1. 1. 2021

Stanovení kategorie výrobce

Oznámení výrobcům elektřiny o povinnostech pro stanovení kategorie výrobce ve smyslu vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, v platném znění.

Při rozhodnutí o zařazení výrobny do příslušné kategorie výrobce pro období od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022 bude provozovatel distribuční soustavy společnost ČEZ Distribuce, a. s., postupovat následovně:

V případě, že se na základě měření za předcházející kalendářní rok řadí Vaše výrobna do první kategorie, sdělte nám prosím tuto skutečnost nejpozději do 31. 1. 2021 prostřednictvím samoobslužné internetové aplikace Distribuční portál.

Pro oznámení vyberte požadavek Oznámení kategorie výrobce a u příslušného předávacího místa výrobny uveďte, do které kategorie má být Vaše výrobna na období od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022 zařazena. Máte-li připojeno více výroben, zadávejte prosím zvlášť pro každou výrobnu samostatný požadavek, specifikaci výrobny provedete pomocí vyhledávacího filtru při zadání požadavku.

Na základě sdělení výrobce o zařazení výrobny do příslušné kategorie doručeného nejpozději do 31. 1. 2021 bude společnost ČEZ Distribuce, a. s., provádět zařazení výrobny do příslušné kategorie dle Výkazu o výrobě a spotřebě elektřiny výrobce, který dle vyhlášky č. 408/2015 Sb., v platném znění, předává každý výrobce za příslušnou výrobnu do informačního systému operátora trhu.

V případě, že se na základě měření za předcházející kalendářní rok řadí výrobna do druhé kategorie, nemusíte nám sdělení zasílat. Pokud výše uvedené sdělení výrobce o zařazení výrobny do příslušné kategorie nebude doručeno společnosti ČEZ Distribuce, a. s., nejpozději do 31. 1. 2021, bude výrobna pro období od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022 zařazena do druhé kategorie. Obdobně bude postupováno i v případě, že výrobce nepředal do informačního systému operátora trhu Výkazy o výrobě a spotřebě elektřiny výrobce dotčené výrobny pro sledované období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Související legislativa (VYHLÁŠKA 408/2015 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ)

V souladu s ustanovením podle § 53 odst. 4, 5 a 6 vyhlášky:

(4) Výrobce sdělí každý rok nejpozději do 31. ledna provozovateli distribuční soustavy, ke které je připojena výrobna elektřiny, zařazení výrobny elektřiny jako výrobce první kategorie nebo druhé kategorie na základě údajů z měření zjištěných v předcházejícím kalendářním roce. Pokud výrobce nesdělí zařazení výrobny elektřiny do kategorie výrobců v této lhůtě, platí, že výrobna je zařazena do druhé kategorie.

(5) V případě výrobny elektřiny uvedené do provozu v průběhu kalendářního roku provozovatel distribuční soustavy rozhodne o zařazení výrobce do první nebo druhé kategorie na základě poměru mezi instalovaným výkonem výrobny a rezervovaným příkonem v daném odběrném nebo předávacím místě. Za výrobce první kategorie je v takovém případě považován výrobce s poměrem mezi instalovaným výkonem výrobny a rezervovaným příkonem v daném odběrném nebo předávacím místě rovným nebo větším než 5. Po skončení kalendářního roku provozovatel distribuční soustavy přehodnotí zařazení výrobce do první nebo druhé kategorie na další období na základě údajů z měření zjištěných v předcházejícím kalendářním roce. Ustanovení pro výrobny elektřiny uvedené do provozu v průběhu kalendářního roku se při provozu pro ověření technologie použijí obdobně.

(6) Zařazení do kategorie výrobců použije provozovatel distribuční soustavy pro určení plateb za přenos elektřiny nebo za distribuci elektřiny a za související služby od začátku druhého čtvrtletí daného roku do konce prvního čtvrtletí následujícího roku.

Zařazení výrobny do příslušné kategorie na období od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022 provádí místně příslušný provozovatel distribuční soustavy na základě doručeného sdělení výrobce nejpozději do 31. ledna 2021.

Dle ustanovení § 53 odst. 1 vyhlášky je Výrobcem první kategorie – výrobce, jehož posuzovaná výrobna elektřiny je připojena do distribuční soustavy a který alespoň osmdesát procent ročního množství elektřiny vyrobené v jím provozované výrobně elektřiny, sníženého o technologickou vlastní spotřebu elektřiny, dodává do distribuční soustavy, se považuje pro účely této vyhlášky za výrobce první kategorie. Ostatní výrobci jsou výrobci druhé kategorie.

Zařazení výrobny do příslušné kategorie na napěťové hladině vn a vvn má vliv na sjednávání a hrazení rezervované kapacity.

Dle ustanovení § 54 vyhlášky:

(1) Výrobce první kategorie nesjednává rezervovanou kapacitu a nehradí platbu za rezervovanou kapacitu nebo platbu za příkon pro místa určená pro dodávku elektřiny do elektrizační soustavy a pro místa určená k odběru elektřiny pro technologickou vlastní spotřebu elektřiny s výjimkou odběru elektřiny z distribuční soustavy při odstávce výrobny v trvání více než 30 dnů (dále jen „dlouhodobá odstávka”). Do dlouhodobé odstávky se nezahrnuje odběr pro uvedení výrobny do klidového režimu, maximálně však v délce 72 hodin po odfázování generátoru od soustavy, a dále odběr pro účely opětovného najetí výrobny elektřiny z klidového režimu při ukončení dlouhodobé odstávky, maximálně však odběr v délce trvání 72 hodin před přifázováním generátoru k soustavě.

(2) Při dlouhodobé odstávce podle odstavce 1 výrobce první kategorie oznámí provozovateli distribuční soustavy, k níž je výrobna připojena, termín zahájení dlouhodobé odstávky nejpozději do 5 pracovních dnů po odfázování generátoru od soustavy, nebo nejpozději do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se z odstávky stala dlouhodobá odstávka, a termín ukončení dlouhodobé odstávky do 5 pracovních dnů po přifázování generátoru k soustavě.

(3) V rámci dlouhodobé odstávky distribuční soustavy vyhodnocuje a účtuje výrobci platbu za sjednanou rezervovanou kapacitu, nebo pokud není rezervovaná kapacita sjednána, platbu za rezervovanou kapacitu podle maximální naměřené hodnoty čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného v jednotlivých kalendářních měsících výrobcem první kategorie. Provozovatel distribuční soustavy neúčtuje platbu za rezervaci kapacity za prvních 30 dnů dlouhodobé odstávky.

(4) Výrobce druhé kategorie

a) sjednává a hradí platbu za rezervovanou kapacitu zvlášť za každou výrobnu elektřiny,
b) nesjednává rezervovanou kapacitu a nehradí platbu za rezervovanou kapacitu pro předávací místa určená k odběru elektřiny pouze pro technologickou vlastní spotřebu elektřiny a
c) nesjednává rezervovanou kapacitu a hradí platbu za maximální naměřenou hodnotu čtvrthodinového elektrického výkonu v případě, kdy odebírá elektřinu z přenosové nebo distribuční soustavy v souvislém období maximálně 4 týdny za kalendářní rok a tuto skutečnost oznámí provozovateli distribuční soustavy nejméně 2 týdny před zahájením odběru elektřiny.