Výměna dat pro měření elektrické energie -  Soubor DLMS/COSEM - Část 6-1: Systém identifikace objektů (OBIS)

ČSN 62053-31 Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 31: Impulzní výstupní zařízení elektromechanických a elektronických elektroměrů (pouze dvouvodičových)

PNE 33 0000-5 Umístění zařízení ochrany před přepětím tř. požadavků B v el. instalacích odběrných zařízení

PNE 35 7030 ed. 2 Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče pro přímé a nepřímé měření elektřiny v odběrných místech a předávacích místech napojených z distribučních sítí nn

PNE 35 7000 Distribuční rozváděče nízkého napětí - Kabelové rozvodné skříně