Pro mikrozdroje

JAK POŽÁDAT O PRVNÍ PARALELNÍ PŘIPOJENÍ?

Žádáme o řádné vyplnění a doložení kompletní níže specifikované dokumentace elektronicky e-mailem na info@cezdistribuce.cz, on-line prostřednictvím Distribučního portálu (pro registrované zákazníky), popř. korespondenčně na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, Plzeň, PSČ 326 00. Pro osobní kontakt Vás žádáme, abyste využívali pouze určená kontaktní místa

Při zasílání požadované dokumentace prosím specifikujte žádost uvedením čísla smlouvy. Upozorňujeme Vás, že lhůta stanovená PPDS pro první paralelní připojení k distribuční soustavě začíná plynout až dnem doložení všech kompletních podkladů.

Pro vyhovění žádosti o první paralelní připojení mikrozdroje k distribuční soustavě a o jeho uvedení do provozu je podle PPDS třeba (po předložení kompletních podkladů) splnit nezbytnou podmínku, jíž je provedení kontroly výrobny pověřenými pracovníky společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Jaké dokumenty je pro žádost o první paralelní připojení nezbytné doložit?
   • Uzavřenou smlouvu o připojení nebo podanou žádost o její uzavření (v případě smlouvy o budoucí smlouvě o připojení) a doklad o uhrazení plateb podle smlouvy včetně přílohy č. 2 smlouvy potvrzené realizační firmou
   • Projektovou dokumentaci aktualizovanou podle skutečného stavu provedení mikrozdroje v jednom vyhotovení v rozsahu podle části 4.5 přílohy č. 4 PPDS odsouhlasenou od ČEZ Distribuce
   • Zprávu o výchozí revizi elektrického zařízení mikrozdroje a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu, které souvisí s mikrozdrojem a bez kterého nelze provést připojení mikrozdroje k distribuční síti 
   • Ověření souladu výrobního modulu s požadavky RfG dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/631
 • Protokol o nastavení ochran, pokud není součástí zprávy o výchozí revizi
  • způsob opětovného připojení mikrozdroje po odstávce do paralelního provozu s distribuční soustavou - ručně nebo automaticky; v případě automatického opětovného připojení uvést jednu variantu zajištění opětovného připojení (při splnění parametrů U, f po 20 minutách nebo při splnění parametrů U, f po 5 minutách s gradientem nárůstu výkonu maximálně 10 % Pn/min.)
  • nastavení 3stupňovité ochrany dle níže uvedených hodnot v tabulce, její umístění a typ

Parametr

Nastavení pro vypnutí

Požadovaný vypínací čas [s]

Nadpětí 1. stupeň

230 V + 10 %

3

Nadpětí 2. stupeň

230 V + 15 %

1

Nadpětí 3. stupeň

230 V + 20 %

0,1

Podpětí

230 V - 15 %

1,5

Nadfrekvence

52 Hz

0,5

Podfrekvence

47,5 Hz

0,5

Stanovení termínu kontroly mikrozdroje a účast na kontrole

Pověřený pracovník ČEZ Distribuce kontaktuje žadatele s nabídkou možného termínu kontroly; pokud ani opakovaný pokus o uvedené kontaktování žadatele nebude úspěšný, bude výrobci písemně sdělen pevně stanovený termín.

V případě, že se žadatel ve sjednaném či pevně stanoveném termínu k provedení kontroly nedostaví, ČEZ Distribuce nemůže vystavit doklad o splnění technických podmínek pro uvedení mikrozdroje do provozu s distribuční soustavou a provést první paralelní připojení mikrozdroje k distribuční soustavě; to platí obdobně i v případě, kdy žadatel znemožní provedení kontroly nebo znemožní její provedení v potřebném rozsahu. 

Předmět a rozsah kontroly je uveden a musí být v souladu s PPDS a technickými podmínkami připojení stanovenými ve smlouvě o připojení nebo ve smlouvě o uzavření smlouvy budoucí o připojení. Po celou dobu kontroly mikrozdroje je nezbytná přítomnost žadatele nebo osoby žadatelem k tomu řádně pověřené. Zpravidla do 5 dnů ode dne provedení kontroly bude žadateli zaslán doklad o splnění technických podmínek pro uvedení mikrozdroje do provozu s distribuční soustavou potvrzený s účinností ke dni provedení kontroly. 

 

Upozornění: Tento materiál má informativní charakter a nenahrazuje ustanovení příslušných právních předpisů a PPDS.