Sdílení elektřiny

Elektřinu dnes můžete nejen odebírat, ale také vyrábět a sdílet s ostatními. Pokud máte vlastní výrobnu elektřiny, jako jsou třeba solární panely na bytovém domě, můžete se o vyrobenou elektřinu rozdělit s odběrateli, kteří o to mají zájem.

Zatím je možné sdílet elektřinu tímto způsobem pouze odběrným místům připojeným do jedné pojistkové skříně – tedy v rámci bytového domu, úřadu nebo podobného objektu.

Jak to funguje?

Sdílení elektřiny má dva typy účastníků:

 • Provozovatel výrobny: vůdčí odběrné místo, ke kterému je připojená výrobna.
 • Odběratel: přidružené odběrné místo, které se účastní sdílení elektřiny z výrobny.

Vyrobená elektřina se v reálném čase virtuálně sdílí z výrobny do odběrných míst zahrnutých do sdílení. Do těchto odběrných míst se přerozděluje podle předem stanoveného alokačního klíče.

Sdílenou elektřinu je třeba vyrábět i odebírat ve stejném okamžiku. Nespotřebovaná elektřina se dodává do distribuční soustavy jako přebytek.

Aby bylo možné měřit vyrobenou i dodanou elektřinu v reálném čase, musí být všechna zúčastněná odběrná místa opatřená průběhovým elektroměrem.

Příklad sdílení elektřiny

Výrobna elektřiny dodá v daném čase 10 kW elektrické energie. Do sdílení jsou zapojena 4 přidružená odběrná místa. Všechna mají stejný alokační klíč – poměr rozdělování vyrobené elektřiny – na 25 %. Každé má jiný celkový odběr elektřiny.

Kolik kW sdílené elektřiny může každé přidružené odběrné místo v daném čase maximálně získat?
2,5 kW. To je 25 % z celkem vyrobené elektřiny.

Kolik elektřiny odeberou v daném čase jednotlivá odběrná místa z distribuční soustavy?
Pouze odběrné místo 2 má vyšší hodnotu odebrané elektřiny, než je maximální hodnota dodané sdílené elektřiny, z distribuční soustavy odebere celkem 0,5 kW (to je 3 kW – 2,5 kW, získaných sdílením).

Jaký bude přetok do distribuční soustavy?
Přetok je to, co zbude po rozdělení vyrobené elektřiny mezi účastníky sdílení. V našem příkladu to jsou 4 kW (10 kW vyrobených a 1 kW + 2,5 kW + 0 kW + 2,5 kW sdílených).

Co budete potřebovat ke sdílení elektřiny?
      • Instalovat výrobnu a uvést ji do trvalého provozu – podrobnosti najdete zde.
      • Dohodnout se s účastníky sdílení a stanovit alokační klíče.
 • Zažádat si jako provozovatel výrobny o sdílení elektřiny přes Distribuční portál nebo přes web.
 • Zajistit připravenost elektroměrových rozvaděčů pro výměnu elektroměru na průběhové měření.

Technické podmínky pro osazení průběhového měření najdete zde.

Úpravu elektroměrového rozvaděče zajišťujete na své náklady, výměnu elektroměru zajišťuje distributor. S úpravou elektroměrových rozvaděčů se můžete obrátit na naše spolupracující revizní techniky.

Jak na to?

Abyste mohli začít sdílet vyrobenou elektřinu, je potřeba mít výrobnu připojenou a uvedenou do trvalého provozu.

Pokud už elektřinu vyrábíte, zkontrolujte si ve smlouvě o připojení, zda máte přidělený EAN pro data výroby (výrobní EAN musí být jiný než spotřební). Jestli ho nemáte, požádejte o něj prostřednictvím Distribučního portálu (s registrací) nebo on-line (bez registrace).

Připravte si potřebné údaje

Od provozovatele výrobny elektřiny (vůdčího odběrného místa) potřebujeme znát:

 • EAN pro data výroby
 • jméno a příjmení / název zákazníka
 • datum narození / IČO
 • jméno, příjmení a telefon, e-mail kontaktní osoby pro komunikaci (v případě, že jde o firmu, nebo pokud není shodná se zákazníkem)
 • kontaktní e-mail pro zaslání formuláře Žádost o sdílení elektřiny
 • jméno a příjmení podepisující osoby pro podpis formuláře Žádost o sdílení elektřiny

Od odběratelů sdílené elektřiny (přidružených odběrných míst) potřebujeme znát:

 • EAN všech odběrných míst, která se budou sdílení účastnit (EAN je uveden ve smlouvě nebo na faktuře)
 • jména a příjmení / názvy zákazníků, kteří mají na sebe uzavřenou smlouvu na elektřinu, jejich datum narození / IČO a jejich kontaktní údaje (telefon, e-mail)
 • jména, příjmení a telefony, e-maily kontaktních osob pro komunikaci (v případě, že jde o firmu, nebo pokud není shodná se zákazníkem)
 • alokační klíče (procentuální rozdělení vyrobené elektřiny mezi jednotlivé účastníky – v součtu max. 100 %)
 • jména a příjmení podepisujících osob pro podpis formuláře Žádost o sdílení elektřiny a Smlouvy o připojení
Požádejte o sdílení elektřiny
 • Žádost podává provozovatel výrobny, který má uzavřenou smlouvu pro vůdčí odběrné místo. Žádost lze podat dvěma způsoby:

ON-LINE PRŮVODCE podáním žádosti (bez registrace)PROSTŘEDNICTVÍM DISTRIBUČNÍHO PORTÁLU (s registrací)

Chcete mít všechny požadavky na jednom místě a sledovat aktuální stav jejich řešení? Využívejte Distribuční portál. Registrovat se můžete na dip.cezdistribuce.cz.

 • Po odeslání požadavku vám pošleme e-mail s přiděleným číslem požadavku, předvyplněným formulářem Žádost o sdílení elektřiny a odkazem na doložení podepsaného formuláře.
 • Formulář vytiskněte a nechte podepsat všemi účastníky sdílení.
 • Podepsaný formulář naskenujte a vložte v elektronické podobě do požadavku Sdílení elektřiny (využijte odkaz z e-mailu s číslem požadavku nebo výše uvedené odkazy na podání žádosti).
Co bude následovat?

Poštou pošleme návrh Smlouvy o připojení všem účastníkům sdílení, u kterých dojde ke změně na průběhové měření.

Vyměníme stávající elektroměry za průběhové co nejdříve po vrácení všech podepsaných smluv.

Zahájíme sdílení elektřiny – k prvnímu dni následujícího měsíce po instalaci všech průběhových elektroměrů.

Nejčastější dotazy

Musím mít podnikání nebo firmu, když chci provozovat výrobnu a sdílet vyrobenou elektřinu ostatním?

Ne. Sdílet elektřinu může fyzická i právnická osoba.

Za jakých podmínek můžu požádat o sdílení elektřiny?

V místě požadovaného sdílení je nutné mít připojenou výrobnu. Provozovatel výrobny se dohodne se zájemci o sdílení elektřiny v daném objektu a hromadně podá žádost o sdílení podepsanou všemi účastníky. Odběrná místa, která se budou účastnit sdílení, musí být připravena pro osazení průběhového měření podle aktuálně platných připojovacích podmínek.

Musí se do sdílení zapojit všichni odběratelé v daném domě?

Nemusí.

Je sdílení elektřiny určené pouze pro bytové domy?

Ne. Může se jednat o jakýkoliv objekt, kde je připojená výrobna, a sdílení může využívat libovolný počet odběrných míst. Podmínkou je připojení těchto odběrných míst včetně výrobny do jedné pojistkové skříně.

Mám na svém rodinném domě výrobnu, mohu sdílet elektřinu sousedům v naší ulici?

Ne. Ke sdílení elektřiny není možné využít distribuční soustavu, proto je umožněné pouze odběrným místům, která jsou společným hlavním domovním vedením připojena do jedné pojistkové skříně.

Mohu elektřinu z výrobny sdílet i provozovnám umístěným ve stejném domě (kadeřnictví, obchod apod.)?

Ano. Pokud je provozovna připojena v rámci společného hlavního domovního vedení do jedné pojistkové skříně s výrobnou, sdílení je možné.

Jakým způsobem si může provozovatel výrobny o sdílení elektřiny požádat?

O sdílení je možné požádat pouze prostřednictvím Distribučního portálu (s registrací) nebo na webu (bez registrace).

Postup najdete v sekci Chci začít sdílet elektřinu.

Co je alokační klíč?

Alokační klíč stanovuje poměr rozdělování vyrobené elektřiny jednotlivým účastníkům na základě dohody s provozovatelem výrobny. Udává se v procentech. Maximální součet alokačních klíčů všech účastníků je 100 %.

Je nutná nějaká úprava elektroinstalace v domě nebo objektu?

Pro sdílení elektřiny v domě nejsou žádné úpravy potřebné. Pouze elektroměrové rozvaděče musí být připraveny pro osazení průběhových elektroměrů dle platných Připojovacích podmínek nn a jejich Dodatku č. 1. Úpravu elektroměrového rozvaděče zajišťuje na své náklady zákazník. S úpravou elektroměrových rozvaděčů vám mohou pomoci naši spolupracující revizní technici.

Bude se měnit elektroměr a budu za to něco platit?

Pokud ještě nemáte průběhový elektroměr, nainstalujeme vám ho zdarma.

Co je to průběhový elektroměr (měření typu B)?

Elektroměr, který umožňuje průběžně zaznamenávat údaje o množství vyrobené a odebrané elektřiny ve čtvrthodinové periodě a umožňuje dálkový odečet.

Jsou nějaké poplatky za sdílení elektřiny?

Ne. Za sdílení elektřiny vám nebudeme účtovat žádné další poplatky.

Budu muset z důvodu sdílení elektřiny měnit smlouvy?

V případě změny měření z neprůběhového na průběhové vám zašleme k podpisu novou smlouvu o připojení. Smlouvu s obchodníkem není nutné z důvodu sdílení elektřiny aktualizovat.

Je sdílení elektřiny nějak časově omezené?

Ne. Sdílení elektřiny potrvá tak dlouho, dokud o jeho ukončení nepožádá provozovatel výrobny.

Jak mám postupovat, pokud se již nechci sdílení účastnit?

Obraťte se na provozovatele výrobny, který zajistí vyřazení vašeho odběrného místa ze sdílení.

Je ukončení sdílení nebo vyřazení účastníka sdílení zpoplatněno?

Za ukončení ani změnu ve sdílení elektřiny vám nebudeme účtovat žádné poplatky.

Jsem provozovatelem výrobny se sdílením, jak mohu někoho vyřadit či přidat nebo změnit alokační klíč?

Je potřeba opětovně požádat o sdílení elektřiny a zaslat aktualizovaný formulář se seznamem a podpisy všech účastníků sdílení.

Je možné na odběrném místě se sdílením elektřiny změnit distribuční sazbu?

Ano, pro změnu sazby platí standardní postup a podmínky. Účastnící sdílení ale nemohou využívat sazby D01d, C01d a C62d.

Je možný přepis odběrného místa zapojeného do sdílení na jiného odběratele?

Ano. Sdílení automaticky přechází na nového odběratele. Pokud nový odběratel nemá o sdílení zájem, musí požádat provozovatele výrobny o vyřazení ze sdílení.

Mohu jako účastník sdílení měnit dodavatele elektřiny (obchodníka)?

Ano, sdílení elektřiny nemá na změnu dodavatele žádný vliv.

Musí mít všichni účastníci sdílení elektřiny stejného dodavatele (obchodníka)?

Nemusí.

Jak na elektroměru poznám, kolik elektřiny odebírám v rámci sdílení?

Na elektroměru nepoznáte množství odebrané sdílené elektřiny. Množství se rozpočítá podle předem daného alokačního klíče. Nespotřebovaná elektřina je dodána do distribuční sítě jako přebytek. V rámci vyúčtování od vašeho obchodníka vám bude ponížena celková spotřeba o množství elektřiny odebrané v rámci sdílení.

Může se sdílení elektřiny účastnit i OMv v roli OMp? Např. pokud je OMv napojeno na společné prostory v domě a používá se tam výtah.

OMv se do sdílení elektřiny v roli OMp zapojovat nemusí. Sdílená je pouze elektřina, která z OMv „přeteče“ do distribuční sítě. To znamená, že pokud OMv vyrobenou elektřinu zároveň spotřebovává, tak přednostně před ostatními OMp, a až nespotřebovaná elektřina z OMv se sdílí do OMp podle stanovených alokačních klíčů.

Co je to vůdčí odběrné místo?

Vůdčí odběrné místo (OMv) je místo, v němž je připojena Výrobna s licencí (podle § 3 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb.) nebo Výrobna bez licence (podle § 28 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb.).
V obou případech je podmínkou sjednání nenulového rezervovaného výkonu v rámci smlouvy o připojení podle vyhlášky č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě. Výrobnu tedy nelze připojit v takzvaném zjednodušeném režimu.

Co je to přidružené odběrné místo?

Přidružené odběrné místo (OMp) se účastní sdílení vyrobené elektřiny z výrobny připojené k vůdčímu odběrnému místu.