Připojení / změna výrobny el. energie

Jak postupovat při připojení nových nebo úpravách stávajících výroben.

Jak postupovat při zjednodušeném připojení mikrozdrojů?

Podmínky a postup pro připojení mikrozdroje (výrobna o instalovaném výkonu do 10 kW provozovaná bez licence na výrobu elektřiny) v souladu s § 28 odst. 5 a 6 novely energetického zákona a s vyhláškou č. 16/2016 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě naleznete zde.

Jak postupovat při standardním připojení nových nebo úpravách stávajících výroben?

Nově zřizovat, rozšiřovat a upravovat výrobnu elektřiny připojovanou k distribuční soustavě (dále jen DS) je možno jen se souhlasným vyjádřením společnosti ČEZ Distribuce, a. s., které je vydáváno na základě podaného vyplněného a podepsaného formuláře Žádost o připojení výrobny elektřiny (nn) nebo Žádost o připojení výrobny elektřiny (vn, vvn) spolu s Dotazníkem pro vlastní výrobnu (vn, vvn).

Vyplněný formulář spolu s doložením všech povinných příloh nám zašlete na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň, e-mailem na info {zavináč} cezdistribuce {tečka} cz nebo osobně předejte na některém z našich kontaktních míst.

Způsob připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě a dodržení podmínek stanovených v příloze č. 4 Pravidel provozování distribuční soustavy (PPDS) určuje provozovatel distribuční soustavy společnost ČEZ Distribuce, a. s. Volba konkrétního způsobu připojení, tj. napěťová hladina nn, vlastní trafostanice či samostatný vývod vn se provádí na základě výpočtů, které zohledňují výkon a druh výrobny elektřiny i parametry místní sítě a její zatížení ostatními zákazníky.

Při zřizování nebo podstatném rozšiřování výrobny elektřiny je nutno dodržet mj. podmínky stanovené stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, u vodních elektráren je nezbytné věnovat pozornost zákonu o vodním hospodářství č. 138/1973 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích pokynů k uvedeným zákonům. Dále je investor povinen již v průběhu zpracování přípravné a projektové dokumentace požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o vyjádření.

Vztahy mezi provozovatelem výrobny a provozovatelem distribuční soustavy se řídí uzavřenou smlouvou o připojení výrobny k distribuční soustavě v souladu s vyhláškou č. 16/2016 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě.

Nová pravidla a doklady pro první paralelní připojení výroben dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/631, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k ES (RfG)

Bezpečný provoz soustavy je možný jen tehdy, existuje-li úzká spolupráce mezi vlastníky výroben elektřiny a provozovateli soustav. Funkčnost soustavy za abnormálních provozních podmínek závisí zejména na odezvě výrobních modulů (VM) na odchylky od referenčních hodnot napětí a od jmenovité frekvence. V souvislosti se zajištěním bezpečnosti provozu soustavy, by soustavy a výrobní moduly měly být z hlediska systémového inženýrství považovány za jeden celek vzhledem k tomu, že tyto části jsou na sobě závislé. Jako předpoklad pro připojení k elektrizační soustavě by proto měly být pro výrobní moduly stanoveny příslušné technické požadavky.

 

Tyto požadavky jsou zakotveny v NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/631 (RfG) a dále jsou průběžně implementovány do Pravidel provozování distribuční soustavy (PPDS), konkrétně do přílohy č. 4 "Pravidla pro paralelní provoz výroben a akumulačních zařízení se sítí Provozovatele distribuční soustavy", aktualizované v roce 2019.

 

Kategorie VM Podkategorie VM Hranice instalovaného výkonu
A A1  do 11 kW vč. 
A2  nad 11 kW 
do 100 kW 
B   B1   nad 100 kW vč. 
do 1 MW 
B2   nad 1 MW vč. 
do 30 MW 
C nad 30 MW vč. 
do 75 MW
D D nad 75 MW vč.

Ověření, že výrobní modul výrobny příslušné kategorie je v souladu s nařízením RfG dokládá výrobce při procesu prvního paralelního připojení výrobny k distribuční soustavě (PPP), kde naleznete mj. i seznam dokumentů dle čl. 41.3 RfG, předkládaných výrobcem.

Rozdělení odpovědnosti mezi vlastníka výrobny a provozovatele distribuční soustavy společnost ČEZ Distribuce, a. s., při zkouškách naleznete zde