Přeložka zařízení distribuční soustavy

Jak postupovat při přeložce zařízení distribuční soustavy v majetku ČEZ Distribuce, a. s.

Pokud v rámci výstavby nového objektu či při rekonstrukci stávajícího objektu zjistíte, že aktuální umístění zařízení distribuční soustavy brání ve výstavbě nebo jiným způsobem dochází ke kolizi s tímto zařízením, je nutné provést jeho přeložení (tzv. přeložka).

Přeložkou zařízení distribuční soustavy se rozumí dílčí změna trasy vedení nebo přemístění některých prvků tohoto zařízení:

  • posunutí jednotlivých podpěrných bodů stávajícího vedení
  • stavby vedení nízkého, vysokého nebo velmi vysokého napětí (vyvolané žadateli), které částečně mění původní trasu vedení
  • přesunutí stožárových trafostanic
  • demolice zděných trafostanic a jejich stavba na jiném místě
  • přemístění kompaktních trafostanic na jiné místo
  • změna trasy vrchních vedení nízkého a vysokého napětí a jejich kabelizace v zastavěných částech obcí (v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
  • změna polohy sítě pro elektronickou komunikaci (zařízení informační a telekomunikační techniky), která je součástí zařízení distribuční soustavy a je v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (např. optické kabely)

Žadatel o přeložku musí předložit vyplněný formulář Žádost o přeložku zařízení (ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader), přílohou musí být vždy polohopisný zákres, na kterém je žadatelem znázorněna představa o změně umístění distribučního zařízení (katastrální mapa nebo sdělení o existenci zařízení s vyznačením nového umístění přemisťovaného zařízení např. podpěrného sloupu vedení).

Přeložku zařízení distribuční soustavy zajišťuje jeho vlastník na daném distribučním území (ČEZ Distribuce, a. s.) na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal (žadatele). Žadatel bude seznámen se způsobem provedení přeložky a předpokládanými náklady na její provedení. Náklady na provedení přeložky mohou zahrnovat pouze nezbytně nutné náklady. Vlastnictví zařízení distribuční soustavy se po provedení přeložky nemění.

---------------------------------------------------------------------

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů