Podmínky pro přiznání distribuční sazby

Podmínky pro odběratele elektřiny ze sítí nízkého napětí, stanovené cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.

 Podmínky pro přiznání distribuční sazby
 pro rok 2017 odběratel kategorie D (domácnost) odběratel kategorie C (podnikatel)
 pro rok 2016 odběratel kategorie D (domácnost) odběratel kategorie C (podnikatel)  

Informace o zániku distribučních sazeb D 55d a C 61d k 1. lednu 2017

Na základě přechodných ustanovení Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2016 (dále jen CR ERÚ) ze dne 25. listopadu 2016, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí, si Vás dovolujeme informovat, že distribuční sazby D 55d a C 61d dnem 1. 1. 2017 zanikají.

K 1. lednu 2017 budou platit podmínky a ceny pro odběratele s dosud přiznanou speciální sazbou pro neměřené odběry C 61d podle speciální sazby pro neměřené odběry C 60d a pro odběratele s  dvoutarifovou sazbou D 55d pro vytápění s tepelným čerpadlem a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin podle dvoutarifové sazby D 56d pro vytápění s tepelným čerpadlem a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin.

Změnu distribučních sazeb provede v souladu s CR ERÚ provozovatel distribuční soustavy. Platí, že takto převedené odběrné místo splňuje i nadále podmínky uplatnění distribuční sazby, do které bude převedeno, přičemž odběratelům v této souvislosti nevzniká povinnost uzavřít nové smlouvy.

Informace o změnách k 1. dubnu 2017

Sazba D 01d a C 01d může být od 1. dubna 2017 nově přiznána pouze pro odběrná nebo předávací místa, do kterých není připojena výrobna elektřiny. Zároveň platí, že tyto sazby mohou být od 1. dubna 2017 nově přiznány pouze pro odběrná nebo předávací místa se jmenovitou proudovou hodnotou hlavního jističe před elektroměrem do hodnoty 3x63 A včetně. Z tohoto důvodu nelze u odběrných nebo předávacích míst s touto distribuční sazbou od 1. dubna 2017 zvýšit jmenovitou proudovou hodnotu hlavního jističe před elektroměrem nad hodnotu 3x63 A.

Sazba C 35d a C 45d může být přiznána pouze do 31. března 2017. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou. Pokud bude sazba přiznána do 31. března 2017, platí, že tato sazba může být uplatněna i nadále.

K 1. dubnu 2017 vzniká nová dvoutarifová sazba C 46d s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin pro vytápění hybridními nebo přímotopnými elektrickými spotřebiči. Upozornění: Hybridní a přímotopné elektrické spotřebiče včetně akumulačního spotřebiče pro ohřev užitkové vody musí být napájeny samostatným přívodem a měřeny samostatným měřicím zařízením.