Revize elektrických zařízení

 

U odběrných míst s měřením typu C (neprůběhové měření): U odběrných míst s měřením typu A, B (průběhové měření):
 • požadujeme doložení platné Zprávy o revizi elektrické instalace 
  anebo
   Potvrzení o vydání platné zprávy o revizi elektrické instalace 
  (dále jen zpráva o revizi), oba dokumenty považujeme za rovnocenné.
 • vždy požadujeme doložení platné Zprávy o revizi elektrické instalace.

 

Nepožadujeme předkládání zpráv o výchozích revizích pro celá odběrná místa (pro celou provozovnu typu výrobní dílna), ale pro neměřenou část – přívodní vedení nn budované žadatelem (výjimkou je např. byt nebo drobná provozovna, kdy zpravidla existuje pouze souhrnná zpráva o revizi pro připojení a vlastní zařízení odběrného místa).

 

Zprávu o revizi / potvrzení VYŽADUJEME při:

Užitečné odkazy:

 • rekonstrukci a rozšíření objektů
 • připojení nových objektů
 • připojení vybraných nových spotřebičů (bojler, přímotopné topení, tepelné čerpadlo apod.)
 • změně v odběrném místě vyžadující zásah do elektroinstalace nebo do elektroměrového rozváděče   (i vybrané změny sazby např. D 02d na D 57d)
 • postup při novém připojení nebo změně odběrného místa
 • podmínky pro přiznání distribuční sazby

 

 

Zprávu o revizi / potvrzení NEVYŽADUJEME při:

 • změně odběratele ve stávajícím odběrném místě (přepis) bez požadavku na změnu vyžadující předložení zprávy o revizi / potvrzení
 • změně sazby (např. z D 01d na D 02d, z D 02d na C 02d), která nevyžaduje změnu v odběrném místě (elektroměrovém rozváděči, nebo v instalaci kvůli splnění podmínek sazby, např. blokování spotřebičů)
 • připojení odběrného místa v rezervaci, když jsou současně splněny následující podmínky:

a) dochází k montáži měřicího zařízení v odběrném místě s neprůběhovým měřením na hladině nízkého napětí v rezervaci příkonu (§ 10 vyhlášky č. 16/2016 Sb.)

b) odběrné místo je dle energetického zákona ve stavu odpovídajícímu právním předpisům a technickým normám a neevidujeme neodstraněné závady ohrožující zdraví nebo naměřenou spotřebu

c) doba od demontáže elektroměru je kratší než 12 měsíců 

 

Užitečné odkazy: 

 • postup při novém připojení nebo změně odběrného místa
 • podmínky pro přiznání distribuční sazby

Při řešení žádosti o připojení (ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader, případně je možné podání žádosti o připojení on-line) krátkodobého odběru je třeba doložit platnou zprávu o revizi, ve které musí být uvedeno vymezení rozsahu revidovaného elektrického zařízení. Pokud se jedná o revizi přenosného elektroměrového rozváděče pro krátkodobý odběr a toto je v ní uvedeno, není potřebná adresa umístění. Tato zpráva o revizi má platnost 6 měsíců a lze ji využít opakovaně.

Po připojení krátkodobého odběru na síť musí žadatel na místě zajistit provedení revize tohoto připojení a tuto revizi předloží pracovníkům ČEZ Distribuce. V této revizi revizní technik specifikuje mj. místo připojení a tím vymezuje rozsah revidovaného elektrického zařízení – tato revizní zpráva není přenosná pro různá místa připojení.

 

Upozornění:

Požadujeme předložit revizní zprávu, ve které musí být uvedeno vymezení rozsahu revidovaného elektrického zařízení.

Povinné náležitosti jsou uvedeny v platných normách, přesto mezi nejčastější důvody vrácení zpráv o revizi patří:

 • chybějící rozsah revidovaného elektrického zařízení (přesná adresa, v případě potřeby upřesnění umístění objektu / obecné vymezení revidovaného elektrického zařízení / u revize elektroměrového rozvaděče i uvedení hodnoty hlavního jističe před elektroměrem (proudovou hodnotu, počet fází, vypínací charakteristiku, zkratovou odolnost)
 • chybějící závěr revize, tj. zda elektrické zařízení je (není) z hlediska bezpečnosti schopno provozu
 • chybějící datum vypracování revizní zprávy a její platnost
 • chybějící jméno a podpis revizního technika (kontaktní údaje – absence e-mailové adresy a telefonu na revizního technika)
 • chybějící evidenční číslo platného osvědčení revizního technika (kontrolujeme strukturu evidenčního čísla osvědčení: AAAA/B/CC/R-EZ-EXX, rozsah oprávnění i platnost osvědčení k datu vydání revizní zprávy)

 

 

 

Zprávu o revizi / potvrzení VYŽADUJEME při:

Upozornění:

 • druh revize (výchozí, pravidelná, mimořádná)
 • další vymezení rozsahu revidovaného elektrického zařízení (typ napájecí sítě, druh ochrany před nebezpečným dotykem živých částí a před nebezpečným dotykem neživých částí…)
 • příkony instalovaných spotřebičů
 • soupis použitých měřicích přístrojů a související údaje
 • naměřené hodnoty
 • stručný popis provedených úkonů (prohlídka elektrického zařízení, upřesnění revidovaných proudových okruhů strojů a přístrojů, popis uložení kabelů, záznam o provedených měřeních…)
 • datum zahájení, ukončení a předání zprávy o revizi
 • V případě nesplnění % hranice příkonu vůči výši hlavního jističe před elektroměrem
  vyžadujeme pro přiznání distribuční sazby
  dle platného cenového rozhodnutí 
  Energetického regulačního úřadu (ERÚ) doložit výpočet tepelných ztrát 
  nebo Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), ve kterém bude uvedeno,
  že výkon topných spotřebičů
  (u tepelného čerpadla včetně tzv. dotopu) 
  pokrývá minimálně 80 % dílčí potřeby energie
  na vytápění.

  Podmínky pro přiznání distribučních sazeb

 

 

 

Upozornění:

U odběrných míst osazených neprůběhovým měřením typu C akceptujeme formulář 
Potvrzení o vydání zprávy o revizi elektrické instalace (ke stažení je také 
interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader)
jako uznatelný doklad namísto předložení vlastní zprávy o revizi.

TIP:

Typ měření pro Vaše odběrné místo zjistíte např. v technických podmínkách připojení,
které jsou součástí smlouvy o připojení.

 • Pokud nám žadatel nebo jeho obchodník doloží pouze potvrzený
  formulář Potvrzení o vydání zprávy o revizije nutné řádně vyplnit:

  • specifikaci odběrného místa
  • jméno a příjmení revizního technika
  • připojované elektrické spotřebiče
  • evidenční číslo osvědčení (pokud již není čitelně obsaženo v razítku)
  • datum vystavení revizní zprávy
  • podpis revizního technika
  • kontaktní údaje na revizního technika
  • datum potvrzení formuláře  

 

 

Revize elektrického zařízení:

 Výchozí předpisy:

= činnost prováděná na elektrickém zařízení, při které se prohlídkou, měřením a zkoušením zjišťuje stav elektrického zařízení z hlediska jeho bezpečnosti, součástí revize je vypracování zprávy o revizi.

 • Výchozí revize:
  revize prováděná na novém nebo rekonstruovaném elektrickém zařízení před jeho uvedením do provozu.
 • Pravidelná revize:
  revize provozovaných elektrických zařízení prováděná pravidelně ve stanovených lhůtách.
 • Záznam o kontrole:
  písemný doklad o výsledku provedené kontroly, který obsahuje soupis provedených úkonů vč. výsledků případných měření a zkoušek, z něhož je patrný technický stav elektrického zařízení. 

 

 • Energetický zákon: 
  zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů v platném znění (§ 28 odst. 1 písm. d)

 • Pravidla trhu s elektřinou:
  vyhláška č. 408/2015 Sb. o pravidlech trhu s elektřinou v platném znění

 • Zákon o odborném dozoru nad bezpečností práce:
  zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění (§ 7 odst. 1 písm. a) a b))

 • Vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních:
  vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (Příloha 1 – Bližší podmínky bezpečnosti)

 • ČSN normy

 • ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení (čl. 2)

 • ČSN 33 2000-6: Elektrické instalace nízkého napětí (část 6: Revize)

 • ČSN 33 2000-6 ed.2: Elektrické instalace nízkého napětí (část 6: Revize) - pozn.: vydána byla v březnu 2017 a do 1. 6. 2019 platí společně s ČSN 33 2000-6

 

 

Obsahuje:

 • datum:
  pokud ne, je považována za neplatnou.

 • datum platnosti: 
  do data platnosti považujeme revizní zprávu za platnou, po datu platnosti vyžadujeme revizní zprávu novou.

 • datum, do kdy musí být provedena opětovná revize zařízení :
  do data, kdy musí být provedena opětovná revize zařízení, považujeme zprávu o revizi za platnou, od data požadované opětovné revize vyžadujeme zprávu o revizi novou.

 • datum vystavení a neobsahuje datum platnosti:
  revizní zprávu považujeme za platnou dle charakteru objektu.

 

Objekt třídy A (bez nebezpečí výbuchu)

Platnost (roky)

kancelářské prostory, občanské prostory (domy, byty…) 5
školy, rekreační střediska 3
kina, divadla, markety (shromažďování více než 250 lidí) 2
2pojízdné prostředky (maringotky) 1
dočasná připojení (kolotoče, prozatímní zařízení, stavby – krátkodobé) 0,5
Objekt třídy B (s nebezpečím výbuchu) Platnost (roky)
benzinové pumpy, chemičky apod. 2