Nová pravidla a doklady (RfG)

Bezpečný provoz soustavy je možný jen tehdy, existuje-li úzká spolupráce mezi vlastníky výroben elektřiny a provozovateli soustav. Funkčnost soustavy za abnormálních provozních podmínek závisí zejména na odezvě výrobních modulů (VM) na odchylky od referenčních hodnot napětí a od jmenovité frekvence. V souvislosti se zajištěním bezpečnosti provozu soustavy, by soustavy a výrobní moduly měly být z hlediska systémového inženýrství považovány za jeden celek vzhledem k tomu, že tyto části jsou na sobě závislé. Jako předpoklad pro připojení k elektrizační soustavě by proto měly být pro výrobní moduly stanoveny příslušné technické požadavky.

Tyto požadavky jsou zakotveny v NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/631 (RfG), kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k distribuční soustavě (RfG), a dále jsou průběžně implementovány do Pravidel provozování distribuční soustavy (PPDS), konkrétně do přílohy č. 4 "Pravidla pro paralelní provoz výroben a akumulačních zařízení se sítí Provozovatele distribuční soustavy".

Kategorie VM Podkategorie VM Hranice instalovaného výkonu
A A1  do 11 kW vč. 
A2  nad 11 kW 
do 100 kW 
B   B1   nad 100 kW vč. 
do 1 MW 
B2   nad 1 MW vč. 
do 30 MW 
C nad 30 MW vč. 
do 75 MW
D D nad 75 MW vč.

Ověření, že výrobní modul výrobny příslušné kategorie je v souladu s nařízením RfG dokládá výrobce při procesu prvního paralelního připojení výrobny k distribuční soustavě (PPP), kde naleznete mj. i seznam dokumentů dle čl. 41.3 RfG, předkládaných výrobcem.

Rozdělení odpovědnosti mezi vlastníka výrobny a provozovatele distribuční soustavy společnost ČEZ Distribuce, a. s., při zkouškách naleznete ZDE