Změna připojení odběrného místa

Jak na to?

Žádost o změnu stávajícího připojení využijte v případě, že potřebujete na již připojeném odběrném místě provést změnu:

- distribuční sazby / charakteru odběru - jedná se o přpady, kdy dochází ke změně podmínek připojení, které mohou vést k přidělení výhodější distribuční sazby (např. při pořízení klimatizace / tepelného čerpadla a jiných spotřebičů), při změně charakteru odběru např. při zahájení podnikání apod.

- navýšit / ponížit hodnotu jističe - na základě využívání aktuálních spotřebičů a jejich příkonu můžete dojít k potřebě navýšit / ponížit hodnotu hlavního jističe. Jeho nastavená výše má vliv na Vaše měsíční výdaje (viz cenová rozhodnutí ERÚ).

- přemístit elektroměrový pilíř - tuto možnost vyberte, pokud se chystáte přemístit Váš elektroměrový pilíř a potřebujete stanovit nové místo připojení. V případě přemístění energetického zařízení na Vašem pozemku např. sloupu, rozvodné skříně apod. se jedná o přeložku.

Co si mám připravit?

Osobní a kontaktní údaje

Technické údaje o odběrném místě

 • jméno a příjmení / název společnosti
 • datum narození / IČO
 • adresa trvalého pobytu / sídlo firmy
 • EAN
 • při změně distribuční sazby / charakteru odběru navíc příkony nových spotřebičů, počet fází (jednofázové, třífázové) a případně další technické údaje k požadované změně (ideálně již novou revizní zprávu, pro sazbu na tepelné čerpadlo je potřeba doložit výpočet tepelných ztrát, atd.), detaily najdete v podmínkách pro získání distribuční sazby),
 • u změny stávajícího místa připojení katastrální mapu s vyznačením přemístění
Jak mám postupovat?
 1. krok: Klikněte na odkaz pro on-line podání žádosti o připojení.
 2. krok: Vyberte "Změnu stávajícího připojení / Změna sazby / charakteru odběru, jističe, umístění měření/ a dále požadovanou hodnotu jističe (do / nad 80 A) a následně vyplňte formulář.
 3. krok: Po vyplnění a odeslání žádosti s potřebnými přílohami obdržíte e-mailovou notifikaci s číslem Vašeho zákaznického účtu a přiděleným číslem žádosti.
 4. krok: Podanou žádost vyhodnotíme. Bude-li třeba doplnění, budeme Vás kontaktovat.
 5. krok: Nejpozději do 30 dnů obdržíte poštou návrh Smlouvy o připojení. 

ON-LINE PRŮVODCE podáním žádosti
(bez registrace)
PROSTŘEDNICTVÍM DISTRIBUČNÍHO PORTÁLU
(s registrací)


Další kroky

Po obdržení žádosti posoudíme obdržené podklady, zkontrolujeme splnění podmínek pro příznání distibuční sazby stanovíme podmínky pro připojení odběrného místa a odešleme návrh smlouvy o připojení k podpisu.

Platnost návrhu Smlouvy o připojení je platný 30 dnů (u připojení z hladiny vysokého napětí 60 dnů) a do té doby je nutné smlouvu podepsanou vrátit zpět, jinak návrh Smlouvy pozbývá platnosti.

Návrh Smlouvy o připojení obsahuje návrh technického řešení, podmínky pro připojení odběrného místa, podíl oprávněných nákladů za připojení a mezní termín pro připojení.

Podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením odběrného místa je stanoven Energetickým regulačním úřadem Vyhláškou o připojení. Tento poplatek hradíte jako žadatel a jeho výše se odvíjí od hodnoty vámi požadovaného příkonu. Pro předběžný výpočet skutečné výše vašeho podílu využijte naši kalkulačku. V případě změny sazby je počítán rozdíl mezi už uhrazeným a novým poplatkem za připojení.

Termín připojení uvedený ve Smlouvě o připojení vychází z místní situace a stanoveného technického řešení připojení nového odběrného místa. V případě potřeby úprav distribuční soustavy (neexistence distribuční sítě v místě či nedostatečný příkon) může dojít k prodloužení tohoto termínu z důvodu nutnosti sjednání věcných břemen s majiteli přípojkou dotčených pozemků. Termín připojení v sobě také zahrnuje obvyklé časy potřebné pro vytvoření projektové dokumentace a zákonem dané správní lhůty k získání povolení k realizaci a následné kolaudaci přípojky.

Před přípravou odběrného místa se seznamte s aktuálními  připojovacími podmínkami, zejména požadavky na umístění a způsob provedení hlavní domovní skříně (HDS) a zapojení měřících souprav. Při výstavbě elektroměrového pilíře či při rekonstrukci elektroměrových rozvaděčů je nutné mimo jiné dodržovat Pravidla provozování distribuční soustavy a technické normy.

Následně si domluvte návštěvu revizního technika, který provede revizi připojovaného zařízení. Tuto revizní zprávu budete potřebovat pro svého dodavatele elektřiny k sepsání smlouvy o dodávkách elektřiny a dohodnutí termínu montáže elektroměru.


TIP: Potřebujete revizní zprávu nebo zajistit elektroinstalační práce na svém odběrném místě? Naši spolupracující revizní technici Vám mohou pomoci. Jejich seznam naleznete ZDE.

Podaná žádost o připojení je posuzovaná s ohledem na možnost připojit požadované spotřebiče. Pro následné přiznání vámi zvolené distribuční sazby je nutné splnit také podmínky dané cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu, se kterými se proto doporučujeme  seznámit ještě před podáním žádosti, zejména pokud požadujete distribuční sazbu s elektrickým vytápěním či tepelným čerpadlem.

K odběrnému místu musí být uzavřena smlouva o sdružených službách s vybraným obchodníkem (seznam licencovaných obchodníků s elektřinou naleznete na stránkách Energetického regulačního úřadu v části Licence). Po uzavření této smlouvy zažádá váš vybraný dodavatel o instalaci elektroměru a pokud budou splněny všechny podmínky pro připojení, náš pracovník ho do 5 pracovních dnů nainstaluje.  

Formulář Žádost o připojení elektrického zařízení vyplňte prostřednictvím našeho Distribučního portálu z pohodlí domova. Ušetříte si čas se zbytečným papírováním a celý požadavek i s jeho následným zpracováním se tak urychlí.

Nemáte možnost vyplnit žádost online? Máme pro Vás k dispozici elektronický formulář.