Sdílení elektřiny

Elektřinu dnes můžete nejen odebírat, ale také vyrábět a sdílet s ostatními. Pokud máte vlastní výrobnu elektřiny, jako jsou třeba solární panely na bytovém domě, je v současnosti možné sdílet vyrobenou elektřinu v rámci bytového domu. Další možností, která se připravuje, bude sdílení vyrobené elektřiny mezi různými odběrnými místy napříč ČR.

Jaké sdílení energie vás zajímá?

Sdílení elektřiny v bytových domech

V současnosti je možné elektřinu sdílet pouze způsobem Sdílení elektřiny v bytových domech, tedy pouze odběrným místům připojeným do jedné pojistkové skříně v rámci bytového domu, úřadu nebo podobného objektu.

Sdílení elektřiny má dva typy účastníků:

 • Provozovatel výrobny: vůdčí odběrné místo, ke kterému je připojená výrobna.
 • Odběratel: přidružené odběrné místo, které se účastní sdílení elektřiny z výrobny.

Vyrobená elektřina se v reálném čase virtuálně sdílí z výrobny do odběrných míst zahrnutých do sdílení. Do těchto odběrných míst se přerozděluje podle předem stanoveného alokačního klíče.

Sdílenou elektřinu je třeba vyrábět i odebírat ve stejném okamžiku. Nespotřebovaná elektřina se dodává do distribuční soustavy jako přebytek.

Aby bylo možné měřit vyrobenou i dodanou elektřinu v reálném čase, musí být všechna zúčastněná odběrná místa opatřená průběhovým elektroměrem.

Výrobna elektřiny dodá v daném čase 10 kW elektrické energie. Do sdílení jsou zapojena 4 přidružená odběrná místa. Všechna mají stejný alokační klíč – poměr rozdělování vyrobené elektřiny – na 25 %. Každé má jiný celkový odběr elektřiny.

Kolik kW sdílené elektřiny může každé přidružené odběrné místo v daném čase maximálně získat?
2,5 kW. To je 25 % z celkem vyrobené elektřiny.

Kolik elektřiny odeberou v daném čase jednotlivá odběrná místa z distribuční soustavy?
Pouze odběrné místo 2 má vyšší hodnotu odebrané elektřiny, než je maximální hodnota dodané sdílené elektřiny, z distribuční soustavy odebere celkem 0,5 kW (to je 3 kW – 2,5 kW, získaných sdílením).

Jaký bude přetok do distribuční soustavy?
Přetok je to, co zbude po rozdělení vyrobené elektřiny mezi účastníky sdílení. V našem příkladu to jsou 4 kW (10 kW vyrobených a 1 kW + 2,5 kW + 0 kW + 2,5 kW sdílených).

      • Instalovat výrobnu a uvést ji do trvalého provozu – podrobnosti najdete zde.
      • Dohodnout se s účastníky sdílení a stanovit alokační klíče.
 • Zažádat si jako provozovatel výrobny o sdílení elektřiny přes Distribuční portál nebo přes web.
 • Zajistit připravenost elektroměrových rozvaděčů pro výměnu elektroměru na průběhové měření.

Technické podmínky pro osazení průběhového měření najdete zde.

Úpravu elektroměrového rozvaděče zajišťujete na své náklady, výměnu elektroměru zajišťuje distributor. S úpravou elektroměrových rozvaděčů se můžete obrátit na naše spolupracující revizní techniky.

Abyste mohli začít sdílet vyrobenou elektřinu, je potřeba mít výrobnu připojenou a uvedenou do trvalého provozu.

Pokud už elektřinu vyrábíte, zkontrolujte si ve smlouvě o připojení, zda máte přidělený EAN pro data výroby (výrobní EAN musí být jiný než spotřební). Jestli ho nemáte, požádejte o něj prostřednictvím Distribučního portálu (s registrací) nebo on-line (bez registrace).

Od provozovatele výrobny elektřiny (vůdčího odběrného místa) potřebujeme znát:

 • EAN pro data výroby
 • jméno a příjmení / název zákazníka
 • datum narození / IČO
 • jméno, příjmení a telefon, e-mail kontaktní osoby pro komunikaci (v případě, že jde o firmu, nebo pokud není shodná se zákazníkem)
 • kontaktní e-mail pro zaslání formuláře Žádost o sdílení elektřiny
 • jméno a příjmení podepisující osoby pro podpis formuláře Žádost o sdílení elektřiny

Od odběratelů sdílené elektřiny (přidružených odběrných míst) potřebujeme znát:

 • EAN všech odběrných míst, která se budou sdílení účastnit (EAN je uveden ve smlouvě nebo na faktuře)
 • jména a příjmení / názvy zákazníků, kteří mají na sebe uzavřenou smlouvu na elektřinu, jejich datum narození / IČO a jejich kontaktní údaje (telefon, e-mail)
 • jména, příjmení a telefony, e-maily kontaktních osob pro komunikaci (v případě, že jde o firmu, nebo pokud není shodná se zákazníkem)
 • alokační klíče (procentuální rozdělení vyrobené elektřiny mezi jednotlivé účastníky – v součtu max. 100 %)
 • jména a příjmení podepisujících osob pro podpis formuláře Žádost o sdílení elektřiny a Smlouvy o připojení
 • Žádost podává provozovatel výrobny, který má uzavřenou smlouvu pro vůdčí odběrné místo. Žádost lze podat dvěma způsoby:

ON-LINE PRŮVODCE podáním žádosti (bez registrace)PROSTŘEDNICTVÍM DISTRIBUČNÍHO PORTÁLU (s registrací)

Chcete mít všechny požadavky na jednom místě a sledovat aktuální stav jejich řešení? Využívejte Distribuční portál. Registrovat se můžete na dip.cezdistribuce.cz.

 • Po odeslání požadavku vám pošleme e-mail s přiděleným číslem požadavku, předvyplněným formulářem Žádost o sdílení elektřiny a odkazem na doložení podepsaného formuláře.
 • Formulář vytiskněte a nechte podepsat všemi účastníky sdílení.
 • Podepsaný formulář naskenujte a vložte v elektronické podobě do požadavku Sdílení elektřiny (využijte odkaz z e-mailu s číslem požadavku nebo výše uvedené odkazy na podání žádosti).

Poštou pošleme návrh Smlouvy o připojení všem účastníkům sdílení, u kterých dojde ke změně na průběhové měření.

Vyměníme stávající elektroměry za průběhové co nejdříve po vrácení všech podepsaných smluv.

Zahájíme sdílení elektřiny – k prvnímu dni následujícího měsíce po instalaci všech průběhových elektroměrů.


Nejčastější dotazy

Ne. Sdílet elektřinu může fyzická i právnická osoba.

V místě požadovaného sdílení je nutné mít připojenou výrobnu. Provozovatel výrobny se dohodne se zájemci o sdílení elektřiny v daném objektu a hromadně podá žádost o sdílení podepsanou všemi účastníky. Odběrná místa, která se budou účastnit sdílení, musí být připravena pro osazení průběhového měření podle aktuálně platných připojovacích podmínek.

Nemusí.

Ne. Může se jednat o jakýkoliv objekt, kde je připojená výrobna, a sdílení může využívat libovolný počet odběrných míst. Podmínkou je připojení těchto odběrných míst včetně výrobny do jedné pojistkové skříně.

Ne. Ke sdílení elektřiny není možné využít distribuční soustavu, proto je umožněné pouze odběrným místům, která jsou společným hlavním domovním vedením připojena do jedné pojistkové skříně.

Ano. Pokud je provozovna připojena v rámci společného hlavního domovního vedení do jedné pojistkové skříně s výrobnou, sdílení je možné.

O sdílení je možné požádat pouze prostřednictvím Distribučního portálu (s registrací) nebo na webu (bez registrace).

Postup najdete v sekci Chci začít sdílet elektřinu.

Alokační klíč stanovuje poměr rozdělování vyrobené elektřiny jednotlivým účastníkům na základě dohody s provozovatelem výrobny. Udává se v procentech. Maximální součet alokačních klíčů všech účastníků je 100 %.

Pro sdílení elektřiny v domě nejsou žádné úpravy potřebné. Pouze elektroměrové rozvaděče musí být připraveny pro osazení průběhových elektroměrů dle platných Připojovacích podmínek nn a jejich Dodatku č. 1. Úpravu elektroměrového rozvaděče zajišťuje na své náklady zákazník. S úpravou elektroměrových rozvaděčů vám mohou pomoci naši spolupracující revizní technici.

Pokud ještě nemáte průběhový elektroměr, nainstalujeme vám ho zdarma.

Elektroměr, který umožňuje průběžně zaznamenávat údaje o množství vyrobené a odebrané elektřiny ve čtvrthodinové periodě a umožňuje dálkový odečet.

Ne. Za sdílení elektřiny vám nebudeme účtovat žádné další poplatky.

V případě změny měření z neprůběhového na průběhové vám zašleme k podpisu novou smlouvu o připojení. Smlouvu s obchodníkem není nutné z důvodu sdílení elektřiny aktualizovat.

Ne. Sdílení elektřiny potrvá tak dlouho, dokud o jeho ukončení nepožádá provozovatel výrobny

Obraťte se na provozovatele výrobny, který zajistí vyřazení vašeho odběrného místa ze sdílení.

Za ukončení ani změnu ve sdílení elektřiny vám nebudeme účtovat žádné poplatky.

Je potřeba opětovně požádat o sdílení elektřiny a zaslat aktualizovaný formulář se seznamem a podpisy všech účastníků sdílení.

Ano, pro změnu sazby platí standardní postup a podmínky. Účastnící sdílení ale nemohou využívat sazby D01d, C01d a C62d

Ano. Sdílení automaticky přechází na nového odběratele. Pokud nový odběratel nemá o sdílení zájem, musí požádat provozovatele výrobny o vyřazení ze sdílení.

>Ano, sdílení elektřiny nemá na změnu dodavatele žádný vliv.

Nemusí.

Na elektroměru nepoznáte množství odebrané sdílené elektřiny. Množství se rozpočítá podle předem daného alokačního klíče. Nespotřebovaná elektřina je dodána do distribuční sítě jako přebytek. V rámci vyúčtování od vašeho obchodníka vám bude ponížena celková spotřeba o množství elektřiny odebrané v rámci sdílení.

OMv se do sdílení elektřiny v roli OMp zapojovat nemusí. Sdílená je pouze elektřina, která z OMv „přeteče“ do distribuční sítě. To znamená, že pokud OMv vyrobenou elektřinu zároveň spotřebovává, tak přednostně před ostatními OMp, a až nespotřebovaná elektřina z OMv se sdílí do OMp podle stanovených alokačních klíčů.

Vůdčí odběrné místo (OMv) je místo, v němž je připojena Výrobna s licencí (podle § 3 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb.) nebo Výrobna bez licence (podle § 28 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb.).
V obou případech je podmínkou sjednání nenulového rezervovaného výkonu v rámci smlouvy o připojení podle vyhlášky č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě. Výrobnu tedy nelze připojit v takzvaném zjednodušeném režimu.

Přidružené odběrné místo (OMp) se účastní sdílení vyrobené elektřiny z výrobny připojené k vůdčímu odběrnému místu.

Komunitní sdílení elektřiny

Dne 21.6.2023 vláda ČR schválila novelu energetického zákona LEX OZE II umožňující zakládat energetická společenství (skupiny, jejichž členové si mohou sdílet elektřinu) a sdílení vyrobené elektřiny. Po tomto schválení novely zákona bude následovat další legislativní proces schvalování, který může vyvrátit nebo potvrdit zatím známé informace.

Přesná pravidla pro sdílení elektřiny budou uzákoněna novelou energetického zákona LEX OZE II s předpokládanou účinností k 1. 7. 2024.

Jaké druhy komunitního sdílení vzniknou?

Skupina se vytváří v rámci společenství s těmito parametry:

 • v rámci společenství může existovat jedna nebo více skupin sdílení,
 • do 30. června 2026 je Skupina sdílení elektřiny 1 omezena na velikost 1 000 předávacích míst, a to na souvislém území správních obvodů nejvýše 3 obcí s rozšířenou působností nebo na území hlavního města Prahy.
 • Zákazník/výrobce sdílí pouze do svých předávacích míst bez ohledu na lokalitu v rámci České republiky.
 • Do 30. června 2026 je Skupina sdílení elektřiny 2 omezena na velikost 1000 předávacích míst.
 • Aktuálně je stanoveno omezení na 5 předávacích míst s výrobnami (EANd) na skupinu.
 • Příklad: Vlastníte v rámci celé ČR X předávacích míst. Rozhodnete se, že si zřídíte výrobny a budete si do těchto X míst sdílet elektřinu. To Vám umožníme, nesmíte však překročit počet 1000 předávacích míst.
 • Zákazník/výrobce sdílí do předávacích míst odběrových (EANo), jež mu nepatří (tedy ostatním).
 • Velikost Skupiny sdílení elektřiny 3 je omezena na 11 předávacích míst, tedy na 1 výrobnu EANd a 10 EANo.
 • Příklad: Vlastníte výrobnu a rozhodnete se sdílet Vámi vyrobenou elektřinu s dalšími lidmi. To je možné, můžete sdílet v rámci celé České republiky, ale maximální počet míst, do kterých můžete sdílet, je 10 předávacích míst, u nichž nemáte na sebe uzavřenou Smlouvu o sdružených dodávkách elektřiny.

Tuto skupinu může dle návrhu „LEX OZE II“ vytvářet pouze zákazník/výrobce (nikoliv společenství). Pro zařazení do této skupiny musí být splněna podmínka, že všechna předávací místa musí být připojena k distribuční soustavě prostřednictvím jedné společné hlavní domovní pojistkové skříně nebo hlavní domovní kabelové skříně (souhrnně jako HDS). V tomto případě nedochází při sdílení elektřiny k využití distribuční soustavy, proto předpokládáme možnost slevy za distribuci na základě vyjádření ERÚ. Tato skupina sdílení bude nahrazovat současné Sdílení elektřiny v bytových domech (SEBD).

Skupina se vytváří u zákazníka/výrobce s těmito parametry:

 • Velikost Skupiny sdílení elektřiny 4 je do 30. června 2026 omezena na velikost 1 000 předávacích míst,
 • teoreticky může existovat více skupin v rámci jednoho zákazníka, ve většině případů bude však pouze jedna, obdobně „LEX OZE II“ nedefinuje, ani nevylučuje variantu, že zákazník/výrobce má dvě výrobnyobdobně „LEX OZE II“ nedefinuje, ani nevylučuje variantu, že zákazník/výrobce má dvě výrobny,
 • aktuálně je stanoveno omezení na 5 EANd na skupinu, tudíž i v případě Skupiny sdílení elektřiny 4 je maximální počet EANd stanoven na 5 výroben.
 • Zařazení jednoho předávacího místa do více skupin není přípustné.

Okrajové podmínky pro sdílení:

 • Žadatel o sdílení elektřiny musí mít instalovanou výrobnu a uvedenou do trvalého provozu. Postup pro připojení nové výrobny najdete zde.
 • U výrobny/mikrozdroje je nutné mít přidělený také EAN pro data výroby (výrobní EAN musí být jiný než spotřební). Požádat o něj můžete prostřednictvím Distribučního portálu (s registrací) nebo on-line (bez registrace).
 • Všechna předávací místa zapojená do sdílení elektřiny musí mít průběhová měření.
 • Úpravu elektroměrového rozvaděče pro osazení průběhového měření zajišťujete na své náklady, výměnu elektroměru zajišťuje distributor. S úpravou elektroměrových rozvaděčů se můžete obrátit na naše spolupracující revizní techniky.

Více informací naleznete v článku vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu.

O dalším dění týkající se novely zákona LEX OZE II vás budeme včas informovat.

Obdrželi jste od nás výzvu k nahlášení odečtu elektroměru k ročnímu vyúčtování?

Odečet můžete nahlásit jednoduše jedním z těchto způsobů:

 

Chci se dozvědět více.

Od 1. 6. 2023 měníme způsob příjmu podkladů k připojení mikrozdrojů a výroben. Všechny žádosti a podklady přijímáme výhradně elektronicky prostřednictvím Distribučního portálu.