Legislativní změny, podpora a účtování překročení rezervovaného příkonu a výkonu

Legislativní změny, systém výplaty podpory a informace o účtování regulované ceny při překročení hodnoty rezervovaného příkonu a výkonu.

Informace pro výrobce

Od 1. 1. 2016 již nejsou výrobcům účtovány ceny za související službu v elektroenergetice za lokální spotřebu (pevná cena za systémové služby, cena za úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny, cena za činnosti operátora trhu).
V souladu s cenovým rozhodnutím výrobcům také zanikl nárok na účtování snížené potřeby systémových služeb z celkového množství lokální spotřeby výrobce.

Informace o účtování regulované ceny při překročení hodnoty rezervovaného příkonu a výkonu

Provozovatel distribuční soustavy účtuje překročení hodnoty rezervovaného příkonu a výkonu, jejichž hodnoty jsou stanoveny podle vyhlášky o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění pozdějších předpisů, v předávacím místě výrobce a sjednány smlouvou o připojení výrobny uzavřenou mezi Vámi a společností ČEZ Distribuce, a. s., jako provozovatelem distribuční soustavy.
Dle Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2018 ze dne 20. listopadu 2018 jsou od 1. ledna 2019 regulované ceny při překročení hodnoty rezervovaného příkonu a výkonu stanoveny následovně:
  • bod 4.16: „Cena za rezervovanou kapacitu pro odběr z distribuční soustavy je uplatňována na kalendářní rok s měsíční cenou za roční rezervovanou kapacitu nebo na kalendářní měsíc s měsíční cenou za měsíční rezervovanou kapacitu, přičemž měsíční cenu za roční rezervovanou kapacitu lze kombinovat s měsíční cenou za měsíční rezervovanou kapacitu pro daný kalendářní rok. Došlo-li v odběrném nebo předávacím místě ke zvýšení roční rezervované kapacity v průběhu kalendářního roku, účtuje se platba za zvýšenou kapacitu počínaje kalendářním měsícem, pro který bylo navýšení roční rezervované kapacity uplatněno. Roční rezervovanou kapacitu lze v odběrném nebo předávacím místě snížit až po uplynutí doby 12 měsíců od poslední změny výše roční rezervované kapacity, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Měsíční cena za roční rezervovanou kapacitu je na hladině velmi vysokého napětí 74 152 Kč/MW a měsíc a na hladině vysokého napětí 174 541 Kč/MW a měsíc. Měsíční cena za měsíční rezervovanou kapacitu je na hladině velmi vysokého napětí 82 472 Kč/MW a měsíc a na hladině vysokého napětí 194 125 Kč/MW a měsíc."
  • bod 4.29: „Cena za překročení rezervovaného příkonu podle vyhlášky o podmínkách připojení k elektrizační soustavě pro místo připojení zákazníka, výrobce elektřiny nebo provozovatele lokální distribuční soustavy sjednaného ve smlouvě o připojení je rovna čtyřnásobku pevné měsíční ceny za měsíční rezervovanou kapacitu podle bodu 4.16.“
  • bod 4.31: „Cena za překročení rezervovaného výkonu podle vyhlášky o podmínkách připojení k elektrizační soustavě pro místo připojení výrobce elektřiny, zákazníka, do jehož odběrného místa je připojena výrobna elektřiny nebo provozovatele distribuční soustavy sjednaného ve smlouvě o připojení je rovna za každý kW překročení na hladině velmi vysokého napětí 357 Kč/kW/měsíc, na hladině vysokého napětí 851 Kč/kW/měsíc a na hladině nízkého napětí s výjimkou mikrozdrojů při zjednodušeném připojení 1 585 Kč/kW/měsíc."
Na základě uvedených skutečností Vás žádáme o provedení kontroly Vašeho sjednaného rezervovaného příkonu a rezervovaného výkonu ve smlouvě o připojení a skutečných naměřených údajů z měření elektřiny. Změnu rezervovaného příkonu nebo výkonu pro výrobnu elektřiny připojovanou k distribuční soustavě je možno provést jen se souhlasným vyjádřením společnosti ČEZ Distribuce, a. s., které je vydáváno na základě doručené vyplněné a podepsané Žádosti o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě.

Systém výplaty podpory vyráběné z OZE a KVET

V souvislosti s přijetím zákona 165/2012 Sb. (zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů) došlo od 1. 1. 2013 ke změně v programu podpory elektřiny vyráběné z obnovitelných a druhotných zdrojů (OZE) a při vysokoúčinné kombinované výrobě elektřiny a tepla (KVET). Mění se systém výplaty podpory zajišťovaný dříve provozovatelem distribuční soustavy dle zákona 180/2005 Sb. (o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie).
Více informací naleznete na stránkách OTE, a.s.