První paralelní připojení výrobny a její uvedení do provozu

Sekce obsahující detailní postup o prvním paralelním připojení výrobny k distribuční soustavě a jejím uvedení do provozu.

ČEZ Distribuce, a. s., v souladu se zněním Pravidel provozování distribuční soustavy (PPDS), zveřejňuje základní informace o prvním paralelním připojení výrobny k distribuční soustavě (DS) a jejím uvedení do provozu. První paralelní připojení výrobny k síti je možno provést pouze na základě souhlasu provozovatele distribuční soustavy (PDS).

Detailní postup  

Pro zjednodušení uvádíme výčet dokumentů, které jsou nezbytné jednak pro první paralelní připojení výrobny k DS, dále pro uzavření Smlouvy o připojení výrobny k DS a následných smluv.

Povinné podklady pro připojení k DS na napěťové hladině nn, vn, vvn          

KONTAKTNÍ ADRESA PRO ZASÍLÁNÍ VÝŠE POPSANÉ DOKUMENTACE:

ČEZ Distribuce, a. s.

Guldenerova 2577/19

326 00 PLZEŇ

Žádáme o řádné vyplnění formulářů a doložení požadovaných dokumentů , nejen co do počtu, ale i obsahové správnosti vyplněných formulářů. Jako pomůcku uvádíme formuláře (dle napěťových hladin), kde je červeným zatržítkem označena položka povinná a zeleným položka, kterou je možno následně upřesnit. Pokud nebudou uvedeny údaje ve všech povinných položkách, žádost není úplná.

Ukázka vyplnění formulářů (červená a zelená zatržítka) na napěťové hladině nn:

Žádost - Smlouva o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě (nn, vn, vvn)  - ukázka

Protokol o kontrole bezpečnosti a provozuschopnosti el. zařízení připojovaného k DS - ukázka

Ukázka vyplnění formulářů (červená a zelená zatržítka) na napěťové hladině vn, vvn:

Žádost - Smlouva o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě (nn, vn, vvn)  - ukázka

Žádost  o poskytnutí distribuce elektřiny vn, vvn  - ukázka

Při zasílání požadované dokumentace prosím přikládejte průvodní list, kde specifikujte napěťovou hladinu (nn, vn, vvn), na kterou bude Vaše výrobna připojena. Pokud posíláte dokumentaci k více výrobnám, popř. na různých napěťových hladinách, žádáme Vás o specifikaci zasílaných dokumentů. Upozorňujeme Vás, že lhůta stanovená PPDS (odstavec 13.1) pro první paralelní připojení k DS začíná plynout až dnem doložení všech kompletních podkladů.

Žádáme Vás, abyste využívali pouze určená  kontaktní místa. Není možný osobní kontakt s příslušnými pracovníky ČEZ Distribuce, a. s.

Pro vyhovění žádosti o první paralelní připojení výrobny k DS a o její uvedení do provozu je podle PPDS třeba (po předložení kompletních podkladů ) splnit nezbytnou podmínku, jíž je provedení  kontroly výrobny pověřenými pracovníky společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Stanovení termínu  kontroly výrobny a účast na kontrole:

  • Telefonickým kontaktováním výrobce s učiněním nabídky dvou možných termínů kontroly (hovor bude monitorován). V případě, že ani opakovaný pokus o uvedené kontaktování výrobce nebude úspěšný, sdělí PDS výrobci písemně pevně  stanovený termín kontroly.
  • V případě, že se výrobce ve sjednaném či pevně stanoveném  termínu k provedení kontroly nedostaví, PDS nemůže vystavit „Protokol o splnění technických podmínek pro uvedení výrobny do provozu s distribuční soustavou ČEZ Distribuce, a. s.“ a provést první paralelní připojení výrobny k DS. To platí obdobně v případě, kdy výrobce znemožní PDS provedení kontroly vůbec nebo v potřebném rozsahu. 

Předmět a rozsah  kontroly je uveden a musí být v souladu s PPDS a technickými podmínkami připojení stanovenými ve smlouvě o připojení nebo ve smlouvě o uzavření smlouvy budoucí o připojení, popřípadě ve stanovisku k žádosti o připojení. Po celou dobu  kontroly výrobny je nezbytná přítomnost výrobce nebo osoby výrobcem k tomu řádně pověřené. Do 5 dnů ode dne provedení kontroly bude výrobci doporučeně zaslán Protokol o splnění technických podmínek pro uvedení výrobny do provozu s distribuční soustavou ČEZ Distribuce, a. s., potvrzený s účinky ke dni provedení kontroly. 

V případech, kdy kontrola a vyhodnocení jejích výsledků proběhne úspěšně, bude následně osazeno měření dodávky elektrické energie do DS. Podepsaná Smlouva o připojení je nutnou podmínkou pro uzavření následných smluv (Smlouva o poskytnutí distribuce, Smlouva o dodávce elektrické energie/Smlouva o sdružených službách dodávky elektrické energie).

 

Upozornění: Tento materiál má informační charakter a nenahrazuje ustanovení příslušných právních předpisů a PPDS.