První paralelní připojení výrobny a její uvedení do provozu

ČEZ Distribuce, a. s., v souladu se zněním Pravidel provozování distribuční soustavy (PPDS), zveřejňuje základní informace o prvním paralelním připojení výrobny k distribuční soustavě a jejím uvedení do provozu. První paralelní připojení výrobny k síti je možno provést pouze na základě souhlasu provozovatele distribuční soustavy (PDS) společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Detailní postup  

Výčet dokumentů nezbytných pro první paralelní připojení:

Povinné doklady pro první paralelní připojení výrobny k distribuční soustavě na napěťové hladině nn, vn, vvn 

Uzavřená smlouva o připojení nebo podaná žádost o její uzavření a doklad o uhrazení plateb podle smlouvy o připojení

PDS odsouhlasená projektová dokumentace aktualizovaná podle skutečného stavu provedení výrobny v jednom vyhotovení v rozsahu podle části přílohy č. 4 PPDS  

Jednopólové schéma zapojení zdroje, pokud již není součástí projektové dokumentace  

Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení výrobny a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu, které souvisí s výrobnou a bez kterého nelze provést připojení výrobny k síti PDS  

Protokol o nastavení ochran, pokud není součástí zprávy o výchozí revizi 

Zpráva o výchozí revizi el. zařízení - přípojky ve vlastnictví výrobce popř. potvrzený Protokol o kontrole bezpečnosti a provozuschopnosti elektrického zařízení připojovaného k distribuční soustavě, plánek skutečného provedení el. přípojky, kolaudační souhlas nebo protokol o předčasném užívání přípojky nebo čestné prohlášení o vlastnictví a provozování přípojky (pouze u nového místa připojení, pokud je připojeno přípojkou budovanou na náklady výrobce) 

Protokoly o úředním ověření MTP / MTN (jsou-li vyžadovány)  

Místní provozní předpisy (pro výrobny nad 100 kW v souladu s přílohou č. 4 PPDS)

další povinné doklady (RFG)

Další povinné doklady pro připojení výrobního modulu (VM) k distribuční soustavě v rámci procesu ověřování souladu s čl. 41 odst. 3 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/631 (RfG) 

Dokument výrobního modulu / výrobny (prokázání souladu VM s požadavky RfG dle čl. 40 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/631 a přílohy č. 4 PPDS pro VM typu A1 a A2)

Ověření parametrů může být provedeno těmito způsoby:

- zkouškou, která je provedena dle Metodiky (ve vybraných případech lze ověření parametrů doložit protokolem)

- certifikátem VM, vydaným akreditovaným subjektem dle (ES) č. 765/2008

- výjimkou z RfG vydanou Energetickým regulačním úřadem (ERÚ)

Typ VM  Inst. výkon  Dokument VM ke stažení  Metodika ověření souladu s RfG
A1  do 11 kW vč.  Dokument výrobního modulu typu A1 Metodika ověření souladu s RfG pro VM typu A1
A2  od 11 kW do 100 kW  Dokument výrobního modulu typu A2   Metodika ověření souladu s RfG pro VM typu A2  

Studie provedené vlastníkem výrobny elektřiny k prokázání očekávaného chování v ustáleném stavu a dynamického chování – pokud jejich provedení bylo v rámci stanovení podmínek pro připojení VM požadováno PDS (netýká se VM A1) 

Harmonogram poskytnutí systémových údajů, jež jsou pro provedení studií potřebné – pokud jejich provedení bylo v rámci stanovení podmínek pro připojení VM požadováno PDS (netýká se VM A1) 

Certifikáty zařízení, které vydal certifikátor – v případě použití certifikátů jsou pro příslušnou kategorii VM za vyhovující považovány pouze takové certifikáty zařízení, které jsou vydány akreditovaným subjektem dle (ES) č. 765/2008 

KONTAKTNÍ ADRESA PRO ZASÍLÁNÍ VÝŠE POPSANÉ DOKUMENTACE:

ČEZ Distribuce, a. s.

Guldenerova 2577/19

326 00 PLZEŇ

Žádáme o řádné vyplnění formulářů a doložení požadovaných dokumentů.

Při zasílání požadované dokumentace prosím přikládejte průvodní list, kde specifikujte napěťovou hladinu (nn, vn, vvn), na kterou bude Vaše výrobna připojena. Pokud posíláte dokumentaci k více výrobnám, popř. na různých napěťových hladinách, žádáme Vás o specifikaci zasílaných dokumentů. Upozorňujeme Vás, že lhůta stanovená PPDS (odstavec 13.1) pro první paralelní připojení k distribuční soustavě začíná plynout až dnem doložení všech kompletních podkladů.

Pro osobní kontakt Vás žádáme, abyste využívali pouze určená  kontaktní místa. Není možný osobní kontakt s příslušnými pracovníky ČEZ Distribuce, a. s.

Pro vyhovění žádosti o první paralelní připojení výrobny k distribuční soustavě a o její uvedení do provozu je podle PPDS třeba (po předložení kompletních podkladů) splnit nezbytnou podmínku, jíž je provedení  kontroly výrobny pověřenými pracovníky společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Stanovení termínu kontroly výrobny a účast na kontrole:
  • PDS telefonicky kontaktuje výrobce s nabídkou dvou možných termínů kontroly; pokud ani opakovaný pokus o uvedené kontaktování výrobce nebude úspěšný, sdělí PDS výrobci písemně pevně stanovený termín kontroly,
  • v případě, že se výrobce ve sjednaném či pevně stanoveném termínu k provedení kontroly nedostaví, PDS nemůže vystavit doklad o splnění technických podmínek pro uvedení výrobny do provozu s distribuční soustavou a provést první paralelní připojení výrobny k DS; to platí obdobně i v případě, kdy výrobce znemožní PDS provedení kontroly vůbec nebo v potřebném rozsahu. 

Předmět a rozsah  kontroly je uveden a musí být v souladu s PPDS a technickými podmínkami připojení stanovenými ve smlouvě o připojení nebo ve smlouvě o uzavření smlouvy budoucí o připojení. Po celou dobu  kontroly výrobny je nezbytná přítomnost výrobce nebo osoby výrobcem k tomu řádně pověřené. Do 5 dnů ode dne provedení kontroly bude výrobci zaslán doklad o splnění technických podmínek pro uvedení výrobny do provozu s distribuční soustavou potvrzený s účinky ke dni provedení kontroly. 

Podepsaná smlouva o připojení je nutnou podmínkou pro uzavření následných smluv (smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy a smlouvy o dodávce elektrické energie).

 

Upozornění: Tento materiál má informační charakter a nenahrazuje ustanovení příslušných právních předpisů a PPDS.