Pro odběratele

Sekce obsahující formuláře pro odběratele elektřiny.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, naleznete na www.cezdistribuce.cz/gdpr.

Plná moc a čestné prohlášení pro dodavatele (obchodníka) - ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader

Tímto formulářem zplnomocníte Vámi zvoleného dodavatele (obchodníka) k zastupování při jednání s distributorem (ČEZ Distribuce, a. s.) v souvislosti s uzavřením, změnou nebo ukončením smlouvy o připojení, popř. pro zjištění údajů ze stávající smlouvy o připojení (např. EAN). Před uzavřením smlouvy o připojení distančním způsobem se seznamte s informacemi pro spotřebitele.

Plná moc pro další osobu - ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader

Tímto formulářem zplnomocníte Vámi zvolenou soukromou fyzickou nebo právnickou osobu k zastupování při jednání s distributorem (ČEZ Distribuce, a. s.) v souvislosti s připojením, uzavřením, změnou nebo ukončením smluvního vztahu.

Čestné prohlášení - ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader

Tento formulář doložte při převodu odběrného místa na nového odběratele v případech, kdy se původní odběratel odstěhoval neznámo kam nebo zemřel.

Souhlas (spolu)vlastníka nemovitosti - ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader

Tento formulář slouží k udělení souhlasu pro uzavření smlouvy o připojení v případě, že nejste vlastníkem nemovitosti nebo není součástí čestného prohlášení obchodníkovi. 

2 01 Žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí - ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader

Tato žádost o připojení k distribuční soustavě na napěťové hladině nízkého napětí se předkládá, pokud chcete odebírat elektřinu v novém odběrném místě (nový trvalý odběr), změnit rezervovaný příkon (zvýšit hodnotu hlavního jističe před elektroměrem) nebo charakter odběru (např. změnit způsob vytápění objektu). Žádost slouží také pro krátkodobé připojení (např. pro účel stavby) v případech, kdy je trvalé připojení termínově vázáno na dokončení úpravy distribuční soustavy.  

2 02 Žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny vn, vvn - ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader

Tato žádost o připojení k distribuční soustavě na napěťové hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí se předkládá, pokud chcete odebírat elektřinu v novém odběrném místě nebo změnit rezervovaný příkon v případě, že vaše odběrné místo bude připojeno k distribuční soustavě s napětím mezi fázemi 1 kV až 110 kV včetně.

2 03 Žádost o připojení elektrického zařízení (lokality) k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí - ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader

Tato žádost o připojení k distribuční soustavě na napěťové hladině nízkého napětí se předkládá, pokud chcete vybudovat připojení nové lokality (např. lokalita rodinných domů, dům s více bytovými jednotkami). Pro připojení konkrétního nového odběru v rámci této lokality musí být následně podána ještě samostatná Žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí pro každé odběrné místo.

2 04 Dotazník pro posouzení zpětných vlivů na distribuční soustavu - ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader

Tento formulář se používá jako povinná příloha v případech, kdy požadujete připojení spotřebičů se zpětným vlivem na distribuční soustavu (tomografy, rentgenové přístroje, motory s rázovou charakteristikou rozběhu, kolísavým odběrem proudu nebo častým zapínáním, obsloukové pece apod.).

2 05 Žádost - Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí - ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader

Tato žádost o uzavření smlouvy se podává při převodu odběrného místa na nového odběratele, po dokončení úpravy distribuční soustavy u nových odběrů apod.

2 06 Žádost - Smlouva o zajištění služby distribuční soustavy ze sítě nízkého napětí - ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader

Na základě této žádosti bude uzavřena smlouva o zajištění služby distribuční soustavy na hladině nn, tuto smlouvu uzavíráte v případě, chcete-li si se společností CEZ Distribuce, a. s., sjednat pouze distribuční služby. Smlouvu o dodávce elektřiny si musíte sjednat s vybraným dodavatelem (obchodníkem) samostatně.

2 07 Žádost o uzavření smlouvy o připojení zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny vn, vvn - ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader

Tato žádost o uzavření smlouvy se podává při převodu odběrného místa na nového majitele, po dokončení úpravy distribuční soustavy u nových odběrů apod.

2 08 Žádost o zajištění služby distribuční soustavy vn, vvn - ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader

Na základě této žádosti bude uzavřena smlouva o zajištění služby distribuční soustavy na hladině vn, vvn, tuto smlouvu uzavíráte v případě, chcete-li si se společností CEZ Distribuce, a. s., sjednat pouze distribuční služby. Smlouvu o dodávce elektřiny si musíte sjednat s vybraným dodavatelem (obchodníkem) samostatně.

2 09 Protokol o instalaci tepelného čerpadla - ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader

Tento protokol slouží jako oznamovací forma o řádné instalaci tepelného čerpadla v odběrném místě zákazníka jako jeden z povinných dokladů pro přiznání příslušné distribuční sazby. Protokol vyplní oprávněná firma instalující tepelné čerpadlo nebo zákazník formou čestného prohlášení.

2 10 Protokol o kontrole bezpečnosti a provozuschopnosti elektrického zařízení připojovaného k distribuční soustavě - ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader

Tento protokol slouží jako oznamovací forma o připravenosti elektrického zařízení pro připojení k distribuční soustavě. Protokol vyplní oprávněná firma instalující elektrické zařízení a následně se dokládá společně s plánkem skutečného provedení.

2 11 Potvrzení o vydání revizní zprávy - ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader

Tento formulář se využívá jako potvrzení o vydání zprávy o revizi elektrické instalace pro odběrná zařízení na hladině nízkého napětí v případech, kdy není předkládána vlastní revizní zpráva. Pro připojení odběrných zařízení na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí, výroben nebo lokálních distribučních soustav je nutné vždy předložit kompletní zprávu o revizi.

Žádost o zkušební provoz - ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader

Žádost o zajištění služby distribuční soustavy pro ověření technických parametrů, provozních hodnot a prokázání provozuschopnosti nově instalovaného nebo rekonstruovaného odběrného elektrického zařízení (1 kV nebo vyšší) je nutné podávat nejméně 30 kalendářních dní před požadovaným termínem zahájení zkušebního provozu.

Čestné prohlášení o právu k transformační stanici a technologii vn, vvn - ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader

Toto prohlášení o vlastnickém nebo užívacím právu k technologii vn, vvn a transformační stanici doložte k žádosti o připojení nebo k žádosti o uzavření smlouvy o připojení (např. při úpravě odběrného místa nebo převodu odběrného místa na nového odběratele).