3. 1. 2022

Informace o účtování regulované ceny při překročení hodnoty rezervovaného příkonu a výkonu

Nové cenové rozhodnutí, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a další regulované ceny.

Překročení hodnoty rezervovaného příkonu a výkonu účtuje provozovatel distribuční soustavy společnost ČEZ Distribuce, a. s., dle aktuálně platného cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2021 ze dne 30. listopadu 2021. Změnu rezervovaného příkonu nebo výkonu je možno provést jen se souhlasným vyjádřením ČEZ Distribuce na základě podané žádosti o připojení k distribuční soustavě.

UPOZORNĚNÍ

Pokud má odběrné místo zákazníka, výrobna elektřiny nebo lokální distribuční soustava více míst připojení a smlouva o připojení uzavřená přede dnem nabytí účinnosti změny zákona o podporovaných zdrojích energie neobsahuje sjednanou výši rezervovaného příkonu v předávacím místě nebo sjednanou výši rezervovaného příkonu v jednotlivých místech připojení, má zákazník, výrobce nebo provozovatel lokální distribuční soustavy povinnost podat do 30. června 2022 žádost o doplnění chybějících údajů do smlouvy o připojení. Žádost podávejte prosím prostřednictvím Distribučního portálu (volba Nový požadavek >> Ostatní smluvní požadavky >> Ostatní změny smluv). Nejpozději do tří měsíců ode dne doručení žádosti sjedná společnost ČEZ Distribuce, a. s., rezervovaný příkon ve smlouvě o připojení.

VÍCE INFORMACÍ