Podmínky pro přiznání distribuční sazby | ČEZ Distribuce

Podmínky pro přiznání distribuční sazby

Podmínky pro odběratele elektřiny ze sítí nízkého napětí stanovuje každoročně Energetický regulační úřad cenovým rozhodnutím.

Podmínky pro přiznání distribuční sazby
 pro rok 2018 odběratel kategorie D (domácnost) odběratel kategorie C (podnikatel)
 pro rok 2017 odběratel kategorie D (domácnost) odběratel kategorie C (podnikatel)
 pro rok 2016 odběratel kategorie D (domácnost) odběratel kategorie C (podnikatel)  

Informace k distribučním sazbám

Na základě cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2017 (dále jen CR ERÚ) ze dne 21. listopadu 2017, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí, si Vás dovolujeme informovat, že pro níže uvedené distribuční sazby i nadále platí:

D 45d, D 56d a D 57d

Je-li vytápěcí soustava součástí společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů, musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřicím zařízením.

C 46d

Hybridní a přímotopné elektrické spotřebiče včetně akumulačního spotřebiče pro ohřev užitkové vody musí být napájeny samostatným přívodem a měřeny samostatným měřicím zařízením.

C 55d a C 56d

Vytápěcí soustava s tepelným čerpadlem musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřicím zařízením.

Informace o změnách k 1. lednu 2018

Sazba C 01d a D 01d může být po 1. dubnu 2017 nově přiznána pouze pro odběrná nebo předávací místa, do kterých není připojena výrobna elektřiny. Připojení nové výrobny do odběrných nebo předávacích míst s touto distribuční sazbou se od 1. ledna 2018 považuje za změnu sazby a je důvodem pro změnu smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny. Pokud odběratel nepožádá o změnu distribuční sazby u odběrného místa ke dni podání žádosti o připojení výrobny*), příslušný provozovatel distribuční soustavy neprodleně informuje o této skutečnosti dodavatele elektřiny elektronickou formou a zajistí změnu distribuční sazby ke dni připojení výrobny na sazbu C 02d, D 02d.

*) Vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě