Pro výrobny vn, vvn

JAK POŽÁDAT O PRVNÍ PARALELNÍ PŘIPOJENÍ?

Žádáme o řádné vyplnění a doložení kompletní níže specifikované dokumentace elektronicky e-mailem na info@cezdistribuce.cz, on-line prostřednictvím Distribučního portálu (pro registrované zákazníky), popř. korespondenčně na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, Plzeň, PSČ 326 00. Pro osobní kontakt Vás žádáme, abyste využívali pouze určená kontaktní místa

Při zasílání požadované dokumentace prosím specifikujte napěťovou hladinu (vn, vvn), na kterou bude Vaše výrobna připojena. Pokud posíláte dokumentaci k více výrobnám, popř. na různých napěťových hladinách, žádáme Vás o specifikaci zasílaných dokumentů. Upozorňujeme Vás, že lhůta stanovená PPDS pro první paralelní připojení k distribuční soustavě začíná plynout až dnem doložení všech kompletních podkladů.

Pro vyhovění žádosti o první paralelní připojení výrobny k distribuční soustavě a o její uvedení do provozu je podle PPDS třeba (po předložení kompletních podkladů) splnit nezbytnou podmínku, jíž je provedení kontroly výrobny pověřenými pracovníky společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Jaké dokumenty je pro žádost o první paralelní připojení nezbytné doložit?

Uzavřená smlouva o připojení nebo podaná žádost o její uzavření a doklad o uhrazení plateb podle smlouvy o připojení

PDS odsouhlasená projektová dokumentace aktualizovaná podle skutečného stavu provedení výrobny v jednom vyhotovení v rozsahu podle části přílohy č. 4 PPDS  

Jednopólové schéma zapojení zdroje, pokud již není součástí projektové dokumentace  

Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení výrobny a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu, které souvisí s výrobnou a bez kterého nelze provést připojení výrobny k síti PDS  

Protokol o nastavení ochran, pokud není součástí zprávy o výchozí revizi 

Zpráva o výchozí revizi el. zařízení - přípojky ve vlastnictví výrobce popř. potvrzený Protokol o kontrole bezpečnosti a provozuschopnosti elektrického zařízení připojovaného k distribuční soustavě, plánek skutečného provedení el. přípojky, kolaudační souhlas nebo protokol o předčasném užívání přípojky nebo čestné prohlášení o vlastnictví a provozování přípojky (pouze u nového místa připojení, pokud je připojeno přípojkou budovanou na náklady výrobce) 

Protokoly o úředním ověření MTP / MTN (jsou-li vyžadovány)  

Místní provozní předpisy (pro výrobny nad 100 kW v souladu s přílohou č. 4 PPDS)

Další povinné doklady pro připojení výrobního modulu (VM) k distribuční soustavě v rámci procesu ověřování souladu s čl. 41 odst. 3 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/631 (RfG) 

Stanovení termínu kontroly výrobny a účast na kontrole

Pověřený pracovník ČEZ Distribuce kontaktuje výrobce s nabídkou možného termínu kontroly; pokud ani opakovaný pokus o uvedené kontaktování výrobce nebude úspěšný, bude výrobci písemně sdělen pevně stanovený termín.

V případě, že se výrobce ve sjednaném či pevně stanoveném termínu k provedení kontroly nedostaví, ČEZ Distribuce nemůže vystavit doklad o splnění technických podmínek pro uvedení výrobny do provozu s distribuční soustavou a provést první paralelní připojení výrobny k distribuční soustavě; to platí obdobně i v případě, kdy výrobce znemožní provedení kontroly nebo znemožní její provedení v potřebném rozsahu. 

Předmět a rozsah kontroly je uveden a musí být v souladu s PPDS a technickými podmínkami připojení stanovenými ve smlouvě o připojení nebo ve smlouvě o uzavření smlouvy budoucí o připojení. Po celou dobu kontroly výrobny je nezbytná přítomnost výrobce nebo osoby výrobcem k tomu řádně pověřené. Zpravidla do 5 dnů ode dne provedení kontroly bude výrobci zaslán doklad o splnění technických podmínek pro uvedení výrobny do provozu s distribuční soustavou potvrzený s účinností ke dni provedení kontroly. 

Uzavřená smlouva o připojení, splnění podmínek a potvrzený protokol o prvním paralelním připojení výrobny jsou nutnou podmínkou pro uzavření dalších smluv (smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy, potažmo smluv s vybraným dodavatelem elektřiny jako je smlouva o dodávce elektrické energie, smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny, popř. smlouva o podpoře výkupu elektřiny).

 

Upozornění: Tento materiál má informativní charakter a nenahrazuje ustanovení příslušných právních předpisů a PPDS.