FAQ

Nejčastější dotazy

Musím mít podnikání nebo firmu, když chci provozovat výrobnu a sdílet vyrobenou elektřinu ostatním?

Ne. Sdílet elektřinu může fyzická i právnická osoba.

Za jakých podmínek můžu požádat o sdílení elektřiny?

V místě požadovaného sdílení je nutné mít připojenou výrobnu. Provozovatel výrobny se dohodne se zájemci o sdílení elektřiny v daném objektu a hromadně podá žádost o sdílení podepsanou všemi účastníky. Odběrná místa, která se budou účastnit sdílení, musí být připravena pro osazení průběhového měření podle aktuálně platných připojovacích podmínek.

Musí se do sdílení zapojit všichni odběratelé v daném domě?

Nemusí.

Je sdílení elektřiny určené pouze pro bytové domy?

Ne. Může se jednat o jakýkoliv objekt, kde je připojená výrobna, a sdílení může využívat libovolný počet odběrných míst. Podmínkou je připojení těchto odběrných míst včetně výrobny do jedné pojistkové skříně.

Mám na svém rodinném domě výrobnu, mohu sdílet elektřinu sousedům v naší ulici?

Ne. Ke sdílení elektřiny není možné využít distribuční soustavu, proto je umožněné pouze odběrným místům, která jsou společným hlavním domovním vedením připojena do jedné pojistkové skříně.

Mohu elektřinu z výrobny sdílet i provozovnám umístěným ve stejném domě (kadeřnictví, obchod apod.)?

Ano. Pokud je provozovna připojena v rámci společného hlavního domovního vedení do jedné pojistkové skříně s výrobnou, sdílení je možné.

Jakým způsobem si může provozovatel výrobny o sdílení elektřiny požádat?

O sdílení je možné požádat pouze prostřednictvím Distribučního portálu (s registrací) nebo na webu (bez registrace).

Postup najdete v sekci Chci začít sdílet elektřinu.

Co je alokační klíč?

Alokační klíč stanovuje poměr rozdělování vyrobené elektřiny jednotlivým účastníkům na základě dohody s provozovatelem výrobny. Udává se v procentech. Maximální součet alokačních klíčů všech účastníků je 100 %.

Je nutná nějaká úprava elektroinstalace v domě nebo objektu?

Pro sdílení elektřiny v domě nejsou žádné úpravy potřebné. Pouze elektroměrové rozvaděče musí být připraveny pro osazení průběhových elektroměrů dle platných Připojovacích podmínek nn a jejich Dodatku č. 1. Úpravu elektroměrového rozvaděče zajišťuje na své náklady zákazník. S úpravou elektroměrových rozvaděčů vám mohou pomoci naši spolupracující revizní technici.

Bude se měnit elektroměr a budu za to něco platit?

Pokud ještě nemáte průběhový elektroměr, nainstalujeme vám ho zdarma.

Co je to průběhový elektroměr (měření typu B)?

Elektroměr, který umožňuje průběžně zaznamenávat údaje o množství vyrobené a odebrané elektřiny ve čtvrthodinové periodě a umožňuje dálkový odečet.

Jsou nějaké poplatky za sdílení elektřiny?

Ne. Za sdílení elektřiny vám nebudeme účtovat žádné další poplatky.

Budu muset z důvodu sdílení elektřiny měnit smlouvy?

V případě změny měření z neprůběhového na průběhové vám zašleme k podpisu novou smlouvu o připojení. Smlouvu s obchodníkem není nutné z důvodu sdílení elektřiny aktualizovat.

Je sdílení elektřiny nějak časově omezené?

Ne. Sdílení elektřiny potrvá tak dlouho, dokud o jeho ukončení nepožádá provozovatel výrobny.

Jak mám postupovat, pokud se již nechci sdílení účastnit?

Obraťte se na provozovatele výrobny, který zajistí vyřazení vašeho odběrného místa ze sdílení.

Je ukončení sdílení nebo vyřazení účastníka sdílení zpoplatněno?

Za ukončení ani změnu ve sdílení elektřiny vám nebudeme účtovat žádné poplatky.

Jsem provozovatelem výrobny se sdílením, jak mohu někoho vyřadit či přidat nebo změnit alokační klíč?

Je potřeba opětovně požádat o sdílení elektřiny a zaslat aktualizovaný formulář se seznamem a podpisy všech účastníků sdílení.

Je možné na odběrném místě se sdílením elektřiny změnit distribuční sazbu?

Ano, pro změnu sazby platí standardní postup a podmínky. Účastnící sdílení ale nemohou využívat sazby D01d, C01d a C62d.

Je možný přepis odběrného místa zapojeného do sdílení na jiného odběratele?

Ano. Sdílení automaticky přechází na nového odběratele. Pokud nový odběratel nemá o sdílení zájem, musí požádat provozovatele výrobny o vyřazení ze sdílení.

Mohu jako účastník sdílení měnit dodavatele elektřiny (obchodníka)?

Ano, sdílení elektřiny nemá na změnu dodavatele žádný vliv.

Musí mít všichni účastníci sdílení elektřiny stejného dodavatele (obchodníka)?

Nemusí.

Jak na elektroměru poznám, kolik elektřiny odebírám v rámci sdílení?

Na elektroměru nepoznáte množství odebrané sdílené elektřiny. Množství se rozpočítá podle předem daného alokačního klíče. Nespotřebovaná elektřina je dodána do distribuční sítě jako přebytek. V rámci vyúčtování od vašeho obchodníka vám bude ponížena celková spotřeba o množství elektřiny odebrané v rámci sdílení.

Může se sdílení elektřiny účastnit i OMv v roli OMp? Např. pokud je OMv napojeno na společné prostory v domě a používá se tam výtah.

OMv se do sdílení elektřiny v roli OMp zapojovat nemusí. Sdílená je pouze elektřina, která z OMv „přeteče“ do distribuční sítě. To znamená, že pokud OMv vyrobenou elektřinu zároveň spotřebovává, tak přednostně před ostatními OMp, a až nespotřebovaná elektřina z OMv se sdílí do OMp podle stanovených alokačních klíčů.

Co je to vůdčí odběrné místo?

Vůdčí odběrné místo (OMv) je místo, v němž je připojena Výrobna s licencí (podle § 3 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb.) nebo Výrobna bez licence (podle § 28 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb.).
V obou případech je podmínkou sjednání nenulového rezervovaného výkonu v rámci smlouvy o připojení podle vyhlášky č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě. Výrobnu tedy nelze připojit v takzvaném zjednodušeném režimu.

Co je to přidružené odběrné místo?

Přidružené odběrné místo (OMp) se účastní sdílení vyrobené elektřiny z výrobny připojené k vůdčímu odběrnému místu.