Formuláře-bck

FORMULÁŘE PRO mikrozdroje

Do 10 kW, bez licence, bez možnosti dodávky do distribuční soustavy, zjednodušený způsob připojení  

Tato žádost se předkládá, pokud připojujete v odběrném místě mikrozdroj v souladu s § 28 odst. 5 a 6 energetického zákona v režimu zjednodušeného procesu připojení.

 

 

Pokud nevyužijete možnost on-line podání a budete podávat žádost elektronicky na info@cezdistribuce.cz, korespondenčně na ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, Plzeň, PSČ 326 00, popř. osobně na kontaktním místě, doložte vyplněný formulář (PDF ke stažení / PDF k elektronickému vyplnění) včetně všech povinných příloh. 

Do 10 kW, bez licence, s možností dodávky do distribuční soustavy, připojení procesem PPP  

Tato žádost se předkládá, pokud připojujete v odběrném místě mikrozdroj v souladu s § 28 odst. 5 a 6 energetického zákona ve standardním režimu (nebyla naměřena impedance v tolerančních mezích).

 

 

Pokud nevyužijete možnost on-line podání a budete podávat žádost elektronicky na info@cezdistribuce.cz, korespondenčně na ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, Plzeň, PSČ 326 00, popř. osobně na kontaktním místě, doložte vyplněný formulář (PDF ke stažení / PDF k elektronickému vyplnění) včetně všech povinných příloh. 

FORMULÁŘE PRO Výrobny
S licencí, s možností dodávky do distribuční soustavy, připojení procesem PPP Elektronický formulář

Žádost o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě (napěťová hladina nn)

Tato žádost o připojení výrobny k distribuční soustavě na napěťové hladině nízkého napětí se předkládá, pokud chcete připojit novou výrobnu elektřiny nebo navýšit rezervovaný výkon stávající výrobny, rekonstruovat výrobnu apod.

 


Pokud nevyužijete možnost on-line podání a budete podávat žádost elektronicky na info@cezdistribuce.cz, korespondenčně na ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, Plzeň, PSČ 326 00, popř. osobně na kontaktním místě, doložte vyplněný formulář (PDF ke stažení / PDF k elektronickému vyplnění) včetně všech povinných příloh. 

Žádost o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě (napěťová hladina vn, vvn)

Tato žádost o připojení výrobny k distribuční soustavě na napěťové hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí se předkládá, pokud chcete připojit novou výrobnu elektřiny nebo navýšit rezervovaný výkon stávající výrobny, rekonstruovat výrobnu apod. 


Pokud nevyužijete možnost on-line podání a budete podávat žádost elektronicky na info@cezdistribuce.cz, korespondenčně na ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, Plzeň, PSČ 326 00, popř. osobně na kontaktním místě, doložte vyplněný formulář (PDF ke stažení / PDF k elektronickému vyplnění) včetně všech povinných příloh. Nedílnou součástí této žádosti je dotazník pro vlastní výrobnu (PDF ke staženíPDF k elektronickému vyplnění).

Žádost - Smlouva o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě (napěťová hladina nn, vn, vvn)
Tato žádost/smlouva o připojení se předkládá po splnění technických podmínek připojení a slouží k uzavření smlouvy o připojení výrobny. 
Žádost o zkušební provoz
Žádost o zajištění služby distribuční soustavy pro ověření technických parametrů, provozních hodnot a prokázání provozuschopnosti nově instalované či rekonstruované výrobny nebo lokální distribuční soustavy (LDS) je nutné podávat nejméně 5 pracovních dní před začátkem kalendářního měsíce, ve kterém je požadováno zahájení zkušebního provozu. Pro výrobce platí, že maximální hodnota čtvrthodinového elektrického výkonu dodávky a odběru naměřená v předávacím místě výrobny v průběhu provozu pro ověření technologie nemůže být vyšší, než je hodnota rezervovaného výkonu a příkonu sjednaného ve smlouvě o připojení.

Prokázání souladu výrobního modulu s požadavky RfG dle čl. 40 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/631

Dokument výrobního modulu typu A1 (pro výrobní moduly s instalovaným výkonem do 11 kW vč.)
Dokument výrobního modulu typu A2 (pro výrobní moduly s instalovaným výkonem od 11 kW do 100 kW)