1. 1. 2021

Účtování regulované ceny při překročení hodnoty rezervovaného příkonu a výkonu

Nové cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.

Provozovatel distribuční soustavy účtuje překročení hodnoty rezervovaného příkonu a výkonu, jejichž hodnoty jsou stanoveny podle vyhl. č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění pozdějších předpisů, v předávacím místě výrobce a sjednány smlouvou o připojení výrobny uzavřenou mezi Vámi a provozovatelem distribuční soustavy společností ČEZ Distribuce, a. s.

Dle  jsou od 1. ledna 2021 regulované ceny při překročení hodnoty rezervovaného příkonu a výkonu stanoveny následovně:

  • bod 4.17: „Cena za rezervovanou kapacitu pro odběr z distribuční soustavy je uplatňována na kalendářní rok s měsíční cenou za roční rezervovanou kapacitu nebo na kalendářní měsíc s měsíční cenou za měsíční rezervovanou kapacitu, přičemž měsíční cenu za roční rezervovanou kapacitu lze kombinovat s měsíční cenou za měsíční rezervovanou kapacitu pro daný kalendářní rok. Došlo-li v odběrném nebo předávacím místě ke změně roční rezervované kapacity v průběhu kalendářního roku, účtuje se platba za nově sjednanou kapacitu počínaje kalendářním měsícem, pro který byla změna roční rezervované kapacity uplatněna. Roční rezervovanou kapacitu zákazníka, výrobce elektřiny druhé kategorie nebo provozovatele lokální distribuční soustavy lze v odběrném nebo předávacím místě snížit až po uplynutí doby 12 měsíců od poslední změny výše roční rezervované kapacity, nebo na základě změny zákazníka, výrobce elektřiny druhé kategorie nebo provozovatele lokální distribuční soustavy v odběrném nebo předávacím místě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Uzavření smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo o sdružených službách dodávky elektřiny s libovolnou hodnotou roční rezervované kapacity při změně zákazníka, výrobce elektřiny druhé kategorie nebo provozovatele lokální distribuční soustavy v odběrném nebo předávacím místě se považuje za změnu výše roční rezervované kapacity i v případě, že je roční rezervovaná kapacita v odběrném nebo předávacím místě stejná jako před změnou zákazníka, výrobce elektřiny druhé kategorie nebo provozovatele lokální distribuční soustavy. Měsíční cena za roční rezervovanou kapacitu je na hladině velmi vysokého napětí 71 703 Kč/MW a měsíc a na hladině vysokého napětí 176 388 Kč/MW a měsíc. Měsíční cena za měsíční rezervovanou kapacitu je na hladině velmi vysokého napětí 79 724 Kč/MW a měsíc a na hladině vysokého napětí 196 119 Kč/MW a měsíc."

  • bod 4.31: „Cena za překročení rezervovaného příkonu podle vyhlášky o podmínkách připojení k elektrizační soustavě pro místo připojení zákazníka, výrobce elektřiny nebo provozovatele lokální distribuční soustavy sjednaného ve smlouvě o připojení je rovna čtyřnásobku pevné měsíční ceny za měsíční rezervovanou kapacitu podle bodu 4.17.“

  • bod 4.33: „Cena za překročení rezervovaného výkonu podle vyhlášky o podmínkách připojení k elektrizační soustavě pro místo připojení výrobce elektřiny, zákazníka, do jehož odběrného místa je připojena výrobna elektřiny nebo provozovatele distribuční soustavy sjednaného ve smlouvě o připojení je rovna za každý kW překročení na hladině velmi vysokého napětí 356 Kč/kW/měsíc, na hladině vysokého napětí 872 Kč/kW/měsíc a na hladině nízkého napětí s výjimkou mikrozdrojů při zjednodušeném připojení 1 631 Kč/kW/měsíc."

Na základě uvedených skutečností Vás žádáme o provedení kontroly Vašeho sjednaného rezervovaného příkonu a rezervovaného výkonu ve smlouvě o připojení a skutečných naměřených údajů z měření elektřiny. Změnu rezervovaného příkonu nebo výkonu pro výrobnu elektřiny připojovanou k distribuční soustavě je možno provést jen se souhlasným vyjádřením společnosti ČEZ Distribuce, a. s., které je vydáváno na základě podané Žádosti o připojení k distribuční soustavě.