Závaznost připojovacích podmínek

2. Závaznost připojovacích podmínek

Tyto Připojovací podmínky jsou určeny pro odběrná místa:

1. Nově uvedená do provozu

 

2. Po ukončení rezervace příkonu

(s výjimkou společných rozváděčů, kde je platná rezervace příkonu alespoň u jednoho z odběrných míst)

 

3. Rekonstruovaná

Za rekonstrukci se pro tyto účely považuje:

 • výměna elektroměrového rozváděče;
 • změna způsobu měření z přímého na nepřímé (a obráceně);
 • výměna hlavního domovního vedení nebo odboček k elektroměrům. 

Pokud je v rámci rekonstrukce měněn pouze elektroměrový rozváděč, jeho provedení musí odpovídat ustanovení těchto Připojovacích podmínek. Provedení rekonstrukce hlavního domovního vedení nebo odboček k elektroměrům poté není podmínkou.

Pokud je v rámci rekonstrukce měněno pouze hlavní domovní vedení nebo odbočky k elektroměrům, jejich provedení musí odpovídat ustanovení těchto Připojovacích podmínek. Provedení rekonstrukce elektroměrového rozváděče není podmíněno. Při rekonstrukci se doporučuje umístit elektroměrový rozváděč na veřejně přístupné místo.

 

4. Při změně distribuční sazby spojené:

   • se zvýšením nebo snížením proudové hodnoty hlavního jističe dle jmenovité řady uvedené v kapitole 9.1;
   • se změnou počtu fází;
   • se změnou z jednotarifové na dvoutarifovou distribuční sazbu;
   • se změnou z dvoutarifové na dvoutarifovou distribuční sazbu, kdy dochází ke změně počtu nebo typu blokovaného spotřebiče.

 

Obecná ustanovení, která musí být dodržena při těchto změnách distribuční sazby:

   • pokud má rozváděč masku, pak musí být okénka provedena dle kapitoly 7.2;
   • rozváděč musí mít po otevření dveří krytí minimálně IP 20;
   • konstrukce rozváděče musí minimalizovat možnost provedení neoprávněného odběru a umožnit spolehlivou vizuální kontrolu všech neměřených rozvodů;
   • hlavní jistič před elektroměrem musí splňovat podmínky kapitoly 9.1;
   • jistič pro spínací prvek musí splňovat podmínky kapitoly 9.1;
   • provedení, značení a průřezy vodičů musí být v souladu s kapitolou 9.2kapitolou 10.2, barvy fázových vodičů nemusí být dodrženy;
   • stávající konstrukce elektroměrového rozváděče musí být mechanicky pevná, s funkčními uzavíratelnými dvířky;
   • pokud je rozváděč proveden s premixovou deskou, pak musí být elektroměr i spínací prvek na společné desce;
   • dřevěná, pertinaxová nebo gumónová elektroměrová deska musí být vyměněna za premixovou nebo nahrazena novým elektroměrovým rozváděčem;
   • při změně proudové hodnoty hlavního jističe musí všechny prvky rozváděče a přívodního vedení odpovídat požadovanému proudovému zatížení, průřez přívodních a vývodních vodičů do/z elektroměru pro přímé měření musí být maximálně 16 mm²;
   • v případech společných rozváděčů pro více odběrných míst je nutná řádná kontrola průřezu HDV.

Při změně sazby se doporučuje umístit elektroměrový rozváděč na veřejně přístupné místo.
Při zvýšení počtu fází nebo při změně z jednotarifového na dvoutarifové měření se doporučuje výměna elektroměrového rozváděče, pokud stávající rozváděč není na požadovanou změnu výrobcem připraven.

 

Tabulka č. 1: Závažnost specifických ustanovení pro konkrétní typ změny distribuční sazby