Elektroměrové rozváděče – přímé zapojení

10. Elektroměrové rozváděče - přímé zapojení

10.1. Zapojení

Přímé zapojení elektroměru se používá pro hodnoty jmenovitého proudu hlavního jističe před elektroměrem do 80 A včetně.

U oceloplechových rozváděčů musí být ochranná svorkovnice PEN spojená
s ochrannou svorkou rozváděče.

10.2. Průřezy vodičů

Pro fázové přívody a vývody elektroměrů s přímým měřením musí být použity vodiče stejného průřezu odpovídající předpokládanému proudovému zatížení s minimálním průřezem 6 mm2 Cu a maximálním průřezem 16 mm2 Cu, přičemž vodiče musí mít takový průřez, aby byly předřazeným jistícím prvkem jištěny proti přetížení i zkratu.

Ovládací vodiče tarifu, stykače, spínacího prvku a optočlenu musí mít průřez
1,5 mm2 Cu.

Nulový vodič (N) zapojený mezi elektroměrem a svorkovnicí PEN musí mít průřez minimálně 6 mm2 Cu.