Jak na to

Nově zřizovat, rozšiřovat a upravovat výrobnu elektřiny připojovanou k distribuční soustavě (dále jen DS) je možno jen se souhlasným vyjádřením společnosti ČEZ Distribuce, a. s., které je vydáváno na základě podaného vyplněného a podepsaného formuláře  Žádost o připojení výrobny elektřiny vn, vvn (elektronická verze) spolu s Dotazníkem pro vlastní výrobnu vn, vvn (elektronická verze).

Co si mám připravit?

Osobní a kontaktní údaje

Technické údaje o výrobně

Povinné přílohy

 • jméno a příjmení / název společnosti
 • datum narození / IČO
 • adresa trvalého pobytu / sídlo firmy
 • umístění výrobny (adresa nebo katastrální území a parc. číslo)
 • způsob provozu (s / bez dodávky do sítě) 
 • druh výrobny (fotovoltaická, vodní apod.)
 • popis výrobny
 • požadovaný rezervovaný výkon
 • Jednopólové schéma zapojení výrobny včetně zapojení akumulace (je-li instalována)
 • výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo jiný doklad
 • katastrální mapa s vyznačením pozemku nebo výrobny
 • souhlas vlastníků dotčených nemovitostí s umístěním výrobny (není-li Žadatel vlastníkem nemovitostí)
 • výpis z katastru nemovitostí
Jak mám postupovat?

Vyplněný formulář spolu s doložením všech povinných příloh nám zašlete na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň, e-mailem na info@cezdistribuce.cz nebo osobně předejte na některém z našich kontaktních míst.

Způsob připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě a dodržení podmínek stanovených v příloze č. 4 Pravidel provozování distribuční soustavy (PPDS) určuje provozovatel distribuční soustavy společnost ČEZ Distribuce, a. s. Volba konkrétního způsobu připojení, tj. napěťová hladina nn, vlastní trafostanice či samostatný vývod vn se provádí na základě výpočtů, které zohledňují výkon a druh výrobny elektřiny i parametry místní sítě a její zatížení ostatními zákazníky.

Při zřizování nebo podstatném rozšiřování výrobny elektřiny je nutno dodržet mj. podmínky stanovené stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, u vodních elektráren je nezbytné věnovat pozornost zákonu o vodním hospodářství č. 138/1973 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích pokynů k uvedeným zákonům. Dále je investor povinen již v průběhu zpracování přípravné a projektové dokumentace požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o vyjádření.

Vztahy mezi provozovatelem výrobny a provozovatelem distribuční soustavy se řídí uzavřenou smlouvou o připojení výrobny k distribuční soustavě v souladu s vyhláškou č. 16/2016 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě.