Použité názvosloví a zkratky

3. Použité názvosloví a zkratky

Definitivně upravený terén

Jde o výškovou úroveň terénu po ukončení stavebních prací a úprav povrchů (dlažby, asfaltu apod.) či rozhrnutí ornice a výsadby zeleně. Povrch musí umožňovat bezpečný pohyb osob a výkon obsluhy elektrického zařízení.

 

Distribuční soustava (DS)

Vzájemně propojený soubor vedení a zařízení o napětí 110 kV, s výjimkou vybraných vedení a zařízení o napětí 110 kV, která jsou součástí přenosové soustavy, a vedení a zařízení o napětí 0,4/0,23 kV, 1,5 kV, 3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV, 25 kV nebo 35 kV sloužící k zajištění distribuce elektřiny na vymezeném území České republiky, včetně systémů měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky včetně elektrických přípojek ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy.

Distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

 

Elektroměrová deska

Elektroměrová deska je montážní deska s křížem pro uchycení elektroměru a přístrojů.

 

Hlavní domovní skříň (HDS)

  • hlavní domovní pojistková skříň, ve které je ukončena přípojka nn provedená venkovním vedením;
  • hlavní domovní kabelová skříň, ve které je ukončena přípojka nn provedená kabelovým vedením;
  • hlavní domovní kabelová skříň, ve které je umístěna smyčka provedená kabelovým vedením nn;
  • v odůvodněných případech jako HDS může být použita rozpojovací skříň.

 

Hlavní domovní vedení (HDV)

Úsek elektrického vedení od přípojkové skříně až k odbočce k poslednímu elektroměru; hlavní domovní vedení není součástí přípojky.

 

Komunikační jednotka

Zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a. s., určené pro dálkový odečet naměřených dat.

 

Měřicí místo

Měřicí místo je místem měření elektřiny v zařízení elektrizační soustavy v předávacích a odběrných místech (elektroměrový rozváděč).

 

Měřicí transformátor proudu (MTP)

Přístrojový transformátor proudu určený k přenosu informačního signálu k měřicím přístrojům nebo elektroměrům pro nepřímé měření elektrické energie.

 

Měřicí zařízení

Měřicím zařízením jsou zařízení pro měření, přenos a zpracování naměřených hodnot, která slouží k měření, vyhodnocení a zúčtování obchodů s elektřinou. Jsou to měřicí transformátory, elektroměry, registrační stanice včetně spojovacích vedení pro přenos naměřených hodnot, pomocné přístroje a přístroje určené pro komunikaci.

 

Odběrné místo (OM)

Odběrným místem je místo, kde je instalováno odběrné elektrické zařízení jednoho zákazníka (včetně měřicích transformátorů), do něhož se uskutečňuje dodávka elektřiny.

 

Odbočky k elektroměrům

Odbočky k elektroměrům jsou úsekem elektrického vedení, který odbočuje z HDV, případně z HDS a slouží pro připojení jednotlivých měřicích míst. Odbočka končí na přívodních svorkách hlavního jističe (případně v přívodní svorkovnici).

 

Podružná část rozváděče (podružný rozváděč)

Jedná se o část elektroměrového rozvaděče, kterou prochází již měřená elektřina. Musí být oddělená od neměřené plombovatelné části. Mohou zde být umístěny elektrické přístroje, podružný elektroměr apod.

 

Přívodní vedení nn

Přívodní vedení od přípojkové skříně patří k odběrnému elektrickému zařízení a dělí se obvykle na tyto části:

  • hlavní domovní vedení;
  • odbočky k elektroměrům;
  • vedení od elektroměru k podružným rozváděčům (rozvodnicím).

Přívodní vedení začíná odbočením od jisticích prvků nebo svorkovnic v přípojkové, popř. hlavní domovní kabelové skříni a jeho součástí jsou i upevňovací šrouby nebo svorky jakéhokoliv provedení.

 

Rezervovaný příkon

Na hladině nízkého napětí se jedná o hodnotu elektrického příkonu sjednanou s provozovatelem distribuční soustavy na základě požadovaného příkonu pro odběrné místo nebo předávací místo ve výši jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem v ampérech (A).

 

Topné elektrické spotřebiče

Přímotopné elektrické spotřebiče (PV), akumulační elektrické spotřebiče (TUV, AKU), spotřebiče pro hybridní (smíšené) vytápění, vytápění s tepelným čerpadlem (TČ).

 

Zákazník (odběratel elektrické energie)

Fyzická či právnická osoba odebírající elektřinu odběrným elektrickým zařízením, které je připojeno k přenosové nebo distribuční soustavě, která nakoupenou elektřinu pouze spotřebovává nebo přeúčtovává.

 

Zařízení pro dálkový přenos impulzů

Zařízení v majetku zákazníka, které umožňuje dálkový přenos impulzů z rozhraní elektroměru. 

 

Zařízení pro ovládání tarifu a zátěže (spínací prvek)

Zařízení určené pro změnu tarifních registrů elektroměrů a řízení elektrických zátěží (přijímač hromadného dálkového ovládání, časový spínač, ovládací relé).