Skip to Content

VZNIK NOVÉ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

Při požadavku na vznik nové lokální distribuční soustavy, a to jak v případě nového připojení tzv. „na zelené louce“, tak při změně odběrného místa/výrobny na LDS, musíte podat žádost o připojení a doložit potřebné dokumenty. Provozovatel distribuční soustavy (PDS) následně stanoví technické podmínky připojení nutné pro vznik nové LDS.

Jak podat žádost o připojení

Žádost podejte elektronickou formou. Formulář žádosti o připojení najdete v Distribučním portále v sekci Nový požadavek / Připojení / Žádost o připojení.

Bez nutnosti přihlášení do Distribučního portálu je možné žádost o připojení vyplnit pomocí aplikace přístupné na webových stránkách zde.

 

Seznam povinných příloh k žádosti o připojení LDS

K žádosti o připojení je nutné přiložit níže uvedené dokumenty:

 • Plná moc pro zastupování, a to v případě požadavku na podpis smlouvy o budoucí smlouvě o připojení jinou osobou, než jsou osoby oprávněné jednat za společnost podle obchodního rejstříku – vzor zde.
 • Katastrální mapa s vyznačením nemovitostí, na kterých bude LDS umístěna.
 • Výpis z katastru nemovitostí k nemovitostem, na kterých má být LDS umístěna, případně další doklad o vlastnickém nebo jiném právu, např. kupní nebo nájemní smlouva.
 • Pokud žadatel není vlastníkem nemovitostí, na kterých má být umístěna LDS, pak je nutné doložit souhlasy s umístěním LDS od vlastníků všech dotčených nemovitostí – vzor zde.

K žádosti o připojení je nutné přiložit níže uvedené dokumenty:

 • Plná moc pro zastupování, a to v případě požadavku na podpis smlouvy o připojení / smlouvy o budoucí smlouvě o připojení jinou osobou, než jsou osoby oprávněné jednat za společnost podle obchodního rejstříku – vzor zde.
 • Změna odběrného místa/výrobny na LDS s přepisem – je potřeba doložit výpověď smlouvy o připojení původního zákazníka, Čestné prohlášení o právu k transformační stanici a technologii vn / vvn od nového zákazníka – vzor zde.
 • Jednopólové schéma zapojení LDS (jednopólové schéma trafostanice s vyznačením míst připojení, hranice vlastnictví a fakturačního měření včetně případného zapojení výroben do LDS, akumulace a telemetrie).
 • Tabulka telemetrie – vzor zde.
 • Licenci na Distribuci, číslo sítě.
 • Místní provozní předpis – vzor zde.

K žádosti o připojení je nutné přiložit níže uvedené dokumenty:

 • Plná moc pro zastupování, a to v případě požadavku na podpis smlouvy o připojení / smlouvy o budoucí smlouvě o připojení jinou osobou, než jsou osoby oprávněné jednat za společnost podle obchodního rejstříku – vzor zde.
 • Jednopólové schéma zapojení LDS (jednopólové schéma trafostanice s vyznačením míst připojení, hranice vlastnictví a fakturačního měření včetně případného zapojení výroben do LDS, akumulace a telemetrie).
 • V případě požadavku na rezervovaný výkon je vyžadováno upřesnění výkonů a parametrů výroben připojených do LDS.

V případě chybějících, neúplných nebo chybných podkladů bude žadatel písemně vyzván k doplnění. Pokud požadované kompletní doklady nebudou doloženy do 30 kalendářních dní od vyzvání, bude žádost vyřazena z evidence.

POŽADAVKY NA TECHNICKÉ VYBAVENÍ LDS PŘIPOJENÉ K DISTRIBUČNÍ SÍTI ČEZD NA HLADINĚ VN, VVN

Níže uvedené podmínky na osazení řídicí jednotky (pro dispečerské řízení a měření) budou předepsány všem LDS při požadavku na změnu smlouvy o připojení.

V případě ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu elektrizační soustavy je nezbytné při dispečerském řízení dočasně omezit nebo přerušit dodávku činného výkonu z výroben elektřiny v LDS.

PDS definuje požadované povely odesílané z dispečerského řídicího systému do řídicí jednotky LDS, způsob realizace povelů je již plně v kompetenci LDS.

Doporučujeme, aby provozovatel LDS požadoval po výrobcích v LDS nastavení ochran výrobny včetně rozpadových míst výrobního modulu dle Připojovacích podmínek vn, vvn - ČEZ Distribuce / Pro zákazníky / Potřebuji vyřešit / Ceny a podmínky / Připojovací podmínky a poplatky.

POŽADAVKY K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI 

Technická zpráva musí odpovídat technickým podmínkám připojení.
V JEDNOPÓLOVÉM SCHÉMATU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT UVEDENO:
 • Hranice vlastnictví mezi částí PDS a místy připojení LDS k distribuční soustavě.
 • Spínací prvky k odpojení míst připojení LDS od distribuční soustavy.
 • Rozpadová místa výroben v LDS.
 • Umístění dispečerského měření.
 • Umístění fakturačního měření mezi LDS a distribuční soustavou.
 • Všechny výrobní moduly, BSAE nebo odběrná zařízení poskytující služby výkonové rovnováhy (instalovaný výkon; typ zdroje FVE, VTE, MVE, KGJ apod.; druh zdroje asynchronní / synchronní generátor; typ zařízení BSAE, elektrokotel apod).
 • Požadavky k přenášeným informacím do dispečerského řídicího systému jsou definovány v Připojovacích podmínkách vn, vvn - ČEZ Distribuce / Pro zákazníky / Potřebuji vyřešit / Ceny a podmínky / Připojovací podmínky a poplatky.

(Tabulka telemetrie – vzor zde). Tabulka telemetrie je součástí projektové dokumentace.

Provozovatel LDS zašle PDS Žádost o funkční zkoušky dálkového přenosu dat do dispečerského řídicího systému na e-mail: info@cezdistribuce.cz nebo prostřednictvím Distribučního portálu.

PDS požaduje předání strukturálních dat zařízení dle PPDS přílohy č.1.

PDS dálkově neovládá silové prvky uvnitř LDS, vyžaduje pouze signalizaci stavu těchto prvků a dispečerské měření.

Veškerá komunikace mezi dispečerským řídicím systémem a LDS bude realizována prostřednictvím řídicí jednotky. Komunikace mezi řídicí jednotkou LDS a jednotlivými zařízeními uvnitř LDS je záležitostí provozovatele LDS.

PDS v místech připojení LDS ani ve vnořených zařízeních LDS neosazuje přijímač HDO.

V rámci žádosti o spolupráci LDS v rámci poskytovaných služeb výkonové rovnováhy mohou být aktualizovány požadavky na dispečerské měření a řízení.

POŽADAVKY NA DISPEČERSKÉ MĚŘENÍ MÍST PŘIPOJENÍ LDS

 •  celkovým povoleným rezervovaným výkonem 100 kW a více nebo
 • s celkovým povoleným rezervovaným příkonem 1000 kW a více nebo
 • pokud jsou v LDS poskytovatelé služeb výkonové rovnováhy, tak již od RP 100 kW a více.

V těchto případech požadujeme dispečerské měření činného výkonu (P), jalového výkonu (Q), sdruženého napětí (US), proudu 2. fáze (IL2), frekvence (f), účiníku (cos φ) ze všech míst připojení LDS a signalizaci stavu všech silových prvků vstupních polí.

POŽADAVKY NA PŘENOS ZE ZAŘÍZENÍ V LDS

 • P, Q ze svorek jednotlivých synchronních výrobních modulů, pokud je Pi 100 kW a více.
 • Sumu P, Q VTE, pokud je suma Pi 100 kW a více – nesynchronní výrobní modul.
 • Sumu P, Q FVE, pokud je suma Pi 100 kW a více – nesynchronní výrobní modul.
 • Sumu P, Q ostatních nesynchronních výrobních modulů, pokud je suma Pi 100 kW a více.
 • Sumu P, Q synchronních výrobních modulů a nesynchronních výrobních modulů, pokud je suma Pi 100 kW a více (jednotlivé výrobní moduly mají Pi do 100 kW).
 • Sumu P, Q BSAE s vlastním střídačem, pokud je suma Pi 100 kW a více.
 • BSAE bez vlastního střídače je měřena v sumě se svým výrobním modulem, pokud je suma Pi 100 kW a více.
 • Sumu P, Q odběrných zařízení poskytujících služby výkonové rovnováhy, pokud je suma Pi 100 kW a více.

Kde se měří P, Q na svorkách zařízení samostatně, signalizovat každé rozpadové místo / silový vypínací prvek samostatně.

Kde se měří sumy P, Q na svorkách zařízení, signalizovat rozpadová místa / silové vypínací prvky jako logický součet zařízení v dané sumě.

Signalizovat sumy působení ochran rozpadových míst.

Rozpadová místa mohou být i na vstupních polích LDS v případě, že se celá LDS odpojuje rozpadovými místy do ostrovního provozu.

POŽADAVKY NA DISPEČERKÉ ŘÍZENÍ LDS

Dálkové ovládání silových prvků v majetku LDS není vyžadováno, PDS toto dálkové ovládání neprovádí.

U LDS požadujeme realizovat omezování dodávaného nebo odebíraného činného výkonu P. Jedná se o požadavek na Dispečerské řízení, které se týká všech provozovaných LDS.

Požadavek na omezování činného výkonu bude z dispečerského řídicího systému zaslán do řídicí jednotky LDS. Je v kompetenci provozovatele LDS, jakým způsobem omezování činného výkonu zajistí.

Požadavky jsou kladeny na ovládání a omezování činného výkonu vnořených výroben v LDS jako celku.

Omezování činného výkonu (P) s Pi do 100 kW: 0, 100 % Pi sumy výrobních modulů.

Omezování činného výkonu (P) s Pi nad 100 kW Pi sumy výrobních modulů

 • VTE, FVE 0-100 % Pi 0-30-60-100 % Pi.
 • Ostatní 0-50-75-100 % Pi (kogenerační jednotky, bioplyn a biomasa, MVE a další).

MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPISY

Místní provozní předpisy (MPP) je nutné vypracovat pro každé předací místo LDS připojené k napěťové hladině VN a VVN. V předpisech se mimo jiné stanovuje rozsah odpovědnosti za provoz elektrického zařízení dle hranice vlastnictví, uvádí se kontaktní údaje odpovědných osob, popisují provozní stavy trafostanice a základní informace o LDS.

Vyplněné MPP ve formátu souboru *.doc nebo *.docx, předejte k akceptaci prostřednictvím Distribučního portálu.

Povinné přílohy MPP:

 • Titulní strana MPP (např. ve formátu *.pdf) podepsána odpovědnou osobou.
 • Jednopólové schéma zapojení LDS.
 • Katastrální snímek se zákresem trafostanice/transformovny, přípojkou vn/vvn.

Akceptované MPP budou ke stažení v Distribučním portále ve Vámi zadaném požadavku, zpravidla do 30 dní od jejich vložení. Po akceptaci MPP bude zaslána notifikační zpráva.

Za průběžnou aktualizaci MPP odpovídá provozovatel LDS. Pokud dojde ke změně obsahu MPP, je potřeba zaslat aktualizované MPP prostřednictvím Distribučního portálu.

VZOROVÉ ŠABLONY MÍSTNÍCH PROVOZNÍCH PŘEDPISŮ KE STAŽENÍ:

 • Šablona MPP k trafostanici – vzor zde.
 • Šablona MPP k trafostanici s připojenou výrobnou – vzor zde.

Upozornění: Tento materiál má informativní charakter a nenahrazuje ustanovení příslušných právních předpisů a PPDS.