Jak na to

Žádost o uzavření/změnu smlouvy nám zasílejte na vyplněném a podepsaném formuláři Žádost o uzavření/změnu smlouvy o připojení v souvislosti s připojením mikrozdroje nn (elektronická verze) spolu s doložením všech povinných příloh na adresu Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň, e-mailem na info@cezdistribuce.cz nebo osobně předejte na některém ze široké sítě našich kontaktních míst.

Dovolujeme si Vás upozornit, že bez řádně uzavřeného smluvního vztahu zahrnujícího i technické podmínky pro připojení mikrozdroje nemůžete ve Vašem odběrném místě tento mikrozdroj připojit (provozovat). Nedodržení tohoto ustanovení je přestupkem podle energetického zákona podle § 90 odst. 1 písm. g a může být sankcionováno.

Před podáním žádosti o změnu smlouvy o připojení v souvislosti s připojením mikrozdroje je nutné, v případě potřeby, realizovat na vlastní náklady úpravy elektroměrového rozvaděče tak, aby byly pro montáž elektroměru typu B zajištěny požadované rozměry v souladu s Připojovacími podmínkami pro odběry C, D. Při montáži může být ověřena i Vámi předaná naměřená hodnota impedance. 

V případě, že požadujete nenulovou hodnotu rezervovaného výkonu nebo budou před instalací mikrozdroje v odběrném místě naměřeny hodnoty impedance, které překračují výše povolené mezní hodnoty, nelze uplatnit postup zjednodušeného procesu připojení a instalaci mikrozdroje je možné zahájit až standardním posouzení možnosti připojení, v takovém případě podejte svou žádost na formuláři Žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí (elektronická verze) spolu s doložením všech povinných příloh na adresu Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň, e-mailem na info@cezdistribuce.cz nebo osobně předejte na některém z našich kontaktních míst.

Dovolujeme si Vás upozornit, že bez řádně uzavřeného smluvního vztahu a doložení splnění veškerých podmínek (včetně prvního paralelního připojení) nemůžete ve Vašem odběrném místě tento mikrozdroj připojit (provozovat). Nedodržení tohoto ustanovení je mj. přestupkem podle energetického zákona podle § 90 odst. 1 písm. g a může být sankcionováno.

ON-LINE PRŮVODCE podáním žádosti (bez registrace)PROSTŘEDNICTVÍM DISTRIBUČNÍHO PORTÁLU (s registrací)