14. 5. 2021

Zájem o připojení obnovitelných zdrojů energie roste

Základní informace k dotačnímu programu podpory výstavby obnovitelných zdrojů energie ve vazbě na podávání žádostí o připojení.

Pro rok 2021 a následující období připravila Česká republika a Evropská unie několik dotačních mechanismů, jejichž prostřednictvím bude podporována výstavba obnovitelných zdrojů energie (OZE), zejména tzv. Modernizační fond. Detailní podmínky a pravidla dotačního programu RES+ jsou k dispozici na webových stránkách Státního fondu životního prostředí ČR.

Samotné programy podpory OZE a jejich podmínky stanovují poskytovatelé podpory, nikoliv společnost ČEZ Distribuce, a. s. Provozovatel distribuční soustavy při připojování výrobny nerozlišuje, zda pro daný zdroj existuje určitá forma podpory či nikoliv, a postupuje transparentně a nediskriminačně.

Naše společnost v žádném z kroků, které se týkají připojení výrobny k distribuční soustavě, neposuzuje splnění podmínek pro vznik nároku na podporu a o nároku na podporu nijak nerozhoduje, námi administrované a realizované procesy směřují pouze k řádnému splnění připojovací povinnosti ve smyslu platné právní úpravy.

Upozornění pro žadatele o připojení

Vzhledem k očekávanému zájmu o připojování obnovitelných zdrojů k distribuční soustavě apelujeme na žadatele, aby své žádosti vč. povinných náležitostí podávali s dostatečným předstihem.

Veškeré žádosti posuzuje provozovatel distribuční soustavy v souladu s ustanoveními zákona č. 458/2000 Sb. a dalšími prováděcími předpisy a vyhláškami především vyhláškou č. 16/2016 Sb. Lhůty procesu na posouzení žádosti o připojení a zaslání návrhu smlouvy se prodlužují o lhůtu na měření chodu sítě, studii připojitelnosti aj. v závislosti na konkrétní žádosti.

Žadatelé o připojení rovněž musí zohlednit existenci dalších povolovacích a jiných procesů mimo působnost provozovatele distribuční soustavy, které musí absolvovat (např. licence na výrobu elektřiny, stavební a jiná oprávnění nezbytná k výstavbě výrobny, autorizace k výstavbě výrobny, potřeba registrovat výrobce a výrobnu v informačním systému operátora trhu, …).