Přístup k fyzické infrastruktuře

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, naleznete na www.cezdistribuce.cz/gdpr.

Podle zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“), je společnost ČEZ Distribuce, a. s., povinna umožnit přístup k fyzické infrastruktuře pro účely zavedení vysokorychlostní sítě elektronických komunikací oprávněné osobě na základě její žádosti a na její náklady, a to za spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínek včetně ceny.

 

Kdo je oprávněný žádat?

Dle zákona je oprávněná požádat o přístup k části fyzické infrastruktury společnosti ČEZ Distribuce, a. s., za účelem umístění vedení nebo telekomunikačního zařízení vysokorychlostních sítí pouze oprávněná osoba, kterou je provozovatel veřejné komunikační sítě nebo povinný orgán (dále jen „Žadatel“). Žádost předkládá Žadatel na základě úplného a správně vyplněného formuláře (viz detailní pokyny níže). Vyplněnou a podepsanou žádost zasílejte spolu s povinnými přílohami a doklady e-mailem na info {zavináč} cezdistribuce {tečka} cz nebo korespondenčně na zasílací adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, Plzeň, PSČ 326 00.

Zásady pro poskytování informací o fyzické infrastruktuře ČEZ Distribuce, a. s.

V souladu s právními předpisy a technickými normami a při dodržení pravidel nediskriminace, transparentnosti, objektivnosti a přiměřenosti stanovila společnost ČEZ Distribuce, a. s., tyto podmínky přístupu k fyzické infrastruktuře:

Před podáním žádosti doporučujeme každému žadateli o přístup k fyzické infrastruktuře (oprávněné osobě) seznámit se s plánem umístění technologií podle Koncepce rozvoje vlastní optické infrastruktury společnosti ČEZ Distribuce, a. s., aby mohl předejít vzniku marně vynaložených nákladů za zpracování žádosti o přístup. Společnost ČEZ Distribuce, a. s., bude jakožto povinná osoba ve smyslu § 5 odst. 2 písm. c) zákona č. 194/2017 Sb. žádosti do roku 2030 odmítat z důvodu nedostupnosti prostoru fyzické infrastruktury k umístění prvků vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, včetně budoucích potřeb povinné osoby, a to pro veškerou fyzickou infrastrukturu specifikovanou v Koncepci.

Žádost o poskytování údajů o fyzické infrastruktuře podle § 6 zákona

Žadatel k žádosti doloží:

 • výpis z obchodního rejstříku, či živnostenského rejstříku, ne starší než 3 měsíce;
 • potvrzení z elektronické databáze fyzických a právnických osob vedené Českým telekomunikačním úřadem (dále jen ČTÚ) podle § 14 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, které splnily oznamovací povinnost podle § 13 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích prokazující, že žadatel je provozovatelem veřejné komunikační sítě dle § 2 písm. j) zákona o elektronických komunikacích, ne starší než 3 měsíce; nebo doklad prokazující, že žadatel je povinným orgánem dle § 2 písm. h) zákona, např. statut, výpis z obchodního rejstříku, odkaz na zřizovací zákon apod.;
 • kopii vyrozumění od ČTÚ dle § 6 odst. 5 zákona o tom, že ČTÚ nemá požadovaný soubor informací, o které oprávněný žadatel žádá povinnou osobu, a povinný orgán mu je neposkytl na základě žádosti;
 • popis záměru, který odůvodňuje oprávněnost požadavku údajů a který zdůvodňuje rozsah ve vztahu k plánovanému projektu zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací;
 • případně jiné doplňující dokumenty dle specifičnosti žádosti. 

Žádost o průzkum fyzické infrastruktury na místě podle § 8 zákona

Žadatel k žádosti doloží:

 • výpis z obchodního rejstříku, či živnostenského rejstříku, ne starší než 3 měsíce;
 • potvrzení z elektronické databáze fyzických a právnických osob vedené ČTÚ podle § 14 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, které splnily oznamovací povinnost podle § 13 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích prokazující, že žadatel je provozovatelem veřejné komunikační sítě dle § 2 písm. j) zákona o elektronických komunikacích, ne starší než 3 měsíce; nebo doklad prokazující, že žadatel je povinným orgánem dle § 2 písm. h) zákona, např. statut, výpis z obchodního rejstříku, odkaz na zřizovací zákon apod.;
 • vyplněný vzor smlouvy;
 • popis záměru, který odůvodňuje oprávněnost požadavku údajů a který zdůvodňuje rozsah ve vztahu k plánovanému projektu zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací;
 • případně jiné doplňující dokumenty dle specifičnosti žádosti.

Žádost o přístup k fyzické infrastruktuře podle § 4 zákona

Žadatel k žádosti doloží:

 • výpis z obchodního rejstříku, či živnostenského rejstříku, ne starší než 3 měsíce;
 • potvrzení z elektronické databáze fyzických a právnických osob vedené ČTÚ podle § 14 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, které splnily oznamovací povinnost podle § 13 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích prokazující, že žadatel je provozovatelem veřejné komunikační sítě dle § 2 písm. j) zákona o elektronických komunikacích, ne starší než 3 měsíce; nebo doklad prokazující, že žadatel je povinným orgánem dle § 2 písm. h) zákona, např. statut, výpis z obchodního rejstříku, odkaz na zřizovací zákon apod.;
 • povinné náležitosti žádosti dle § 4 odst. 2 zákona;
 • vymezení fyzické infrastruktury, ke které žádá přístup;
 • vyplněný vzor smlouvy;
 • specifikaci prvků vysokorychlostní sítě elektronických komunikací, které chce trvale umístit na fyzickou infrastrukturu;
 • popis záměru, který odůvodňuje oprávněnost požadavku údajů a který zdůvodňuje rozsah ve vztahu k plánovanému projektu zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací;
 • případně jiné doplňující dokumenty, dle specifičnosti žádosti. 

Návrh smlouvy o přístupu k fyzické infrastruktuře ČEZ Distribuce, a. s.

Ceník ČEZ Distribuce, a. s.