Připojení krátkodobých odběrů od 1. 1. 2020

Obecná pravidla

Pro připojení krátkodobého odběru v odběrném místě je nutné zajistit na své náklady:
  • technické prostředky pro připojení (přenosný elektroměrový rozvaděč, přívod)
  • zprávu o kompletní revizi zařízení připojovaného k síti, pokud nebude zajišťovat připojení na síti pracovník ČEZ Distribuce, a. s. (tato skutečnost je uvedena ve Smlouvě o připojení), kterou předložíte obchodníkovi při uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny (nesmí být starší než 6 měsíců)
  • zprávu o revizi k prokázání bezpečnosti připojovaného odběrného zařízení (přenosného elektroměrového rozvaděče), kterou předložíte obchodníkovi při uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny (nesmí být starší než 6 měsíců), pokud bude připojení na síti provádět pracovník ČEZ Distribuce, a. s. (tato skutečnost je uvedena ve Smlouvě o připojení)
  • revizního technika, který v případě, že připojení na síti bude zajištěno pracovníkem ČEZ Distribuce, a. s., provede na místě revizi celého připojení (včetně přívodního kabelu) a vystaví revizní zprávu, která je podmínkou pro osazení elektroměru (tuto revizní zprávu předložíte na místě pracovníkům ČEZ Distribuce, a. s.)
Upozornění:
  • v případě, že bude v návrhu Smlouvy o připojení uvedeno, že dojde k připojení přívodního kabelu k distribuční síti ze strany ČEZ Distribuce, a. s., bude toto připojení provádět VŽDY výhradně pověřený pracovník ČEZ Distribuce, a. s.
  • pokud rozvaděč, přívodní vedení nebo měřený elektrický rozvod nebude splňovat připojovací podmínky ČEZ Distribuce, a. s., bude odběrné zařízení připojeno až po odstranění závad a předložení nové revizní zprávy
  • do žádostí vždy uvádějte kontaktní telefon

Související podklady

Procesní schéma připojení krátkodobého odběru

Informace k připojovacím podmínkám, Připojovací podmínky

Napěťová hladina nízkého napětí:

Podání žádosti o krátkodobé připojení on-line nebo na formuláři Žádost o připojení odběrného zařízení (interaktivní verze).

V případě uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě na základě podané žádosti o připojení je třeba ještě následně požádat o uzavření Smlouvy o připojení podáním formuláře Žádost - Smlouva o připojení (interaktivní verze). 

Pro krátkodobé připojení odběrného místa za účelem stavby nebo kulturní akce (např. poutě, cirkusy, trhy) s hlavním jističem do 3 x 80 A lze uzavřít Smlouvu o připojení elektronicky v Distribučním portálu. Bližší informace k elektronickému uzavření smlouvy naleznete v dokumentu Pravidla pro uzavření eSOP.

Napěťová hladina vysokého napětí:

Podání žádosti o krátkodobé připojení na formuláři Žádost o připojení odběrného zařízení (interaktivní verze).

V případě uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě na základě podané žádosti o připojení je třeba ještě následně požádat o uzavření Smlouvy o připojení podáním formuláře Žádost o uzavření smlouvy o připojení (interaktivní verze).