Vybavení elektroměrových rozváděčů

9. Vybavení elektroměrových rozváděčů

V elektroměrových rozváděčích, v části určené pro osazení měřicího zařízení, je povolena instalace pouze následujících zařízení:

 • jistič před elektroměrem;
 • jistič v obvodu spínacího prvku;
 • elektroměr;
 • spínací prvek;
 • svorkovnice PEN;
 • přívodní svorkovnice – může být instalována pouze v případě přívodního vedení o průřezu větším než 16 mm2;
 • vývodní svorkovnice může být instalována pouze u konstrukcí rozváděčů bez podružné části;
 • optočlen včetně jeho napájecího zdroje (pro impulzní výstup S0);
 • snímač metrologické diody nebo optického rozhraní;
 • zařízení pro dálkový přenos impulzů;
 • vysílač k přenosu stavu výstupních kontaktů přijímače HDO; 
 • hlavní vypínač elektroměrového rozváděče (pokud je instalován);
 • prvky zajišťující funkci Total a Central Stop dle kapitoly 5.4.

 

V rozváděčích pro měřicí zařízení v zapojení s MTP je nutno instalovat navíc:

 • zkušební svorkovnici;
 • pojistkový odpínač pro jištění napěťových obvodů elektroměru;
 • komunikační modul pro dálkový odečet dat;
 • ovládací relé – musí splňovat technické požadavky dle kapitoly 11.4.

 

Odbočky z HDV k hlavním jističům a k jističům od spínacích prvků lze řešit použitím propojovacích hřebenů za předpokladu dodržení jejich proudové zatížitelnosti.

Podružné elektroměry a jiné přístroje pro instalační rozvod se umísťují do samostatného rozváděče nebo samostatné části elektroměrového rozváděče (mimo plombovatelnou část rozváděče měření) a zapojují se vždy za elektroměry pro fakturační měření. K ovládání tarifu podružného elektroměru nelze použít ovládací vodič z fakturačního měření.

Ovládání sazby elektroměru spínacím prvkem, který je v jiném rozváděči než elektroměr, je nepřípustné.

Každé místo pro elektroměr, příslušný hlavní jistič, spínací prvek a bytovou svorkovnici musí být opatřeno trvanlivým označovacím štítkem s označením odběrného místa (číslo popisné, číslo parcely, číslo bytu, číslo provozovny apod.).

Pro upevnění měřicí soupravy musí být rozváděče osazeny spojovacím materiálem se závitem M5 s vhodnou antikorozní ochranou a zajištěním proti otáčení a vypadnutí.

Konstrukce elektroměrového rozváděče musí umožňovat upevnění elektroměru a spínacího prvku ve třech bodech. Pro spínací prvek musí být rozteč spodních upevňovacích šroubů minimálně 75 mm.

Montáž elektroměrů a spínacích prvků musí být umožněna včetně krytů svorkovnic.

Tabulka č. 3: Minimální rozměry pro montáž měřících zařízení v rozváděči  

Tyto rozměry nesmí být omezeny konstrukcí rozváděče. V případě, že bude v elektroměrovém rozváděči osazen pouze jeden přístroj, je nutné výšku a šířku dle této tabulky zvětšit o 50 mm.

9.1. Jističe

Před elektroměr se musí osadit hlavní jistič se stejným počtem pólů, jako má elektroměr fází. Hlavní jistič před elektroměrem je jisticí zařízení odběratele, které svou funkcí omezuje výši rezervovaného příkonu v odběrném místě a jeho proudová hodnota je vždy součástí sjednané distribuční sazby.

Jako hlavní jistič před elektroměrem musí být použit pouze jistič:

 • dle ČSN EN 60 898-1 s charakteristikou typu B ve jmenovité řadě 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 A. Charakteristika C nebo D je přípustná pro spotřebiče s velkým záběrovým proudem pouze po projednání a odsouhlasení pověřeným pracovníkem ČEZ Distribuce, a. s.;
 • nadproudová zkratová spoušť musí být v rozsahu tří až pětinásobku In (kde In je jmenovitý proud jističe) v čase 0,2 s. Použití nadproudové zkratové spouště s funkčností vyšší než při pětinásobku In v čase 0,2 s je přípustné pouze po projednání a odsouhlasení pověřeným pracovníkem ČEZ Distribuce, a. s. Musí být ve jmenovité řadě 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000 A.
 • se jmenovitou zkratovou schopností minimálně 10 kA.
 • který je instalován ve svislé poloze tak, aby páčka v zapnuté poloze byla nahoře.

Žádost o jinou charakteristiku než B nebo nadproudovou zkratovou spoušť s funkčností vyšší než pětinásobek In bude posouzena pověřeným pracovníkem ČEZ Distribuce, a. s., na základě doložení a posouzení dokumentu Dotazník pro posouzení zpětných vlivů na DS.

Ve funkci hlavního jističe nesmí být použit jistič s dálkovým ovládáním nebo s kontakty pro signalizaci stavu.

Pro jednofázové odběry je maximální přípustná proudová hodnota jističe 25 A. U třífázových jističů nesmí být konstrukčně možné samostatně ovládat jednotlivé fáze (nesmí být rozebíratelná propojka mezi jednotlivými póly jističe).

Hlavní jistič musí být opatřen nezáměnným označením proudové hodnoty (např. zvláštní barva ovládací páčky nebo originální štítek s popisem parametrů od výrobce) a jeho vypínací charakteristiky.

Jističe s nastavitelnou nadproudovou zkratovou spouští (výměnným modulem) musí být konstrukčně upraveny tak, aby nebylo možné změnit nastavenou proudovou hodnotu bez porušení prostředků proti neoprávněné manipulaci. Proudová hodnota nastavené spouště musí být nastavitelná skokově. Nastavená proudová hodnota musí být na stupnici nastavení jednoznačně definovaná a čitelná a musí odpovídat jmenovité řadě jističů.

Jako jistič pro spínací prvek musí být použit pouze jistič s jmenovitým proudem 2–6 A s nezáměnným označením proudové hodnoty, s jmenovitou zkratovou schopností minimálně 10 kA, charakteristikou B nebo C.

9.2. Provedení a značení vodičů

Spojovací vedení použité v zapojení elektroměrového rozváděče musí být v níže uvedeném provedení:

 • u průřezů do 10 mm2 Cu (včetně) vodiči s plnými jádry;
 • u průřezů 16 mm2 Cu vodiči s plnými nebo slaněnými jádry;
 • u elektroměrových rozváděčů s pohyblivým panelem nebo pohyblivými dveřmi, u kterých dochází k nucenému ohýbání vodičů při manipulaci v rozváděči, musí být vždy použity slaněné vodiče Cu (bez ohledu na jejich průřez);
 • musí být celistvých délek.

V případech použití slaněných vodičů nesmí být jejich konce upraveny cínováním, ale musí být ukončené nalisovanou dutinkou splňující následující:

 • dutinka silových vodičů musí být s izolačním límcem a o minimální délce dutinky 18 mm (dutinka musí umožnit spolehlivé připojení ve svorce s dvěma šrouby);
 • dutinka ostatních vodičů nesmí být s izolačním límcem;
 • izolace slaněných vodičů musí být s popisem průřezu;
 • všechny vodiče musí být provedeny strukturovanou kabeláží;
 • vodiče musí být vhodným způsobem uchyceny tak, aby po uvolnění ze zařízení nedošlo k jejich zapadnutí či zkratu;
 • každý z vodičů musí mít rezervu pro možnost opakovaného nalisování dutinky.

Barevné značení vodičů v elektroměrovém rozváděči musí být v souladu s PNE 35 7030 ed. 2 (viz tabulka č. 4) a musí odpovídat barvám uvedeným v přílohách.

Tabulka č. 4: Barvy spojovacích vodičů - přímé měření

Vodiče zapojené v rozváděči musí být zřetelně potištěny nebo označeny návlečkami s popisem:

V zapojení elektroměru:

 • přívod do elektroměru L1P, L2P, L3P
 • vývod z elektroměru L1, L2, L3
 • nulový vodič N

V zapojení spínacího prvku:

 • přívodní fáze L
 • nulový vodič N
 • stykač akumulačního vytápění AKU
 • stykač přímotopného vytápění PV
 • vodič informace o tarifu pro řídící automatiku tepelného čerpadla ATC
 • stykač ohřevu teplé užitkové vody TUV
 • stykač nabíjecího zařízení pro elektromobil EMO
 • svorka pro ovládání tarifu TAR
 • vodič informace o tarifu pro optočlen TAO

V zapojení měřicích zařízení s MTP:

 • napěťové přívody k elektroměru L1, L2, L3
 • proudové přívodní vodiče od MTP k elektroměru L1S1, L2S1, L3S1 (dříve „k“)
 • proudové vývodní vodiče od MTP k elektroměru L1S2, L2S2, L3S2 (dříve „l“)
 • nulový vodič N

9.3. Přepěťové ochrany

V souladu s PNE 33 0000-5 ed.3 lze přepěťové ochrany SPD typu T1 umístit mezi HDS a elektroměrový rozváděč do samostatné rozvodné skříně (instalační) k tomu určené nebo do elektrorozvodného jádra v neměřené části, konstrukčně oddělené přepážkami nebo kryty opatřenými zajištěním proti neoprávněné manipulaci. Konkrétní řešení podléhá předchozímu odsouhlasení pověřeným pracovníkem ČEZ Distribuce, a. s. V elektroměrovém rozváděči lze přepěťové ochrany SPD typů T1 a/nebo T2 umístit pouze v měřené části (mimo plombovatelné části a mimo části určené pro měřicí zařízení).Tato část musí být konstrukčně oddělena přepážkami a kryty. Umístění přepěťových ochran typů T1 nebo T2 musí být řešeno v souladu s koncepcí zón bleskové ochrany ve smyslu souboru norem ČSN EN 62305.

Ostatní ustanovení PNE 33 0000-5 ed.3 je nutné zohlednit při návrhu ochrany objektu před přepětím.

9.4. Protipožární zařízení

Pokud je součástí elektroměrového rozvaděče aktivní nebo pasivní protipožární zařízení, pak musí splňovat ve všech bodech následující podmínky:

 • bezpečnost dle normy ČSN EN 61010-1 ed.2
 • NFPA 2001 (norma pro standard čistých hasicích látek)
 • Certifikát o funkčnosti
 • bez možnosti napojení na stálé elektrické napájení (zařízení musí být nezávislé a nevyžaduje napojení na externí zdroj
  elektrické energie)

Pasivní zařízení navíc splňuje následující body:

 • izolační odpor kapaliny hasicího média dle normy ČSN EN 61439-1 ed.2
 • zařízení nesmí obsahovat kovové a elektricky vodivé části

Aktivní zařízení navíc splňuje následující body:

 • hasicí látka musí být elektricky nevodivá
 • kompatibilita s DIN lištou