Hlavní domovní skříně, hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům

5. Hlavní domovní skříně, hlavní domovní vedení a odbočky k elektroměrům

5.1. Hlavní domovní skříně

HDS slouží k jištění proti přetížení a zkratu přívodního vedení a k možnosti odpojení odběrného zařízení.

Umístění HDS – připojení z venkovního vedení:

  • na objektu nebo podpěrném bodě se hlavní domovní pojistková skříň umisťuje ve výšce 2,5–3 m (spodní okraj skříně) nad definitivně upraveným terénem.
   V tomto případě postačí uzávěr na šroub, který musí být upraven k zaplombování;
  • na objektu nebo v pilíři lze jako HDS použít hlavní domovní kabelovou skříň. Pro její umístění platí podmínky jako při připojení z kabelového vedení.
   V tomto případě musí být uzavíratelná energetickým klíčem.

 

Umístění HDS – připojení z kabelového vedení

Hlavní domovní kabelová skříň musí být umístěna na objektu nebo v pilíři. Spodní okraj skříně musí být minimálně 0,6 m nad definitivně upraveným terénem.
S ohledem na místní a klimatické podmínky může pověřený pracovník ČEZ Distribuce, a. s., rozhodnout i o jiné výšce umístění.

Požadované podmínky pro HDS

 • trvalá přístupnost s volným prostorem před HDS o hloubce a šířce minimálně 800 mm, umožňující úplné otevření dvířek s definitivně upraveným terénem
  k bezpečnému provádění obsluhy a prací;
 • jištění v HDS se provádí ve jmenovité řadě proudů dle IEC:
  • odbočky k elektroměrům se jistí minimálně o jeden stupeň výše, než je proudová hodnota jističe před
   elektroměrem, v případě schválení jističe s charakteristikou C (dle kapitoly 9.1) se odbočka doporučuje jistit
   minimálně o dva stupně výše, než je maximální proudová hodnota jističe před elektroměrem;
  • hlavní domovní vedení se jistí minimálně o dva stupně výše, než je maximální proudová hodnota jističe před
   elektroměrem.
 • do zděného pilíře lze elektroměrový rozváděč umístit spolu se samostatnou HDS pouze po předchozím odsouhlasení
  pověřeným pracovníkem ČEZ Distribuce, a. s.;
 • pokud je pilíř s HDS nebo s rozpojovací skříní v majetku ČEZ Distribuce, a. s., nesmí být jeho součástí elektroměrový
  rozváděč. Mechanické připevnění elektroměrového rozváděče shora nebo zboku k tomuto pilíři je zakázáno;
  jestliže je součástí elektroměrového pilíře nebo elektroměrového rozváděče pojistková skříň a elektroměrový pilíř
  se připojuje k již dříve vybudované HDS, nesmí být přívodní vedení z HDS připojeno na pojistky v pojistkové skříni
  elektroměrového rozváděče, ale bude připojeno přímo na hlavní jistič před elektroměrem;
 • v případě umístění čtyř a více elektroměrů ve společném elektroměrovém rozváděči pro připojení OM typu chaty, garáže
  a zahrádkářské osady může být instalováno jedno hlavní domovní vedení, které je jištěno pouze jednou sadou pojistek.

Příklady připojení odběrných míst z HDS jsou uvedeny v příloze č. 13.

5.2. Hlavní domovní vedení

HDV je vedení od HDS až k odbočce k poslednímu elektroměru. Systém HDV a jeho provedení se volí podle dispozice budovy.

HDV:

 • musí být provedeno v soustavě TN-C
 • je ve vlastnictví odběratele nebo majitele objektu;
 • zřizuje se povinně pro více než tři odběrná místa nebo v případě, že v HDS je méně sad pojistek než je počet odběrných
  míst;
 • průřez HDV se volí dle platných technických norem, s ohledem na očekávané zatížení, minimálně však 4×16 mm2 Al
  nebo 4×10 mm2 Cu, v provedení vodičů s plnými jádry nebo slaněnými vodiči;
 • musí být vedeno co nejkratší trasou;
 • musí být uloženo z vnější strany obvodového zdiva budovy nebo vedeno veřejně přístupnými prostorami odděleně od
  ostatních měřených vedení, umístěno a provedeno tak, aby byl ztížen neoprávněný odběr nebo neoprávněná dodávka
  elektřiny;
 • musí být provedeno tak, aby byla jeho výměna možná bez stavebních zásahů (např. v trubkách, kanálech, dutinách
  konstrukcí);
 • části vedení, procházející půdními prostory a ty, které není možno vést ve zdivu, musí být provedeny v ocelových trubkách
  s utěsněnými spoji a bez krabic;
 • vodiče musí mít stejný průřez po celé délce vedení a nesmí být přerušeny s výjimkou odbočení k elektroměrům
  z kmenového hlavního domovního vedení. Kryt místa odbočení musí být upraven pro osazení plomby;
 • pokud je v objektu více hlavních domovních vedení, použije se HDS umožňující připojení více hlavních domovních vedení
  jednotlivě na samostatné pojistkové sady;
 • provedení HDV v instalačních lištách nebo žlabech není přípustné.

5.3. Odbočky k elektroměrům

Odbočky k elektroměrům jsou vedení, která odbočují z HDV pro připojení jednotlivých měřicích míst, případně vychází přímo z HDS,
zejména v případech připojení odběrných zařízení rodinných domů za předpokladu osazení nezbytného počtu jistících prvků v HDS.

Odbočky:

 • musí být provedeny v soustavě TN-C;
 • jsou ve vlastnictví odběratele nebo majitele objektu;
 • přímo z HDS se zřizují v případě trvalých odběrů nejvýše do tří odběrných míst (včetně), pokud je k dispozici v HDS
  pro každé odběrné místo samostatná sada pojistek. V tomto případě musí být provedení a uložení odboček shodné
  jako u HDV;
 • musí mít průřezy vodičů takové, aby dovolená proudová zatížitelnost vodičů odpovídala alespoň výpočtovému proudu
  soudobého příkonu OM;
 • musí mít průřez minimálně 6 mm2;
 • musí být provedeny vodiči:
  • s plnými jádry u průřezu do 10 mm2 Cu;
  • s plnými nebo slaněnými jádry u průřezů 16 mm2 Cu;
 • při délce odbočky nad 15 m musí být její průřez minimálně 10 mm2 Cu;
 • mohou být jednofázové nebo třífázové, počet vodičů odbočky musí odpovídat počtu fází hlavního jističe před elektroměrem;
 • musí být provedeny a uloženy tak, aby byl ztížen neoprávněný odběr elektřiny a aby bylo možné vodiče vyměnit bez
  stavebních zásahů. Odbočky k elektroměrům lze uložit v trubkách, kanálech a v dutinách stavebních konstrukcí. Místo
  odbočení lze provést v HDS nebo v neměřené části elektroměrového rozváděče, přičemž odbočky delší než 3 m musí být
  jištěny samostatně v místě odbočení z HDV. Tento jisticí prvek musí být označen popisem: „Jištění odbočky“;
 • provedení odboček k elektroměrům v instalačních lištách nebo žlabech není přípustné;„
 • jednofázové odbočky lze provést u zařízení s jističem před elektroměrem s maximální proudovou hodnotou 1×25 A
  (maximální soudobý příkon do 5,5 kW), v ostatních případech musí být odbočky třífázové. Musí být rovnoměrně rozděleny
  mezi jednotlivé fáze HDV tak, aby byly všechny fáze pokud možno stejně zatěžovány.

5.4. Provedení Total a Central Stop

Total Stop:

 • je zařízení umožňující vypnutí elektrické energie v celém objektu, jehož funkci plní pojistky v HDS;
 • jiné provedení Total Stop je možné pouze po předchozím odsouhlasení pověřeným pracovníkem ČEZ Distribuce, a. s.
  (doporučené zapojení dle přílohy č. 12).
 • umístění tlačítka musí být v souladu s ČSN 73 0848 - část 4. 5.

Central Stop:

 • je zařízení umožňující vypnutí elektrické energie v objektu kromě části elektrické instalace, která musí být funkční v případě
  požáru;
 • se realizuje vypínacím prvkem v neměřené části elektrické instalace;
 • jeho vypínací prvek musí být umístěn v samostatném poli elektroměrového rozváděče. V případě, že má objekt více
  elektroměrových rozváděčů, musí být umístěn v prvním elektroměrovém rozváděči za HDS, kterým musí procházet hlavní
  domovní vedení (nesmí být na odbočce z HDV);
 • jeho ovládací tlačítka a vypínací prvek musí být označeny štítkem „Central Stop“. Ovládací tlačítko nesmí být umístěno na
  dveřích nebo krytech elektroměrového rozváděče;
 • Central Stop je možné realizovat pouze po předchozím odsouhlasení pověřeným pracovníkem ČEZ Distribuce, a. s.
  (doporučené zapojení dle přílohy č. 12).